แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสำรวจ
"ความเห็นนักเศรษฐศาสตร์(Economist's view)"
 
        คุณสมบัติ:  1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์และปัจจุบันต้องทำงานที่ใช้
                              ความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์
                          2. กรณีสำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก อย่างใดอย่างหนึ่ง
                              จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่ใช้ความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์อย่างน้อย 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

        คำชี้แจง:    1.ข้อมูลต่างๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ตอบแบบสอบถามกรุงเทพโพลลจะเก็บ
                             รักษาไว้เป็นความลับ
                          2.ข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุงเทพโพลล์จะสอบถามครั้งนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
                          3.กรุงเทพโพลล์จะทำการสำรวจความคิดเห็นของท่านเพียงเดือนละ 1 ครั้ง โดยส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปให้ตาม
                             e-mail ที่ท่านระบุ
 
   

   ชื่อ - นามสกุล

   

   หน่วยงาน

   ฝ่าย

   ตำแหน่งปัจจุบัน

ประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานปัจจุบัน  ปี ประสบการณ์ทำงานรวม  ปี    

   ปี พ.ศ เกิด

  เพศ

  ชาย   หญิง  
 

   การศึกษา

     
 
ระดับปริญญาตรีสาขา
  มหาวิทยาลัย             
 
ระดับปริญญาโทสาขา
  มหาวิทยาลัย            
 
ระดับปริญญาเอกสาขา
  มหาวิทยาลัย            
 
 

   การติดต่อ

     
 
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์มือถือ  ***(ถ้าสะดวก)
 
เบอร์ Fax      
E-mail:
 
เวลาที่สะดวกในการติดต่อ
 
              
 

 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ภัชราวัลย์ เกิดทอง โทรศัพท์ 02-350-3500 ต่อ 1776
Fax: 02-350-3667 E-mail: putcharawun.k@bu.ac.th
 
ขอขอบพระคุณ
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)