Connect to DB
..........................หัวข้อ "ความคิดเห็นของชาว กทม. ต่อหวยเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :
............................... ..... การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
..........................ต่อหวยเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ในประเด็นคำถามเรื่องการซื้อหวย การเพิ่มจำนวนการออกรางวัลสลากกินแบ่ง
..........................4 ครั้งต่อเดือน การปรับเปลี่ยนเวลาการออกรางวัล การโฆษณาในใบหวยหรือในใบสลากกินแบ่งรัฐบาล และ
..........................ความเห็นเรื่องการให้ตำรวจขายหวยเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ตลอดจนการเสนอความเห็นต่อการนำกำไรจาก
..........................การจำหน่ายหวยเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัวไปช่วยสนับสนุนประเทศ
..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ

..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 เขต
.........................................................การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่าวคือ
.........................................................ขั้นแรก.....เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 เขต ดังนี้
........................................................................ป้อมปราบฯ พระนคร สัมพันธวงศ์ พญาไท ปทุมวัน ราชเทวี สาทร ยานนาวา
........................................................................คลองเตย ลาดพร้าว บางกะปิ วังทองหลาง ดินแดง พระโขนง วัฒนา ประเวศ
........................................................................บึงกุ่ม บางเขน จตุจักร ห้วยขวาง สายไหม หลักสี่ บางพลัด คลองสาน บางนา
........................................................................คลองสามวา ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ บางคอแหลม ภาษีเจริญ
........................................................ขั้นที่สอง...จากแต่ละเขตที่สุ่มได้ สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย
........................................................ขั้นที่สาม...สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,165 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง " ความคิดเห็นของชาว กทม. ต่อหวยเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 2 ตุลาคม 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. .. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำรวจภาคสนาม ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,165 คน
................................. เป็นชายร้อยละ 50.2
................................. เป็นหญิงร้อยละ 49.8
...................................... กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 27.3 มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี
................................. ร้อยละ 23.6 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี
................................. ร้อยละ 25.2 มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี
................................. และร้อยละ 23.9 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
...................................... สำหรับระดับการศึกษาของ
................................. กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 53.3 มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
................................. ที่เหลือ ร้อยละ 46.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
................................. ประกอบอาชีพ ค้าขาย พนักงานบริษัทเอกชน นักศึกษารับจ้างทั่วไป เจ้าของกิจการ
................................. พ่อบ้าน/แม่บ้าน รับราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

..........................2. .. เมื่อถามว่าเคยซื้อหวยเลขท้าย 2 หรือ 3 ตัวหรือไม่
................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.9 ระบุว่าเคย
................................. ร้อยละ 35.3 ระบุว่า ไม่เคย
................................. และร้อยละ 3.8 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................3. .. ส่วนคำถามปัจจุบัน ถ้าซื้อหวยท่านซื้อหวยประเภทใด
................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.7 ระบุว่าหวยบนดินเท่านั้น
................................. ร้อยละ 5.8 ระบุว่าหวยใต้ดินเท่านั้น
................................. ร้อยละ 22.3 ระบุว่าทั้งหวยบนดินและหวยใต้ดิน
................................. และร้อยละ 21.1ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................4. .. เมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าจะเพิ่มความถี่ในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล จากเดิม 2 ครั้งต่อเดือน
................................. มาเป็น 4 ครั้งต่อเดือน
................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20.3 ระบุว่าเห็นด้วย
................................. ร้อยละ 41.4 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
................................. และร้อยละ 38.3 ระบุว่าไม่มีความเห็น
........................................ • กลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่าเห็นด้วยให้เหตุผลดังนี้
........................... ......................... - ร้อยละ 47.7 ระบุว่าทำให้ถูกรางวัลเพิ่มขึ้น
........................... ......................... - ร้อยละ 11.8 ระบุว่ารัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น
........................... ......................... - ร้อยละ 11.4 ระบุว่าได้มีโอกาสเล่นหวยเพิ่มขึ้น
........................... ......................... - ร้อยละ 3.8 ระบุว่าการขายหวยใต้ดินจะได้ลดน้อยลง
........................................ • กลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่าไม่เห็นด้วยให้เหตุผลดังนี้
........................... ......................... - ร้อยละ 29.0 ระบุว่ามอมเมาประชาชน
........................... ......................... - ร้อยละ 25.9 ระบุว่าบ่อยครั้งเกินไป
........................... ......................... - ร้อยละ 16.4 ระบุว่าจะทำให้ประชาชนมีหนี้เพิ่มขึ้น
........................... ......................... - ร้อยละ 12.9 ระบุว่าประชาชนไม่สนใจทำงาน
..........................5. ....สำหรับคำถามมั่นใจหรือไม่ว่า การปรับเปลี่ยนเวลาการออกรางวัล จะทำให้สำนักงานสลากฯ มีความพร้อมมากขึ้น
