Connect to DB
..........................หัวข้อ " ผลงานกับภาพพจน์ของตำรวจในสายตาคนกรุงเทพฯ "
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :
............................... ..... การสำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็น ความพึงพอใจ
..........................ในผลงานของตำรวจในเรื่องต่าง ๆ ข่าวหรือเหตุการณ์ที่ประชาชนคิดว่าทำให้ภาพพจน์ดีมากที่สุด และเสียหายมากที่สุด และ
..........................โดยรวมแล้วภาพพจน์ตำรวจเป็นอย่างไรในสายตาคนกรุงเทพฯ
..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ

..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร
.........................................................ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่าวคือ
.........................................................ขั้นแรก เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 เขต ดังนี้
.....................................................................คลองเตย คลองสาน คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทวีวัฒนา ทุ่งครุ บางกอกน้อย บางเขน
.....................................................................บางแค บางซื่อ บางบอน บางพลัด ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบ พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี
.....................................................................ลาดกระบัง ลาดพร้าว วัฒนา หนอมแขม หนองจอก หลักสี่ ห้วยขวาง ตลิ่งชัน
.........................................................ขั้นที่สอง จากแต่ละเขตที่สุ่มได้ สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย
.........................................................ขั้นที่สาม สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,147 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง " ผลงานกับภาพพจน์ของตำรวจในสายตาคนกรุงเทพฯ "
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 30 - 31 สิงหาคม 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 3 กันยายน 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. .. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสำรวจภาคสนาม จากประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,147 คน
..................................เป็นชาย ร้อยละ 49.3
................................. เป็นหญิง ร้อยละ 50.7
...................................... กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 36.4 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
................................. ร้อยละ 29.3 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
................................. ร้อยละ 23.0 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี
................................. และร้อยละ 11.2 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
...................................... ระดับการศึกษา
................................. กลุ่มตัวอย่าง ประถมศึกษา ร้อยละ 11.2
................................. มัธยมศึกษา ร้อยละ 18.2
................................. ระดับปวช. ร้อยละ 7.4
................................. ระดับปวส./อนุปริญญาตรี ร้อยละ 12.1
................................. ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 46.8
................................. และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 4.3
...................................... กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 4.8
................................. ค้าขาย ร้อยละ 4.6
................................. นักศึกษา ร้อยละ 22.3
................................. รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.2
................................. รับราชการ ร้อยละ 13.2
................................. พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 14.6
................................. รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 22.1
................................. เจ้าของกิจการ ร้อยละ 5.6
................................. และอื่น ๆ อีกร้อยละ 2.6

..........................2. .. กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในผลงานของตำรวจในด้านต่าง ๆ ดังนี้
................................. กลุ่มตัวอย่างพอใจ กับผลงานการปราบปรามยาเสพติด ร้อยละ 83.6
................................. กลุ่มตัวอย่างไม่พอใจ กับผลงานการแก้ปัญหาจราจร ร้อยละ 69.2
................................. ไม่พอใจกับผลงานการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร้อยละ 52.3
................................. ไม่พอใจกับผลงานการปราบปรามและป้องกันอาชญากรรม ร้อยละ 46.7
..........................3. ....เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า เห็นด้วยกับตัวเลือกข้อใดต่อไปนี้มากที่สุด
................................. ร้อยละ 35.7 เห็นด้วยกับที่ว่า ตำรวจดี มีจำนวนพอ ๆ กับ ตำรวจไม่ดี
................................. ร้อยละ 25.5 เห็นด้วยกับที่ว่า ตำรวจดี มีจำนวนน้อยกว่า ตำรวจไม่ดี
................................. ร้อยละ 16.7 ไม่แน่ใจ
