หัวข้อ “ประชาชนคิดอย่างไรกับคดียุบพรรคการเมือง”
   

       ด้วยในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้  เป็นวันที่ตุลาการรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดียุบพรรคการเมือง  ซึ่งเป็นคดี
สำคัญที่หลายฝ่ายจับตามองเนื่องจากคำตัดสินที่ออกมาจะส่งผลโดยตรงต่ออนาคตทางการเมืองของประเทศไทยประกอบกับ
ในช่วงระยะที่ผ่านมาได้มีการสร้างกระแสข่าวในลักษณะต่างๆ ที่เชื่อมโยงไปสู่คดีดังกล่าว    ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์
สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น  เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับคดี
ยุบพรรคการเมือง
” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเฉพาะผู้ที่ติดตามข่าว
เรื่องการยุบพรรคการเมือง จำนวน 1,233 คน เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2550 สรุปผลได้ดังนี้

     
   

                    1. ความเชื่อมั่นว่าตุลาการรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดียุบพรรคการเมืองที่มี
รายละเอียดและเหตุผลประกอบที่มีน้ำหนักชัดเจนเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดข้อโต้แย้งตามมา

 
ร้อยละ
เชื่อมั่น
(โดย เชื่อมั่นมาก ร้อยละ 17.6  และค่อนข้างเชื่อมั่น ร้อยละ 40.1)
57.7
ไม่เชื่อมั่น
(โดย ไม่เชื่อมั่นเลย ร้อยละ 9.9   และไม่ค่อยเชื่อมั่น ร้อยละ 32.4)

42.3

     
   

                    2. ความคิดเห็นต่อการนัดชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ ในช่วงที่มีการตัดสิน
คดียุบพรรคการเมือง

 
ร้อยละ
เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว
(เพราะ แต่ละพรรคมีสิทธิออกมาปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง เป็นสิทธิของบุคคล
ตามระบอบประชาธิปไตย ถ้าไม่ออกมาเคลื่อนไหวศาลจะตัดสินตามใบสั่งของ คมช.
ฯลฯ)
26.4
ไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว 
( เพราะ เป็นการสร้างความสับสนวุ่นวายในบ้านเมือง อาจนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรง
บานปลาย เป็นการกดดันการทำงานของศาล ควรรอฟังคำตัดสินของศาลแล้วพิจารณา
โดยใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ คนไทยควรหันหน้าเข้าหากันมากกว่าแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
และเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชน ฯลฯ )
73.6
     
   

                    3. ความกังวลว่าหลังตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินในคดียุบพรรคการเมืองแล้วจะมี
เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมือง

 
ร้อยละ
วิตกกังวล
46.3
ไม่วิตกกังวล
53.7
   
   

                    4. ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลและ คมช. จะสามารถควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองให้อยู่
ในความสงบเรียบร้อยได้ด้วยสันติวิธี

 
ร้อยละ

เชื่อมั่น
(โดยเชื่อมั่นมาก ร้อยละ 13.7 และค่อนข้างเชื่อมั่น ร้อยละ 36.8 )

50.5

ไม่เชื่อมั่น
(โดยไม่เชื่อมั่นเลย ร้อยละ 16.4  และไม่ค่อยเชื่อมั่น ร้อยละ 33.1 )

49.5
   
   

                    5. ความคิดเห็นต่อการปฏิวัติซ้ำ

 
ร้อยละ
เห็นด้วยกับการปฏิวัติซ้ำถ้ามีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น
23.9
ไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติซ้ำไม่ว่ากรณีใดๆ
76.1
   
   

                    6. ความต้องการให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับประเทศไทย

 
ร้อยละ
ต้องการให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เดินทางกลับประเทศไทย
60.2
ไม่ต้องการให้เดินทางกลับประเทศไทยเลย
39.8


                    โดยความต้องการให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลับเมืองไทยอยู่ในช่วง

 
ร้อยละ
ต้องการให้เดินทางกลับภายในเดือนพฤษภาคมนี้

14.2

ต้องการให้เดินทางกลับหลังการตัดสินคดียุบพรรคการเมือง
15.7
ต้องการให้เดินทางกลับหลังการเลือกตั้ง
30.3
   
 

   
 
รายละเอียดในการสำรวจ
  วัตถุประสงค์ของการสำรวจ:
   

       เพื่อสะท้อนข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคดียุบพรรคการเมืองให้สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ

  ระเบียบวิธีการสำรวจ:
   

        การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุ่มเขตการปกครองจำนวน
23 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก ได้แก่ เขตคลองสามวา จตุจักร
ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน บางกอกใหญ่ บางซื่อ ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบ พระโขนง พระนคร มีนบุรี ยานนาวา
ราชเทวี ลาดกระบัง ลาดพร้าว วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง หลักสี่ และปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ จากนั้นสุ่มถนน และประชากรเป้าหมายอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ระบุว่าติดตามข่าวเรื่องคดี
ยุบพรรคการเมือง ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,233 คน   เป็นเพศชายร้อยละ 56.6  และเพศหญิงร้อยละ 43.4

  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error): ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน  5%
                                                                        ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล: การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้

 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 22 - 24 พฤษภาคม 2550

  วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ: 25  พฤษภาคม 2550
  สรุปผลการสำรวจ:
   
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
   
ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์
   
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
698
56.6
             หญิง
535
43.4
อายุ:
 
 
             18 - 25 ปี
291
23.5
             26 - 35 ปี
357
29.0
             36 - 45 ปี
334
27.1
             46 ปีขึ้นไป
251
20.4
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
572
46.4
             ปริญญาตรี
580
47.0
             สูงกว่าปริญญาตรี
81
6.6
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
241
19.6
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน
377
30.6
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
253
20.5
             รับจ้างทั่วไป
192
15.6
             พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
77
6.2
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ เกษตรกร นิสิตนักศึกษา ฯลฯ
93
7.5
     
   

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

   

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776