หัวข้อ “บริการแท็กซี่ที่สนามบินสุวรรณภูมิในมุมมองของคนขับและผู้โดยสาร”
   

       ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์    สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “บริการแท็กซี่
ที่สนามบินสุวรรณภูมิในมุมมองของคนขับและผู้โดยสาร
”    โดยเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ จำนวน 572 คน  และคนขับแท็กซี่ จำนวน 406 คน   เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2550 สรุปผลได้ดังนี้

     
   
ความพึงพอใจที่ผู้โดยสารได้รับจากการใช้บริการรถแท็กซี่ไป/กลับสนามบินสุวรรณภูมิ
   

                    1. ค่าบริการแท็กซี่ไป/กลับสนามบินสุวรรณภูมิเฉลี่ยต่อเที่ยว

 
ร้อยละ
อยู่ระหว่าง 100 - 200 บาท
36.7
อยู่ระหว่าง 201 - 300 บาท

33.6

อยู่ระหว่าง 301 - 400 บาท
13.6
มากกว่า 400 บาท
8.6
ต่ำกว่า 100 บาท
7.5

                     โดยผู้โดยสารร้อยละ 48.6 เห็นว่าค่าบริการดังกล่าวแพงเกินไป  ในขณะที่ร้อยละ 51.4
           เห็นว่าราคาเหมาะสมกับระยะทางแล้ว

     
   

                    2. ความคิดเห็นต่อการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาท จากผู้โดยสารที่ใช้บริการ
                        แท็กซี่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

 
ร้อยละ
ไม่ควรเรียกเก็บ
71.7
ควรเรียกเก็บ
28.3

                     สำหรับอัตราค่าธรรมเนียม 50 บาทที่เรียกเก็บจากผู้โดยสารอยู่ในปัจจุบันนั้น ร้อยละ 66.4
           เห็นว่าแพงเกินไป โดยในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เห็นว่าราคาที่เหมาะสมควรจะเป็น 20-30 บาท 
           ขณะที่ร้อยละ 33.6 เห็นว่าค่าธรรมเนียม 50 บาทที่เรียกเก็บอยู่มีความเหมาะสมแล้ว

     
   

                    3. ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการกรณีได้รับการปฏิเสธจากผู้ขับแท็กซี่ที่ไม่ยอมไปส่งที่
                        สนามบินสุวรรณภูมิ

 
ร้อยละ
ไม่เคยได้รับการปฎิเสธ
64.2
เคยได้รับการปฎิเสธ
35.8
   
   

                    4. ความสะดวกที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการรถแท็กซี่จากสนามบินสุวรรณภูมิ
                        ไปยังจุดหมายปลายทาง

 
ร้อยละ
ได้รับความสะดวกมาก
42.1
ได้รับความสะดวกค่อนข้างมาก
29.1
ไม่ค่อยได้รับความสะดวก
25.0
ไม่ได้รับความสะดวกเลย
3.8
   
   

                    5. ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ร้อยละ 71.7 ระบุว่าได้ทราบข่าวการทุจริตในสนามบินสุวรรณภูมิ
                        ขณะที่ร้อยละ 28.3 ระบุว่าไม่เคยทราบข่าวการทุจริต   โดยในจำนวนที่ระบุว่า
                        ได้ทราบข่าวการทุจริตนั้น พบว่า

 
ร้อยละ
เชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริง
65.5
ไม่เชื่อว่ามีการทุจริต
5.6
ไม่แน่ใจ
0.5
   
   

                    6. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการให้บริการแท็กซี่ในสนามบินสุวรรณภูมิ
                        ที่ผู้ใช้บริการฝากถึงผู้เกี่ยวข้อง

 
ร้อยละ
ควรปรับปรุงกริยามารยาท การพูดจา การแต่งกาย ความสุภาพของ
ผู้ขับแท็กซี่
27.7
ควรยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาทจากผู้โดยสาร
23.8
ควรควบคุมราคาค่าโดยสาร  และแก้ปัญหาแท็กซี่ที่ไม่ติดมิเตอร์อย่างจริงจัง
16.5
ควรปรับปรุงมารยาทในการขับรถ ขับรถเร็วเกินไป และขับอ้อมเส้นทาง
13.9
ควรปรับปรุงป้ายบอกทางไปจุดขึ้นแท็กซี่ไม่ชัดเจน
3.3
ควรปรับปรุงสภาพรถแท็กซี่ให้ดีขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้น
3.3
อื่น ๆ อาทิ ปรับระบบการทำงานของเคาน์เตอร์ให้บริการแท็กซี่ในตัวอาคารผู้โดยสาร
ให้เร็วขึ้น
1.6
บริการดีอยู่แล้ว ไม่ต้องปรับปรุง
9.9
   
     
   
ความคิดเห็นของผู้ขับแท็กซี่
   

                    1. ความเห็นของผู้ขับรถแท็กซี่ต่อการจ่ายค่าสินบนเพื่อให้สามารถเข้าไปรับ-ส่ง
                       ผู้โดยสารในสนามบินสุวรรณภูมิ

 
ร้อยละ
เคย

13.5

ไม่เคย
86.5
     
   

                   2. ความเห็นของผู้ขับรถแท็กซี่ต่อความคุ้มทุนในการวิ่งรถรับ-ส่งผู้โดยสารไปยัง
                       สนามบินสุวรรณภูมิในแต่ละเที่ยว

 
ร้อยละ
คุ้มทุน

37.9

ไม่คุ้มทุน
62.1
     
   

                   3. ความเห็นของผู้ขับรถแท็กซี่ต่อความคุ้มของเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการรอคิวรับ
                       ผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิคือ 2 - 3 ชั่วโมง

