Connect to DB
ผลการ vote คะแนน ( ประชาชนต้องการให้เดินหน้าอย่างไรเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ )
 
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ดีมาก (5)
 44.44%
ค่อนข้างดี (4)
 55.56%
พอใช้ (3)
 0%
ค่อนข้างแย่ (2)
 0%
แย่มาก (1)
 0%
ผู้เข้าชมโพลล์หัวข้อนี้  
1340
คน      
ดีมาก (5 คะแนน) =
4
คน      
ดี (4 คะแนน) =
5
คน      
พอใช้ (3 คะแนน) =
0
คน      
แย่ (2 คะแนน) =
0
คน      
แย่มาก (1 คะแนน) =
0
คน      

รวม =
40
คะแนน คะแนนเฉลี่ย
4.4
คะแนน