Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
421
การเมือง
2553
422
อื่นๆ
2552
423
สังคม
2552
424
เศรษฐกิจ
2552
425
สังคม
2552
426
เศรษฐกิจ
2552
427
การเมือง
2552
428
เศรษฐกิจ
2552
429
สังคม
2552
430
สังคม
2552
431
การเมือง
2552
432
การเมือง
2552
433
การเมือง
2552
434
เศรษฐกิจ
2552
435
สังคม
2552
436
การเมือง
2552
437
เศรษฐกิจ
2552
438
การเมือง
2552
439
อื่นๆ
2552
440
เศรษฐกิจ
2552
441
การเมือง
2552
442
อื่นๆ
2552
443
การเมือง
2552
444
สังคม
2552
445
สังคม
2552
446
สังคม
2552
447
การเมือง
2552
448
การเมือง
2552
449
เศรษฐกิจ
2552
450
เศรษฐกิจ
2552
 ** หมายเหตุ : ย้อนดูผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ย้อนดูผลปี 2543-2546