Connect to DB
..........................หัวข้อ " ความคิดเห็นของเยาวชนกทม. ต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาก่อการทะเลาะวิวาท"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :
............................... ..... การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความเห็นของเยาวชนในกทม. ต่อมาตรการป้องกัน
..........................และแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาก่อการทะเลาะวิวาท ในประเด็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท
..........................ปฏิสัมพันธ์และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู อาจารย์ และนักเรียน ตลอดจนความมั่นใจต่อมาตรการการป้องกัน
.......................... และแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของกระทรวงศึกษาธิการ
..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ

..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน
........................................................ ในพื้นที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เซ็นทรัลวงศ์สว่าง เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เซ็นทรัลบางนา
........................................................ เซ็นทรัลพระราม 3 เซ็นทรัลรามคำแหง เซ็นทรัลพระราม 2 เซ็นทรัลรามอินทรา เดอะมอลล์งามวงค์วาน
........................................................ เดอะมอลล์บางกะปิ เดอะมอลล์บางแค เดอะมอลล์ท่าพระ เดอะมอลล์รามคำแหง แฟชั่นไอสแลนด์
........................................................ มาบุญครอง อิมพิเรียลเวิลด์ลาดพร้าว ซีคอนสแคว์ สยามสแคว์ และฮอลลีวูดสตรีท
........................................................ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 785 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง " ความคิดเห็นของเยาวชนกทม. ต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
............................................. ..... ..... .................... .นักศึกษาก่อการทะเลาะวิวาท"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 3 - 4 กันยายน 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 5 กันยายน 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. .. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำรวจภาคสนาม สัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน
................................ ในพื้นที่หน้าศูนย์การค้าในกทม. จำนวน 785 คน
................................ เป็นชายร้อยละ 49.8
................................ เป็นหญิงร้อยละ 50.2
....................................... กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 47.8 มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี
................................ ร้อยละ 45.7 มีอายุระหว่าง 19 – 22 ปี
................................ และร้อยละ 6.5 มีอายุระหว่าง 23 – 25 ปี
...................................... สำหรับระดับการศึกษา
................................ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 25.1 ศึกษาระดับมัธยม
................................ ร้อยละ 24.6 ศึกษาระดับปวช.
................................ ร้อยละ 24.8 ศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา
................................ และร้อยละ 25.5 ศึกษาระดับปริญญาตรี