 
ร้อยละ
คุ้ม

34.6

ไม่คุ้ม
65.4
     
   

                   4. ความเห็นของผู้ขับรถแท็กซี่ต่อจุดรับ-ส่งผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่สนามบินจัดไว้ให้

 
ร้อยละ
เหมาะสม

57.6

ไม่เหมาะสม เนื่องจากอยู่ชั้นล่าง สังเกตเห็นยาก และป้ายไม่ชัดเจน
42.4
     
   

                   5. ความเห็นของผู้ขับรถแท็กซี่ร้อยละ 86.4 ระบุว่าระบุว่าได้ทราบข่าวการทุจริตใน
                       สนามบินสุวรรณภูมิ  ขณะที่ร้อยละ 13.6 ระบุว่าไม่เคยทราบข่าวการทุจริต
                       โดยในจำนวนผู้ที่ทราบข่าวการทุจริตนั้น พบว่า

 
ร้อยละ
เชื่อว่ามีการทุจริตจริง
75.6
ไม่เชื่อว่ามีการทุจริต

10.1

ไม่แน่ใจ
0.7
     
   

                   6. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการให้บริการแท็กซี่ในสนามบินสุวรรณภูมิ
                       ที่ผู้ขับรถแท็กซี่ฝากถึงผู้เกี่ยวข้อง

 
ร้อยละ

ต้องการให้ปรับปรุงสถานที่ลานจอดรถแท็กซี่ที่มาเข้าคิวบริเวณด้านนอก
อาคารผู้โดยสาร โดยสร้าง หลังคากันแดด  เพิ่มจำนวนห้องน้ำ และเพิ่ม
เก้าอี้บริเวณที่นั่งรอ

47.5

ต้องการให้แก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล แท็กซี่ป้ายดำ แท็กซี่ผี และแท็กซี่ที่แอบรับผู้โดยสาร
ที่ชั้น 4    โดยไม่ไปเข้าคิว

25.1

ต้องการให้ปรับปรุงป้ายบริการแท็กซี่ในตัวอาคารให้ชัดเจน  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
บริการแท็กซี่ให้มากขึ้น

7.7
ต้องการให้ปรับปรุงและจัดระเบียบให้แท็กซี่สามารถขึ้นไปรับผู้โดยสารที่ชั้น 2  ของ
อาคารผู้โดยสารได้
6.6

ต้องการให้ปรับปรุงระบบการทำงานของเคาน์เตอร์ให้บริการแท็กซี่ในตัวอาคาร
ผู้โดยสาร เช่น เขียนรายละเอียดจุดหมายปลายทางของผู้โดยสารให้ชัดเจน  แจ้งให้
ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม 50 บาทและราคาค่าแท็กซี่แบบเหมาจ่าย
หากผู้โดยสารต้องการให้ไปส่งนอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นต้น

4.6
ปรับราคามิเตอร์ และเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมจากผู้โดยสารให้มากกว่าที่เป็นอยู่
4.6
อื่น ๆ อาทิ ให้เพิ่มจุดรับส่งผู้โดยสารให้มากขึ้น และปรับปรุงวิธีการจัดอบรมแก่ผู้ขับ
แท็กซี่
3.9
     
 

   
 
รายละเอียดในการสำรวจ
  วัตถุประสงค์ของการสำรวจ:
   

       เพื่อสอบถามข้อมูลและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ไป/กลับสนามบินสุวรรณภูมิ และถามความคิดเห็น
ผู้ขับรถแท็กซี่ในประเด็นเรื่องการจ่ายค่าสินบน ความคุ้มทุน และความเหมาะสมของจุดรับส่งที่สนามบินจัดไว้ให้

  ระเบียบวิธีการสำรวจ:
   

        การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ใช้บริการรถแท็กซี่ไป/กลับสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่
29-30 มกราคม 2550   จำนวน 572 คน   เป็นเพศชาย ร้อยละ 36.7   เพศหญิง ร้อยละ 63.3    และผู้ขับรถแท็กซี่
ที่สนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 406 คน    เป็นเพศชายร้อยละ 98.8   เพศหญิงร้อยละ 1.2

  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error): ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน  5%
                                                                        ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล: การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้

 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 29 - 30 มกราคม 2550

  วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ: 27  กุมภาพันธ์ 2550
  สรุปผลการสำรวจ:
   
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
   
ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์
ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ไป/กลับ สนามบินสุวรรณภูมิ
   
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
210
36.7
             หญิง
362
63.3
อายุ:
 
 
             18 - 25 ปี
188
32.9
             26 - 35 ปี
220
38.5
             36 - 45 ปี
121
21.2
             46 ปีขึ้นไป
43
7.4
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
267
46.7
            ปริญญาตรี
275
48.1
            สูงกว่าปริญญาตรี
30
5.2
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
62
10.8
            พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน
221
38.6
            ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
92
16.1
            รับจ้างทั่วไป
61
10.7
            พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
36
6.3
            อื่นๆ อาทิ นิสิต นักศึกษา อาชีพอิสระ ว่างงาน ฯลฯ
100
17.5
     
   
ตารางที่ 2 : ข้อมูลประชากรศาสตร์
ผู้ขับแท็กซี่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
   
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
401
98.8
             หญิง
5
1.2
อายุ:
 
 
             18 - 25 ปี
3
0.7
             26 - 35 ปี
88
21.7
             36 - 45 ปี
179
44.1
             46 ปีขึ้นไป
136
33.5
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
375
92.4
            ปริญญาตรี
31
7.6
   
   

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

   

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776