Connect to DB
..........................หัวข้อ "การจัดระเบียบวัยรุ่น"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :
............................... ..... การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความเห็นของวัยรุ่นในกทม. ในประเด็นดังต่อไปนี้
................................................- ความเห็นของวัยรุ่นต่อปัญหาสังคม และสาเหตุของการเกิดปัญหา
................................................- การเคยไปเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของวัยรุ่น
................................................- ความต้องการที่จะทำงาน และประเภทงานที่วัยรุ่นอยากทำมากที่สุด
................................................- การเสนอพรีเซ็นเตอร์ในการรณรงค์การใช้ของไทย
..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ

..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน
.........................................................ในพื้นที่หน้าสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
........................................................ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเซนต์จอนห์
........................................................ วิทยาลัยรัตนบัณฑิต สถาบันราชภัฏพระนคร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เทคนิคมีนบุรี เทคนิคดอนเมือง
.........................................................เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ สันติราษฎร์บริหารธุรกิจ โรงเรียนจรัญสนิทวงศ์วิทยาลัย โรงเรียนพาณิชยการจำนงค์
........................................................ โรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน – ธนบุรี โรงเรียนอรรถวิทย์พาณิชยการ โรเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
........................................................ โรงเรียนวราธิปบริหารธุรกิจ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,191 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง " การจัดระเบียบวัยรุ่น"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 18 - 19 กันยายน 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 20 กันยายน 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. .. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำรวจภาคสนาม สัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในพื้นที่หน้าสถาบันการศึกษา
.................................ในกทม. จำนวน 1,191 คน
.................................เป็นชายร้อยละ 43.1 เป็นหญิง ร้อยละ 56.9
.................................กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 24.0 มีอายุระหว่าง 15 – 17 ปี
.................................ร้อยละ 49.4 มีอายุระหว่าง 18 – 20 ปี
.................................ร้อยละ 25.0 มีอายุระหว่าง 21 – 23 ปี
................................. และร้อยละ 1.6 มีอายุระหว่าง 24 – 25 ปี
.................................สำหรับระดับการศึกษาของ
.................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.3 ศึกษาระดับปวช.
.................................ร้อยละ 30.6 ศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา
.................................และร้อยละ 35.1 ศึกษาระดับปริญญาตรี

..........................2. .. เมื่อถามว่าวัยรุ่นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นเรียงตามลำดับดังนี้
.................................ร้อยละ 34.8 ระบุว่ามั่วสุมยาเสพติด
.................................รองลงมาร้อยละ 19.9 ระบุว่ามั่วสุมทางเพศ
.................................ร้อยละ 11.8 ระบุว่ายกพวกตีกัน
.................................ร้อยละ 7.8 ระบุว่าครอบครัวมีปัญหา
.................................ร้อยละ 7.5 ระบุว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
.................................ร้อยละ 5.7 ระบุว่าการศึกษา
.................................ร้อยละ 1.6 ระบุว่าการก่ออาชญากรรม
.................................และร้อยละ 1.4 ระบุว่าติดการพนัน
..........................3. ..คิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุอะไร กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นเรียงตามลำดับดังนี้
.................................ร้อยละ 20.2 ระบุว่ามาจากสาเหตุพ่อ-แม่แยก ทางกัน
.................................รองลงมาร้อยละ 13.3 ระบุว่าอยากทดลอง
.................................ร้อยละ 11.4 ระบุว่า การคบเพื่อนเกเร
.................................ร้อยละ 10.5 ระบุว่าขาด การอบรม
.................................ร้อยละ 6.2 ระบุว่าสภาพแวดล้อมไม่ดี
.................................ร้อยละ 6.2 ระบุว่าตามแฟชั่น
.................................ร้อยละ 5.1 ระบุว่าขาดแคลนเงิน
..........................4. .. เมื่อถามว่าเคยไปเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน (อาทิ ผับ เธค คาเฟ่ อาบอบนวด) หรือไม่
.................................กลุ่มตัวอย่างแยกตามอายุให้ความเห็นดังนี้
.............................................- อายุ 15 – 17 ปี ร้อยละ 46.2 ระบุว่าเคย ร้อยละ 50.3 ระบุว่าไม่เคย และร้อยละ 3.5 ระบุว่าไม่มีความเห็น
.............................................- อายุ 18 – 20 ปี ร้อยละ 64.8 ระบุว่าเคย ร้อยละ 31.6 ระบุว่าไม่เคย และร้อยละ 3.6 ระบุว่าไม่มีความเห็น
.............................................- อายุ 21 – 23 ปี ร้อยละ 75.2 ระบุว่าเคย ร้อยละ 19.8 ระบุว่าไม่เคย และร้อยละ 5.0 ระบุว่าไม่มีความเห็น