..........................2. .. ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับมาตรการที่จะลงโทษตามกฎหมายกับผู้ที่เป็นหัวโจกในการก่อเหตุ
................................ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 84.7 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ ร้อยละ 7.1 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................ และร้อยละ 8.2 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................3. ...สำหรับคำถามเห็นด้วยหรือไม่กับมาตรการในการส่งผู้ร่วมกระบวนการทะเลาะวิวาทไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและเชิญผู้ปกครองมากล่าวตักเตือน
................................ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 79.9 ระบุว่าเห็นด้วย
................................ ร้อยละ 12.5ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................ และร้อยละ 7.6 ระบุว่าไม่มีความเห็
..........................4. .. ส่วนคำถามการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษามาจากสาเหตุหรือบุคคลใดมากที่สุด
................................ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 54.4 ระบุว่ามาจากนักเรียน นักศึกษาเอง
................................ ร้อยละ 12.6 ระบุว่ามาจากสภาพแวดล้อมของสถานที่
................................ ร้อยละ 11.7 ระบุว่ามาจากครอบครัว
................................ ร้อยละ 9.6 ระบุว่ามาจากความรักศักดิ์ศรีของสถาบัน
................................ ร้อยละ 4.2 ระบุว่ามาจากชุมชน
................................ และร้อยละ 2.4 ระบุว่ามาจากครู อาจารย์
..........................5. .. เมื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปฎิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
................................ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 12.9 ระบุว่าดี
................................ ร้อยละ 38.2 ระบุว่าพอใช้
................................ ร้อยละ 40.8 ระบุว่าควรปรับปรุง
................................ และร้อยละ 8.2 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................6. .. สำหรับกิจกรรมที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครู อาจารย์ และนักเรียน
................................ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25.1 ระบุว่ากิจกรรมแข่งขันกีฬา
................................ ร้อยละ 23.4 ระบุว่ากิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำ
................................ ร้อยละ 22.4 ระบุว่ากิจกรรมค่ายพัฒนา
................................ ร้อยละ 16.1 ระบุว่ากิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
................................ และร้อยละ 5.6 ระบุว่ากิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ
..........................7. .. ส่วนคำถามมั่นใจหรือไม่ว่า มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาก่อการทะเลาะวิวาทของกระทรวงศึกษาธิการ
................................ จะใช้ได้ผลอย่างจริงจัง เช่น จัดทำบัญชีรายชื่อโรงเรียนกลุ่มเสี่ยง การเฝ้าติดตาม คุมประพฤติอย่างใกล้ชิด โครงการสานสายใย
................................ ครูและศิษย์ เป็นต้น
................................ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.1 ระบุว่ามั่นใจ
................................ ร้อยละ 59.5 ระบุว่าไม่มั่นใจ
................................ และร้อยละ 14.4 ระบุว่าไม่มีความเห็น
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 391 49.8
             หญิง 394 50.2
อายุ :    
            15 – 18 ปี 375 47.8
            19 – 22 ปี 359 45.7
            23 – 25 ปี 51 6.5
การศึกษา:    
            มัธยมศึกษา 197 25.1
            ปวช. 193 24.6
            ปวส./อนุปริญญา 195 24.8
            ปริญญาตรี 200 25.5
........................................ ตารางที่ 2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับมาตรการที่จะลงโทษตามกฎหมายกับผู้ที่เป็นหัวโจกในการก่อเหตุ
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 665 84.7
ไม่เห็นด้วย 56 7.1
ไม่มีความเห็น 64 8.2
........................................ ตารางที่ 3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับมาตรการในการส่งผู้ร่วมกระบวนการทะเลาะวิวาทไปฝึกอบรมที่สถานพินิจ
..............................................................และเชิญผู้ปกครองมากล่าวตักเตือน
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 627 79.9
ไม่เห็นด้วย 98 12.5
ไม่มีความเห็น 60 7.6
........................................ ตารางที่ 4 ท่านคิดว่าปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษามาจากสาเหตุหรือบุคคลใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
นักเรียน นักศึกษาเอง 427 54.4
สภาพแวดล้อมของสถานที่ 99 12.6
ครอบครัว 92 11.7
ความรักศักดิ์ศรีของสถาบัน 75 9.6
ชุมชน 33 4.2
ครู อาจารย์ 19 2.4
อื่น ๆ 40 5.1
........................................ ตารางที่ 5 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง เกี่ยวกับปฎิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
  จำนวน ร้อยละ
ดี 101 12.9
พอใช้ 300 38.2
ต้องปรับปรุง 320 40.8
ไม่มีความเห็น 64 8.2
........................................ ตารางที่ 6 ท่านคิดว่ากิจกรรมที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
.............................................................ครู อาจารย์ และนักเรียน
  จำนวน ร้อยละ
กิจกรรมแข่งขันกีฬา 197 25.1
กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำ 184 23.4
กิจกรรมค่ายพัฒนา 176 22.4
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 126 16.1
กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ 44 5.6
อื่น ๆ 58 7.4
........................................ ตารางที่ 7 ท่านมั่นใจหรือไม่ว่า มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาก่อการทะเลาะวิวาท
.............................................................ของกระทรวงศึกษาธิการจะใช้ได้ผลอย่างจริงจัง
  จำนวน ร้อยละ
มั่นใจ 205 26.1
ไม่มั่นใจ 467 59.5
ไม่มีความเห็น 113 14.4
 
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เธ„เธงเธฒเธกเธ„เธดเธ”เน€เธซเน‡เธ™เธ‚เธญเธ‡เน€เธขเธฒเธงเธŠเธ™เธเธ—เธก. เธ•เนˆเธญเธกเธฒเธ•เธฃเธเธฒเธฃเธ›เน‰เธญเธ‡เธเธฑเธ™เนเธฅเธฐเนเธเน‰เน„เธ‚เธ›เธฑเธเธซเธฒเธ™เธฑเธเน€เธฃเธตเธขเธ™ เธ™เธฑเธเธจเธถเธเธฉเธฒเธเนˆเธญเธเธฒเธฃเธ—เธฐเน€เธฅเธฒเธฐเธงเธดเธงเธฒเธ— )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776