Connect to DB
..........................หัวข้อ "มุมมองคนกรุงต่อถนนราชดำเนิน : ฌอง เอลิเซ่ส์ เมืองไทย"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :
............................... ..... การสำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นการรับทราบ
..........................ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพัฒนาและปรับเปลี่ยนถนนราชดำเนินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม ความเหมาะสมและคุ้มค่า
..........................ของโครงการดังกล่าว ความเห็นเกี่ยวกับสภาพภูมิทัศน์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปและผลที่จะเกิดกับประชาชนที่อาศัยในละแวกนั้น
..........................สถานที่อื่น ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมได้อีก และสิ่งที่ควรแก้ไขเป็นอันดับ
..........................แรกบนถนนราชดำเนิน
..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ

..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร
.........................................................ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่าวคือ
.........................................................ขั้นแรก เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 เขต ดังนี้
....................................................................คลองเตย คลองสาน พญาไท จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน บางกอกใหญ่ ทุ่งครุ บางเขน
....................................................................บางกอกน้อย บางแค บางซื่อ บางบอน บางพลัด ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบ พระนคร ภาษีเจริญ
....................................................................มีนบุรี ลาดกระบัง ลาดพร้าว วัฒนา สะพานสูง หนองแขม หนองจอก ห้วยขวาง พระโขนง
.........................................................ขั้นที่สอง จากแต่ละเขตที่สุ่มได้ สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย
.........................................................ขั้นที่สาม สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,133 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง " มุมมองคนกรุงต่อถนนราชดำเนิน : ฌอง เอลิเซ่ส์ เมืองไทย"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 25-26 กันยายน 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 27 กันยายน 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. .. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสำรวจภาคสนาม จากประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,133 คน
................................. เป็นชาย ร้อยละ 50.9
................................. เป็นหญิง ร้อยละ 49.1
................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 27.2 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
................................. ร้อยละ 27.7 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
................................. ร้อยละ 28.8 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี
................................. และร้อยละ 16.3 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
...................................... ระดับการศึกษา
................................. กลุ่มตัวอย่าง ประถมศึกษา ร้อยละ 9.3
................................. มัธยมศึกษา ร้อยละ 18.4
................................. ระดับปวช. ร้อยละ 13.4
................................. ระดับปวส./อนุปริญญาตรี ร้อยละ 16.6
................................. ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 36.1
................................. และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 6.2
...................................... กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
................................. รับราชการ ร้อยละ 8.4
................................. รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 7.5
................................. พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 22.4
................................. เจ้าของกิจการ ร้อยละ 9.4
................................. รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 14.1
................................. ค้าขาย ร้อยละ 11.5
................................. นักศึกษา ร้อยละ 18.4
................................. พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 6.2
................................. และอื่น ๆ อีกร้อยละ 2.0

..........................2. .. เมื่อสอบถามถึงการรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพัฒนาและปรับเปลี่ยนถนนราชดำเนินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม
................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.2 ระบุว่า ไม่ทราบข่าว
................................. ร้อยละ 41.0 ระบุว่า ทราบข่าว
................................. และอีกร้อยละ 1.8 ไม่มีความเห็น
..........................3. .. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.5 คิดว่า ถนนราชดำเนินนั้นเหมาะสมกับการถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม
................................. ตามโครงการดังกล่าว
.................................ร้อยละ 14.5 คิดว่า ไม่เหมาะสม
................................. และอีกร้อยละ 22.0 ไม่มีความเห็น
..........................4. .. สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมได้อีก นอกเหนือจากถนนราชดำเนิน คือ
................................. ถนนสีลม ร้อยละ 11.1
................................. รองลงมา คือ ถนนเยาวราช ร้อยละ 8.6
................................. สนามหลวง ร้อยละ 8.3
................................. ถนนพระอาทิตย์ ร้อยละ 8.1
................................. ตรอกข้าวสาร ร้อยละ 5.1
................................. และอื่น ๆ อีกร้อยละ 58.8