.............................................- อายุ 24 – 25 ปี ร้อยละ 84.2 ระบุว่าเคย และร้อยละ 15.8 ระบุว่าไม่เคย
..........................5. ....เมื่อถามว่าอยากทำงานนอกเวลาเรียนในช่วงเย็น หรือวันเสาร์-วันอาทิตย์ หรือช่วงหยุดภาคเรียนหรือไม่
...................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.8 ระบุว่าอยากทำงาน
.................................. ร้อยละ 23.0 ระบุว่าไม่อยากทำงาน
....................................และร้อยละ 7.2 ระบุว่า ไม่มีความเห็น
..........................6. ....สำหรับคำถามว่า ถ้าทำงานนอกเวลาเรียนอยากทำงานประเภทใดมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นเรียงตามลำดับดังนี้
...................................ร้อยละ 19.2 ระบุว่างานประเภทพนักงานร้านอาหาร โรงแรม
...................................รองลงมาร้อยละ 17.1 ระบุว่า ค้าขาย
...................................ร้อยละ 12.3 ระบุว่าพนักงานขายตามศูนย์การค้า
...................................ร้อยละ 10.4 ระบุว่าพนักงานบริษัท
...................................ร้อยละ 6.0 ระบุว่ารับจ้างทั่วไป
...................................และร้อยละ 5.9 ระบุว่าดารา นักร้อง
..........................7. ....ส่วนคำถามมั่นใจหรือไม่ว่า การสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียน จะช่วยลดปัญหาทาง สังคมของวัยรุ่นได้
...................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.3 ระบุว่ามั่นใจ
...................................ร้อยละ 42.3 ระบุว่าไม่มั่นใจ
...................................และร้อยละ 17.4 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................8. ....คำถามว่าจะเสนอดารา นักร้องวัยรุ่นคนใดเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้เยาวชน ใช้ของไทยและชาตินิยมไทย
...................................กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นเรียงตามลำดับดังนี้ ร้อยละ 13.4 ระบุว่าเจษฎาพร ผลดี
...................................ร้อยละ 8.6 ระบุว่า ปฏิภาณ ปฐวีกานต์
...................................ร้อยละ 6.0 ระบุว่าศรราม เทพพิทักษ์
...................................ร้อยละ 4.2 ระบุว่ากวี ตันจรารักษ์
...................................ร้อยละ 3.9 ระบุว่าปาล์มมี่ – อีฟ ปานเจริญ
...................................และร้อยละ 3.8 ระบุว่าพัชราภา ไชยเชื้อ
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 513 43.1
             หญิง 678 56.9
อายุ :    
            15 – 17 ปี 286 24.0
            18 – 20 ปี 588 49.4
            21 – 23 ปี 298 25.0
            24 – 25 ปี 19 1.6
การศึกษา:    
            ปวช. 408 34.3
            ปวส./อนุปริญญา 365 30.6
            ปริญญาตรี 418 35.1
........................................ ตารางที่ 2 ท่านคิดว่าวัยรุ่นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
มั่วสุมยาเสพติด 414 34.8
มั่วสุมทางเพศ 237 19.9
ยกพวกตีกัน 141 11.8
ครอบครัวมีปัญหา 93 7.8
ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 89 7.5
การศึกษา 68 5.7
การก่ออาชญากรรม 19 1.6
ติดการพนัน 17 1.4
ปัญหาอื่น ๆ 113 9.5
........................................ ตารางที่ 3 ท่านคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุอะไร
  จำนวน ร้อยละ
พ่อ- แม่ แยกทางกัน 240 20.2
อยากทดลอง 158 13.3
การคบเพื่อนเกเร 136 11.4
ขาดการอบรม 125 10.5
สภาพแวดล้อมไม่ดี 74 6.2
ตามแฟชั่น 74 6.2
ขาดแคลนเงิน 61 5.1
สาเหตุอื่น ๆ 323 27.1
........................................ ตารางที่ 4 ท่านเคยไปเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน (อาทิ ผับ เธค คาเฟ่ อาบอบนวด) หรือไม่
  เคย ไม่เคย ไม่มีความเห็น
อายุ 15 – 17 ปี 46.2 50.3 3.5
อายุ 18 – 20 ปี 64.8 31.6 3.6
อายุ 21 – 23 ปี 75.2 19.8 5.0
อายุ 24 – 25 ปี 84.2 15.8 0.0
........................................ ตารางที่ 5 ท่านอยากทำงานนอกเวลาเรียนในช่วงเย็น หรือวันเสาร์-วันอาทิตย์ หรือช่วงหยุดภาคเรียนหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
อยาก 831 69.8
ไม่อยาก 274 23.0
ไม่มีความเห็น 86 7.2
........................................ ตารางที่ 6 ถ้าทำงานนอกเวลาเรียน ท่านอยากทำงานประเภทใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
พนักงานบริการร้านอาหาร โรงแรม 227 19.2
ค้าขาย 204 17.1
พนังงานขายตามศูนย์การค้า 147 12.3
พนักงานบริษัท 124 10.4
รับจ้างทั่วไป 72 6.0
ดารา นักร้อง 70 5.9
อาชีพอื่น ๆ 347 29.1
........................................ ตารางที่ 7 ท่านมั่นใจหรือไม่ว่า การสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียน จะช่วยลดปัญหา
............................................................ ทางสังคมของวัยรุ่นได้
  จำนวน ร้อยละ
มั่นใจ 480 40.3
ไม่มั่นใจ 504 42.3
ไม่มีความเห็น 207 17.4
........................................ ตารางที่ 8 ท่านจะเสนอดารา นักร้องวัยรุ่นคนใดเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้เยาวชน ใช้ของไทยและชาตินิยมไทย
  จำนวน ร้อยละ
เจษฎาพร ผลดี 159 13.4
ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ 103 8.6
ศรราม เทพพิทักษ์ 72 6.0
กวี ตันจรารักษ์ 50 4.2
ปาล์มมี่ - อีฟ ปานเจริญ 47 3.9
พัชราภา ไชยเชื้อ 45 3.8
บุคคลอื่น ๆ 715 60.0
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธฃเธฐเน€เธšเธตเธขเธšเธงเธฑเธขเธฃเธธเนˆเธ™ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776