.................................. และทำให้เกิดความโปร่งใสขึ้น
.................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 16.8 ระบุว่ามั่นใจ
.................................. ร้อยละ 55.5 ระบุว่า ไม่มั่นใจ
.................................. และร้อยละ 27.6 ระบุไม่มีความเห็น
..........................6. ... ส่วนคำถามเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าจะมีการโฆษณาในใบหวยเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว / สลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกใบ
.................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25.2 ระบุว่าเห็นด้วย
.................................. ร้อยละ 38.5 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
.................................. และร้อยละ 36.3 ไม่มีความเห็น
..........................7. ... เมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้ตำรวจขายหวยเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัวเป็นอาชีพเสริม
.................................. กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 21.3 ระบุว่าเห็นด้วย
.................................. ร้อยละ58.2 ระบุว่าไม่เห็นด้วย
.................................. และร้อยละ 20.5ไม่มีความเห็น
..........................8. ....สำหรับคำถามว่ารัฐบาลควรจะนำกำไรที่ได้จากการจำหน่ายหวยเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ไปช่วยสนับสนุน ประเทศด้านใดมากที่สุด
.................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.7 ระบุว่า ด้านสังคม เช่น การช่วยเหลือคนด้อยโอกาส คนเร่ร่อน การจราจร
.................................. ร้อยละ 23.5 ระบุว่า ด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษาของเยาวชน
.................................. ร้อยละ 8.7 ระบุว่า ด้านเศรษฐกิจ เช่น การสร้างงานให้ประชาชน
.................................. และร้อยละ 0.9 ระบุว่าด้านการเมือง เช่น การปราบปรามคอร์รัปชั่น
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 585 50.2
             หญิง 580 49.8
อายุ :    
            18 – 25 ปี 318 27.3
            26 – 35 ปี 275 23.6
            36 – 45 ปี 294 25.2
            มากกว่า 45 ปี 278 23.9
การศึกษา:    
            ประถมศึกษา 153 13.1
            มัธยมศึกษา 208 17.9
            ปวช. 108 9.3
            ปวส./อนุปริญญา 152 13.0
            ปริญญาตรี 475 40.8
            สูงกว่าปริญญาตรี 69 5.9
อาชีพ :    
            ค้าขาย 206 17.7
            พนักงานบริษัทเอกชน 188 16.1
            นักศึกษา 187 16.1
            รับจ้างทั่วไป 166 14.2
            เจ้าของกิจการ 140 12.0
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 98 8.4
            รับราชการ 87 7.5
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 74 6.4
            อาชีพอื่น ๆ 19 1.6
........................................ ตารางที่ 2 ท่านเคยซื้อหวยเลขท้าย 2 หรือ 3 ตัว หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
เคย 710 60.9
ไม่เคย 411 35.3
ไม่มีความเห็น 44 3.8
........................................ ตารางที่ 3 ปัจจุบัน ถ้าซื้อหวยท่านซื้อหวยประเภทใด
  จำนวน ร้อยละ
หวยบนดินเท่านั้น 591 50.7
หวยใต้ดินเท่านั้น 68 5.8
ทั้งหวยบนดินและหวยใต้ดิน 260 22.3
ไม่มีความเห็น 246 21.1
........................................ ตารางที่ 4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าจะเพิ่มความถี่ในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล จากเดิม
............................................................ 2 ครั้งต่อเดือน มาเป็น 4 ครั้งต่อเดือน
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 237 20.3
ไม่เห็นด้วย 482 41.4
ไม่มีความเห็น 446 38.3
........................................ ตารางที่ 4.1 เหตุผลเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยถ้าจะเพิ่มความถี่ในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
................................................................ จากเดิม 2 ครั้งต่อเดือน มาเป็น 4 ครั้งต่อเดือน
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย    
ทำให้ถูกรางวัลเพิ่มขึ้น 113 47.7
รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น 28 11.8
ได้มีโอกาสเล่นหวยเพิ่มขึ้น 27 11.4
คนขายหวยมีรายได้เพิ่มขึ้น 23 9.7
การขายหวยใต้ดินจะได้ลดน้อยลง 9 3.8
อื่น ๆ 37 15.6
ไม่เห็นด้วย    
มอบเมาประชาชน 140 29.0
บ่อยครั้งเกินไป 125 25.9
จะทำให้ประชาชนมีหนี้เพิ่มขึ้น 79 16.4
ประชาชนไม่สนใจทำงาน 62 12.9
อื่น ๆ 76 15.8
........................................ ตารางที่ 5 ท่านมั่นใจหรือไม่ว่า การปรับเปลี่ยนเวลาการออกรางวัล จะทำให้สำนักงานสลากฯ
............................................................ มีความพร้อมมากขึ้นและทำให้เกิดความโปร่งใสขึ้น
  จำนวน ร้อยละ
มั่นใจ 196 16.8
ไม่มั่นใจ 647 55.5
ไม่มีความเห็น 322 27.6
........................................ ตารางที่ 6 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าจะมีการโฆษณาในใบหวยเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว / สลากกิน
............................................................ แบ่งรัฐบาลทุกใบ
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 294 25.2
ไม่เห็นด้วย 448 38.5
ไม่มีความเห็น 423 36.3
........................................ ตารางที่ 7 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้ตำรวจขายหวยเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัวเป็นอาชีพเสริม
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย 248 21.3
ไม่เห็นด้วย 678 58.2
ไม่มีความเห็น 239 20.5
........................................ ตารางที่ 8 ท่านคิดว่ารัฐบาลควรจะนำกำไรที่ได้จากการจำหน่ายหวยเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว
............................................................ ไปช่วยสนับสนุนประเทศด้านใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ด้านสังคม เช่น การช่วยเหลือคนด้อยโอกาส คนเร่ร่อน การจราจร 556 47.7
ด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษาของเยาวชน 274 23.5
ด้านเศรษฐกิจ เช่น การสร้างงานให้ประชาชน 101 8.7
ด้านการเมือง เช่น การปราบปรามคอร์รัปชั่น 10 0.9
อื่น ๆ 224 19.2
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เธ„เธงเธฒเธกเธ„เธดเธ”เน€เธซเน‡เธ™เธ‚เธญเธ‡เธŠเธฒเธง เธเธ—เธก. เธ•เนˆเธญเธซเธงเธขเน€เธฅเธ‚เธ—เน‰เธฒเธข 2 เธ•เธฑเธง เนเธฅเธฐ 3 เธ•เธฑเธง )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776