Connect to DB
ผลการ vote คะแนน ( ประเมินผลงาน 2 ปี รัฐบาล นายกฯ อภิสิทธิ์ )
 
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ดีมาก (5)
 39.29%
ค่อนข้างดี (4)
 10.71%
พอใช้ (3)
 10.71%
ค่อนข้างแย่ (2)
 10.71%
แย่มาก (1)
 28.57%
ผู้เข้าชมโพลล์หัวข้อนี้  
1817
คน      
ดีมาก (5 คะแนน) =
11
คน      
ดี (4 คะแนน) =
3
คน      
พอใช้ (3 คะแนน) =
3
คน      
แย่ (2 คะแนน) =
3
คน      
แย่มาก (1 คะแนน) =
8
คน      

รวม =
90
คะแนน คะแนนเฉลี่ย
3.2
คะแนน