หัวข้อ “ความใฝ่ฝันของเด็กไทยในปี 2550”
   

        ด้วยในวันเสาร์ที่ 13 มกราคมนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติ   ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงได้ดำเนินการสำรวจ
ความคิดเห็นเรื่อง “
ความใฝ่ฝันของเด็กไทยในปี 2550”   โดยเก็บข้อมูลจากเด็กอายุ 6 - 14 ปี   ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จำนวน 1 ,193 คน ส
รุปผลได้ดังนี้

     
   

                    1. บุคคลในดวงใจที่เด็กชื่นชอบและใฝ่ฝันอยากเป็นมากที่สุด (เป็นคำถามปลายเปิดให้ระบุคำตอบเอง)

 
ร้อยละ
นักร้อง นักแสดง และนางงาม ได้แก่ อั้ม พัชราภา/ แพนเค้ก เขมนิจ/ ขวัญ อุษามณี/
ปู ไปรยา/ กบ สุวนันท์/ นุ่น วรนุช/ ฟิล์ม รัฐภูมิ/ กอล์ฟ-ไมค์/ แดน ดีทูบี/
นาตาลี เกลโบว่า ฯลฯ
27.9
พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง
23.6
การ์ตูน เกม ได้แก่ โคนัน/ นารูโตะ/ โดเรม่อน/ อุลตร้าแมน/ ซุปเปอร์แมน/ คิตตี้ ฯลฯ
10.5
นักกีฬา ได้แก่ เดวิด เบคแค่ม/ โรนัสดิญโญ/ โรเจอร์ เฟดเดอเรอร์/ ภราดร ศรีชาพันธุ์/
ดนัย อุดมโชค/ ลีซอ
10.3
ครู อาจารย์
9.4
นักการเมือง ได้แก่ พล.อ.สุรยุทธิ์ จุลานนท์/ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร/
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ/ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
5.6
ทหาร ตำรวจ ได้แก่ พล.อ.สนธิ บุญยรัตนกลิน/ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
4.8
อื่น ๆ อาทิ แพทย์ นักธุรกิจ ผู้ประกาศข่าว ตัวเอง
5.7
ไม่มีใครเป็นบุคคลในดวงใจ
2.2
     
   

                    2. โตขึ้นอยากเป็นคนแบบไหนมากที่สุด

 
ร้อยละ
คนดี ไม่คดโกง
52.1
คนเก่ง ฉลาด
32.6
คนรวย
4.7
คนสวย คนหล่อ
4.6
คนดัง คนมีชื่อเสียง
4.6
อื่น ๆ อาทิ คนที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียง
1.4
     
   

                    3. การรับทราบเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้

 
ร้อยละ
ทราบ
73.3
ไม่ทราบ
26.7
   
   

                    4. ความเข้าใจความหมายของคำขวัญวันเด็กปีนี้

 
ร้อยละ
เข้าใจ
68.2
ไม่เข้าใจ
31.8
   
   

                    5. ความคิดเห็นที่มีต่อความประพฤติของผู้ใหญ่ในปัจจุบันในเรื่อง การมีคุณธรรมนำใจ การใช้ชีวิต
                        อย่างพอเพียง และการหลีกเลี่ยงอบายมุข

 
ต้องปรับปรุงแก้ไข
ร้อยละ
ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ร้อยละ
การมีคุณธรรมนำใจ (ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง)
85.8
14.2
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง (ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย)
84.9
15.1
การหลีกเลี่ยงอบายมุข (ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่
ไม่เล่นการพนัน ไม่เสพยาเสพติด)
91.5
8.5
   
   

                    6. พร 1 ข้อที่อยากขอในโอกาสวันเด็กปี 2550

 
ร้อยละ
ขอให้คนไทยรักกัน
43.2
ขอให้เรียนเก่ง
28.2
ขอให้ไม่มีการวางระเบิด
18.4
ขอของเล่น
2.3
ขอให้ได้ไปเที่ยวงานวันเด็ก
2.1
อื่น ๆ เช่น ขอให้ในหลวงทรงมีพระชนมายุยืนนาน ขอให้ครอบครัวมีความสุข ขอให้
พ่อแม่อายุยืน ขอให้โลกนี้มีแต่คนดี ขอให้มีเพื่อนมาก ๆ ฯลฯ
5.8
   
 

   
 
รายละเอียดในการสำรวจ
  วัตถุประสงค์ของการสำรวจ:
   

        เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเด็กในประเด็นต่อไปนี้
                 1. บุคคลในดวงใจที่เด็กชื่นชอบและใฝ่ฝันอยากเป็นมากที่สุด
                 2. การรับรู้และความเข้าใจที่เด็กมีต่อคำขวัญวันเด็กประจำปี 2550
                 3. ความคิดเห็นที่มีต่อความประพฤติของผู้ใหญ่ในปัจจุบันในเรื่อง การมีคุณธรรมนำใจ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และการหลีกเลี่ยง
                     อบายมุข
                 4. พร 1 ข้อที่อยากขอเนื่องในโอกาสวันเด็กปี 2550

  ระเบียบวิธีการสำรวจ:
   

        การสำรวจใช้วิธีสุ่มโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น จำนวน 35 แห่ง เป็นโรงเรียนรัฐบาล 22 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 13 แห่ง จากนั้นจึงสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 1,193 คน   เป็นเพศชายร้อยละ 41.7   และเพศหญิงร้อยละ 58.3

  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error): ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล: การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้

 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 10 - 11 มกราคม 2550

  วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ: 12  มกราคม 2550
  สรุปผลการสำรวจ:
   
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
   
ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์
   
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
497
41.7
             หญิง
696
58.3
อายุ:
 
 
             6 - 8  ปี
225
18.9
             9 - 11 ปี
418
35.0
             12 - 14 ปี
550
46.1
การศึกษา:
 
 
             ประถมศึกษา
721
60.4
             มัธยมศึกษาตอนต้น
472
39.6
   
   

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

   

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776