Connect to DB

ค้นหา
 
 ค้นพบทั้งหมด 683 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ปีที่สำรวจ
541
การเมือง
2550
542
อื่นๆ
2549
543
การเมือง
2549
544
สังคม
2549
545
การเมือง
2549
546
การเมือง
2549
547
การเมือง
2549
548
การเมือง
2549
549
สังคม
2549
550
การเมือง
2549
551
การเมือง
2549
552
การเมือง
2549
553
การเมือง
2549
554
การเมือง
2549
555
สังคม
2549
556
การเมือง
2549
557
สังคม
2549
558
สังคม
2549
559
เศรษฐกิจ
2549
560
การเมือง
2549
561
เศรษฐกิจ
2549
562
การเมือง
2549
563
การเมือง
2549
564
การเมือง
2549
565
การเมือง
2549
566
การเมือง
2549
567
การเมือง
2549
568
การเมือง
2549
569
การเมือง
2549
570
สังคม
2549
 ** หมายเหตุ : ย้อนดูผลการสำรวจปี 2543 - 2546 ย้อนดูผลปี 2543-2546