................................. ร้อยละ 16.1 เห็นด้วยกับที่ว่า ตำรวจดี มีจำนวนมากกว่า ตำรวจไม่ดี
................................. และร้อยละ 5.9 ไม่มีความเห็น
..........................4. .. ข่าวหรือเหตุการณ์ที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่า ทำให้ภาพพจน์ตำรวจเสียหายมากที่สุด คือ
................................. ข่าวส่วยอาบอบนวด ร้อยละ 62.8
................................. ข่าวส่วยจราจร ร้อยละ 6.9
................................. การใช้อำนาจในทางมิชอบ ร้อยละ 4.6
................................. การรับสินบน ร้อยละ 4.2
................................. การคอร์รัปชั่น ร้อยละ 4.0
................................. และอื่น ๆ อีกร้อยละ 17.5
..........................5. .. ข่าวหรือเหตุการณ์ที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่า ทำให้ภาพพจน์ตำรวจดีมากที่สุด คือ
................................. ข่าวการกวาดล้างยาเสพติด ร้อยละ 47.8
................................. ข่าวจับผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ ร้อยละ 6.7
................................. ข่าวการเสียชีวิตในหน้าที่ของตำรวจ ร้อยละ 4.1
................................. อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือสังคม ร้อยละ 3.2
................................. ดูแลความปลอดภัย ร้อยละ 1.8
................................. และอื่น ๆ อีก ร้อยละ 36.4
..........................6. .. เมื่อสอบถามถึงภาพพจน์ของตำรวจในสายตาของ
................................. กลุ่มตัวอย่างนั้น ร้อยละ 45.0 ระบุ ต้องปรับปรุง
................................. ร้อยละ 41.8 ระบุ พอใช้
................................. ร้อยละ 8.9 ระบุ ดี
................................. และอีกร้อยละ 4.4 ไม่มีความเห็น
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 565 49.3
             หญิง 582 50.7
อายุ :    
            18 – 25 ปี 418 36.4
            26 – 35 ปี 336 29.3
            36 – 45 ปี 264 23.0
            มากกว่า 45 ปี 129 11.2
การศึกษา:    
            ประถมศึกษา 128 11.2
            มัธยมศึกษา 209 18.2
            ปวช. 85 7.4
            ปวส./อนุปริญญา 139 12.1
            ปริญญาตรี 537 46.8
            สูงกว่าปริญญาตรี 49 4.3
อาชีพ :    
            พนักงานบริษัทเอกชน 55 4.8
            ค้าขาย 53 4.6
            นักศึกษา 256 22.3
            รัฐวิสาหกิจ 117 10.2
            รับราชการ 151 13.2
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 167 14.6
            รับจ้างทั่วไป 254 22.1
            เจ้าของกิจการ 64 5.6
            อาชีพอื่น ๆ 30 2.6
........................................ ตารางที่ 2 ท่านพอใจในผลงานของตำรวจในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่
...........................................ผลงานการปราบปรามยาเสพติด
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ 959 83.6
ไม่พอใจ 133 11.6
ไม่มีความเห็น 55 4.8
...........................................ผลงานการแก้ปัญหาจราจร
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ 209 18.2
ไม่พอใจ 794 69.2
ไม่มีความเห็น 144 12.6
...........................................ผลงานการปราบปรามและป้องกันอาชญากรรม
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ 437 38.1
ไม่พอใจ 536 46.7
ไม่มีความเห็น 174 15.2
...........................................ผลงานการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ 317 27.6
ไม่พอใจ 600 52.3
ไม่มีความเห็น 230 20.1
........................................ ตารางที่ 3 ท่านเห็นด้วยกับตัวเลือกข้อใดต่อไปนี้มากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ตำรวจดี มีจำนวนพอ ๆ กับ ตำรวจไม่ดี 410 35.7
ตำรวจดี มีจำนวนน้อยกว่า ตำรวจไม่ดี 292 25.5
ไม่แน่ใจ 192 16.7
ตำรวจดี มีจำนวนมากกว่า ตำรวจไม่ดี 185 16.1
ไม่มีความเห็น 68 5.9
........................................ ตารางที่ 4 ข่าวหรือเหตุการณ์ใดที่ท่านคิดว่าทำให้ภาพพจน์ตำรวจเสียหายมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ข่าวส่วยอาบอบนวด 720 62.8
ข่าวส่วยจราจร 79 6.9
การใช้อำนาจในทางมิชอบ 53 4.6
การรับสินบน 48 4.2
การคอร์รัปชั่น 46 4.0
อื่น ๆ 201 17.5
........................................ ตารางที่ 5 ข่าวหรือเหตุการณ์ใดที่ท่านคิดว่าทำให้ภาพพจน์ตำรวจดีมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ข่าวการกวาดล้างยาเสพติด 548 47.8
ข่าวการจับผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ 77 6.7
ข่าวการเสียชีวิตในหน้าที่ของตำรวจ 47 4.1
อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือสังคม 37 3.2
ดูแลความปลอดภัย 21 1.8
อื่น ๆ 417 36.4
........................................ ตารางที่ 6 โดยรวมแล้ว ภาพพจน์ของตำรวจในสายตาของท่านเป็นอย่างไร
  จำนวน ร้อยละ
ดี 102 8.9
พอใช้ 479 41.8
ต้องปรับปรุง 516 45.0
ไม่มีความเห็น 50 4.4
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เธœเธฅเธ‡เธฒเธ™เธเธฑเธšเธ เธฒเธžเธžเธˆเธ™เนŒเธ‚เธญเธ‡เธ•เธณเธฃเธงเธˆเนƒเธ™เธชเธฒเธขเธ•เธฒเธ„เธ™เธเธฃเธธเธ‡เน€เธ—เธžเธฏ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776