..........................5. ....สำหรับโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจำนวน 13,000 ล้านบาท กลุ่มตัวอย่างคิดว่า ผลที่ได้รับจะคุ้มค่า
................................. กับการลงทุนหรือไม่
................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 36.9 ระบุ คุ้มค่า
................................. ร้อยละ 34.8 ระบุ ไม่คุ้มค่า
................................. และอีกร้อยละ 28.3 ไม่มีความเห็น
..........................6. ... กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.4 มีความเห็นว่า การพัฒนาและปรับเปลี่ยนถนนราชดำเนิน จะทำให้สภาพภูมิทัศน์
................................. เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
................................. ร้อยละ 18.2 ระบุว่าภูมิทัศน์จะเหมือนเดิม
................................. ร้อยละ 9.7 ระบุว่า ภูมิทัศน์จะแย่ลง
................................. และอีกร้อยละ 12.7 ไม่มีความเห็น
..........................7. ... กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48.9 มีความเห็นว่า การพัฒนาและปรับเปลี่ยนถนนราชดำเนิน จะส่งผลดีกับประชาชนที่
................................. อาศัยอยู่ในละแวกนั้น
................................. ร้อยละ 27.7 ระบุว่า เหมือนเดิม
................................. ร้อยละ 6.8 ระบุว่า แย่ลง
................................. และอีกร้อยละ 16.6 ไม่มีความเห็น
..........................8. ....เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า การจะปรับเปลี่ยนถนนราชดำเนินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมนั้น
................................. เรื่องที่ควรพัฒนา / แก้ไข เป็นอับดับแรก คือ
..................................คนเร่ร่อน ร้อยละ 24.9
................................. รองลงมา คือ โสเภณี ร้อยละ 19.4
................................. หาบเร่แผงลอย ร้อยละ 16.1
................................. แผงขายล๊อตเตอรี่ ร้อยละ 13.8
................................. สุนัขจรจัด ร้อยละ 10.0
................................. เด็กจรจัด ร้อยละ 7.9
................................. ชุมชนป้อมพระกาฬ ร้อยละ 5.5
................................. และอื่น ๆ อีก ร้อยละ 2.5
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 577 50.9
             หญิง 556 49.1
อายุ :    
            18 – 25 ปี 308 27.2
            26 – 35 ปี 314 27.7
            36 – 45 ปี 326 28.8
            มากกว่า 45 ปี 185 16.3
การศึกษา:    
            ประถมศึกษา 105 9.3
            มัธยมศึกษา 209 18.4
            ปวช. 152 13.4
            ปวส./อนุปริญญา 188 16.6
            ปริญญาตรี 409 36.1
            สูงกว่าปริญญาตรี 70 6.2
อาชีพ :    
            รับราชการ 95 8.4
            รัฐวิสาหกิจ 85 7.5
            พนักงานบริษัทเอกชน 254 22.4
            เจ้าของกิจการ 107 9.4
            รับจ้างทั่วไป 160 14.1
            ค้าขาย 130 11.5
            นักศึกษา 209 18.4
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 70 6.2
            อาชีพอื่น ๆ 23 2.0
........................................ ตารางที่ 2 ท่านทราบข่าวเกี่ยวกับโครงการพัฒนาและปรับเปลี่ยนถนนราชดำเนินให้เป็นแหล่ง
............................................................ ท่องเที่ยววัฒนธรรม หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ทราบ 465 41.0
ไม่ทราบ 648 57.2
ไม่มีความเห็น 20 1.8
........................................ ตารางที่ 3 ท่านคิดว่าถนนราชดำเนินเหมาะสมกับการจะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
............................................................ วัฒนธรรมตามโครงการดังกล่าว หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
เหมาะสม 720 63.5
ไม่เหมาะสม 164 14.5
ไม่มีความเห็น 249 22.0
........................................ ตารางที่ 4 สถานที่ใดเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมได้อีก นอกเหนือจาก
............................................................ ถนนราชดำเนิน
  จำนวน ร้อยละ
ถนนสีลม 126 11.1
ถนนเยาวราช 97 8.6
สนามหลวง 94 8.3
ถนนพระอาทิตย์ 92 8.1
ตรอกข้าวสาร 58 5.1
อื่น ๆ 666 58.8
........................................ ตารางที่ 5 สำหรับโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจำนวน 1,3000 ล้านบาท ท่านคิดว่า ผลที่ได้รับ
............................................................ จะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
คุ้มค่า 418 36.9
ไม่คุ้มค่า 394 34.8
ไม่มีความเห็น 321 28.3
........................................ ตารางที่ 6 ท่านคิดว่า การพัฒนาและปรับเปลี่ยนถนนราชดำเนิน จะทำให้สภาพภูมิทัศน์
............................................................ เปลี่ยนไปอย่างไร
  จำนวน ร้อยละ
ดีขึ้น 673 59.4
เหมือนเดิม 206 18.2
แย่ลง 110 9.7
ไม่มีความเห็น 144 12.7
........................................ ตารางที่ 7 การพัฒนาและปรับเปลี่ยนถนนราชดำเนิน จะส่งผลอย่างไรกับประชาชนที่อาศัย
............................................................ ในละแวกนั้น
  จำนวน ร้อยละ
ดีขึ้น 554 48.9
เหมือนเดิม 314 27.7
แย่ลง 77 6.8
ไม่มีความเห็น 188 16.6
........................................ ตารางที่ 8 ท่านคิดว่า การจะปรับเปลี่ยนถนนราชดำเนินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมนั้น
............................................................ ควรพัฒนา / แก้ไข เรื่องใดเป็นอันดับแรก
  จำนวน ร้อยละ
คนเร่ร่อน 282 24.9
โสเภณี 220 19.4
หาบเร่แผงลอย 182 16.1
แผงขายล๊อตเตอรี่ 156 13.8
สุนัขจรจัด 113 10.0
เด็กจรจัด 90 7.9
ชุมชนป้อมพระกาฬ 62 5.5
อื่น ๆ 28 2.5
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เธ„เธ™เธเธฃเธธเธ‡เธ•เนˆเธญเธ–เธ™เธ™เธฃเธฒเธŠเธ”เธณเน€เธ™เธดเธ™ : เธŒเธญเธ‡ เน€เธญเธฅเธดเน€เธ‹เนˆเธชเนŒ เน€เธกเธทเธญเธ‡เน„เธ—เธข )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776