porno sex olgun porno porno rus porno แนะนำกรุงเทพโพลล์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้76
mod_vvisit_counterทั้งหมด337058

วันนี้ : Apr 02, 2020

แนะนำกรุงเทพโพลล์

ประวัติความเป็นมา
ปี 2545 ปี 2550 ปี 2551
ปี 2552 ปี 2556
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) หรือ Bangkok University Research Center (Bangkok Poll)
เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หากมองย้อนไปในอดีตจุดเปลี่ยนที่สำคัญๆ ของกรุงเทพโพลล์
มีอยู่ 3 ช่วงเวลาด้วยกัน

ช่วงแรกในปี 2537 มหาวิทยาลัยกรุงเทพในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาที่มีภาระหน้าที่ในการให้บริการ
ทางด้านวิจัยและวิชาการแก่สังคม เล็งเห็นว่าสังคมไทยควรมีการสำรวจวิจัยความคิดเห็นของประชาชน
ในประเด็นต่างๆ ทั้งทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมประเพณี เพื่อสะท้อนความคิดเห็น
ของประชาชนในสังคมระบอบประชาธิปไตยไปยังรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าว
มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงมีการริเริ่มก่อตั้งศูนย์วิจัยที่มีภาระหน้าที่ในการวิจัยสำรวจความคิดเห็นประชาชน
โดยใช้ชื่อว่า “กรุงเทพโพลล์” โดยมี ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล เป็นผู้ก่อตั้ง

ช่วงที่สองในปี 2545 ด้วยบทบาทของกรุงเทพโพลล์ที่มีต่อสังคมมากขึ้นตามลำดับและเพื่อให้การ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยให้กับสังคมได้มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัย
กรุงเทพจึงได้จัดตั้งสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2545และกำหนดให้
ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด

ช่วงที่สามในปี 2552 มหาวิทยาลัยกรุงเทพเห็นว่าการให้บริการวิชาการแก่สังคมของศูนย์วิจัย
กรุงเทพโพลล์ที่มีเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยครอบคลุมต่อความต้องการของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน และสื่อมวลชน อย่างกว้างขวาง และเพื่อข้อมูลงานวิจัยจะเกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาองค์กรและประเทศชาติมากยิ่งขึ้น จึงเปลี่ยนชื่อจากศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ เป็นศูนย์วิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552

ปัจจุบัน ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ได้ผลิตงานวิจัยในรูปแบบของผลสำรวจโพลล์
กับประชาชนครอบคลุมประเด็นทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประเพณี รวมถึง
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอย่างนักเศรษฐศาสตร์ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ รวมกว่า 800 เรื่อง
นอกจากนี้ยังได้ให้บริการวิจัยที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม จรรยา กับหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อข้อมูลจากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและ
ประเทศชาติต่อไป
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์โพลล์ชั้นนำ มีความเป็นสากล น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ สะท้อนเสียงประชาชนเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมไทย

พันธกิจ
 1. ผลิตงานวิจัยเชิงสำรวจที่มีความเที่ยงตรง เป็นกลาง สร้างสรรค์ ทันสมัย ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
  เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพในนาม “กรุงเทพโพลล์”
 2. ให้บริการด้านการวิจัยเชิงสำรวจแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในรูปของการว่าจ้างที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมจรรยา
  และไม่ทำให้เสียจุดยืนเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
นโยบายการดำเนินงาน
 1. ดำเนินงานสำรวจความคิดเห็นในเรื่องปัจจุบันที่เป็นที่สนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
 2. สร้างและพัฒนาทีมงานวิจัยเชิงสำรวจที่มีคุณภาพและมีจรรยาบรรณ
 3. ใช้กระบวนการสำรวจที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 4. สร้างผลการสำรวจที่สะท้อนข้อมูลความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มประชากร
 5. ผลการสำรวจสามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และเชื่อถือได้
 6. ข้อมูลสามารถใช้เป็นดัชนีชี้นำในการตัดสินใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 7. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
 8. ร่วมเป็นพันธมิตรกับเครือข่ายวิจัยและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 9. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
 10. เปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและนิสิตนักศึกษาทั่วไปมีโอกาสได้ร่วมฝึกฝนทักษะด้านการวิจัยเชิง
  สำรวจ
งบประมาณในการสำรวจ
การดำเนินงานสำรวจโพลล์ทุกเรื่องที่เผยแพร่สู่สาธารณชนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลงานที่ผ่านมา
ศักยภาพ ความพร้อม และประสบการณ์ตลอด 20 ปีของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) สะท้อนให้เห็น
ได้จากผลงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องสำคัญๆ กว่า 800 เรื่อง ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ซึ่งหลายหน่วยงานได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆ และการปรับปรุงภารกิจหน้าที่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน อาทิ การประเมิน
ผลงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การประเมินผลงานรัฐบาล คะแนนนิยมนายกรัฐมนตรีและพรรคการเมือง นำเสนอความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ
ของประเทศ การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการเดินทางมาเที่ยวเมืองไทย
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อที่สุดแห่งปี