Connect to DB
ผลการ vote คะแนน ( ประชาชนคิดอย่างไรกับการย้าย ผบ.ตร. )
 
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ดีมาก (5)
 50%
ค่อนข้างดี (4)
 28.57%
พอใช้ (3)
 7.14%
ค่อนข้างแย่ (2)
 7.14%
แย่มาก (1)
 7.14%
ผู้เข้าชมโพลล์หัวข้อนี้  
1219
คน      
ดีมาก (5 คะแนน) =
7
คน      
ดี (4 คะแนน) =
4
คน      
พอใช้ (3 คะแนน) =
1
คน      
แย่ (2 คะแนน) =
1
คน      
แย่มาก (1 คะแนน) =
1
คน      

รวม =
57
คะแนน คะแนนเฉลี่ย
4.1
คะแนน