Connect to DB
..........................หัวข้อ "เยาวชนไทย คิดอย่างไรกับ เอเปค"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :
............................... ..... การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของเยาวชน (อายุระหว่าง 15-25 ปี)ในประเด็น
..........................การรับรู้ข่าวสารการจัดประชุมเอเปค การท่องเที่ยวในช่วงหยุดเอเปคของเยาวชน ความมั่นใจในการรักษาความ
..........................ปลอดภัยของประเทศ ความคิดเห็นต่อการสร้างภาพให้ดูดี ความพร้อมและความเหมาะสมของประเทศในการจัดประชุม
..........................ระดับนานาชาติ และผลดี/ผลเสียแก่ประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคครั้งนี้
..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ

..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี จากสถาบันการศึกษาของรัฐ
.........................................................และเอกชนบริเวณพื้นที่หน้าศูนย์การค้าต่าง ๆ และบริเวณสถานกวดวิชา ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 786 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง " เยาวชนไทย คิดอย่างไรกับ เอเปค "
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 8-9 ตุลาคม 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 10 ตุลาคม 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. .. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำรวจภาคสนาม เยาวชนจากสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 786 คน
.................................เป็นชายร้อยละ 48.6
.................................เป็นหญิงร้อยละ 51.4
.................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32.1 มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี
.................................ร้อยละ 42.7 มีอายุระหว่าง 19 – 22 ปี
.................................และร้อยละ 25.2 มีอายุระหว่าง 23 – 25 ปี
.................................ระดับการศึกษาของ
.................................กลุ่มตัวอย่าง มัธยมศึกษา ร้อยละ 29.8
.................................ระดับปวช. ร้อยละ 13.6
.................................ระดับปวส./อนุปริญญาตรี ร้อยละ 11.8
.................................ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 44.8

..........................2. .. เมื่อสอบถามเยาวชนว่าทราบหรือไม่ว่า การประชุมเอเปค จัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าใด
.................................เยาวชน ร้อยละ 46.3 ระบุว่า ไม่แน่ใจ
.................................ร้อยละ 38.7 ระบุว่าทราบข่าว
.................................ร้อยละ 14.1 ระบุว่าไม่ทราบ
................................. และอีกร้อยละ 0.9 ไม่มีความเห็น
..........................3. .. เมื่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการท่องเที่ยวในช่วงหยุดเอเปค
.................................เยาวชน ร้อยละ 64.6 อยู่กรุงเทพฯ ไม่เดินทางไปไหน
.................................ร้อยละ 35.4 มีโครงการจะไปท่องเที่ยว (โดยในจำนวนนี้แยกเป็น ท่องเที่ยวต่างจังหวัด ร้อยละ 91.4 ท่องเที่ยวต่างประเทศ ร้อยละ 8.6 )
..........................4. ..ในด้านความปลอดภัยของประเทศไทยในช่วงประชุมเอเปคนั้น
.................................เยาวชนร้อยละ 61.2 มั่นใจในความปลอดภัย
.................................ร้อยละ 24.7 ไม่มั่นใจ
.................................และอีกร้อยละ 14.1 ไม่มีความเห็น
..........................5. ...เมื่อสอบถามเยาวชนว่า คิดว่าประเทศไทยจำเป็นหรือไม่ ที่จะต้องสร้างภาพให้ดูดี ในช่วงการประชุมเอเปค
..................................เยาวชน ร้อยละ 56.9 ระบุว่า จำเป็น
..................................ร้อยละ 33.0 ระบุว่า ไม่จำเป็น
..................................และอีกร้อยละ 10.2 ไม่มีความเห็น
..........................6. ... เยาวชน ร้อยละ 64.6 มีความเห็นว่า ประเทศไทยมีความพร้อมและเหมาะสมพอที่จะจัดการประชุมระดับนานาชาติ
................................. ร้อยละ 17.3 เห็นว่าประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมและเหมาะสมพอ
.................................. และร้อยละ 18.1 ไม่มีความเห็น
..........................7. ... เยาวชน ร้อยละ 73.8 ระบุว่า ต้องการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติอีก
..................................ร้อยละ 8.8 ระบุว่า ไม่ต้องการ
.................................. และอีกร้อยละ 17.4 ไม่มีความเห็น
..........................8. .... เยาวชน ร้อยละ 76.8 มีความเห็นว่า จากการที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคครั้งนี้ ประเทศไทย
.................................. ได้รับผลดีมากกว่าผลเสีย
.................................. ร้อยละ 4.2 เห็นว่า ได้รับผลเสียมากกว่าผลดี
................................... และอีกร้อยละ 19.0 ไม่มีความเห็น
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 382 48.6
             หญิง 404 51.4
อายุ :    
            15 – 18 ปี 252 32.1
            19 – 22 ปี 336 42.7
            23 – 25 ปี 198 25.2
การศึกษา:    
            มัธยมศึกษา 234 29.8
            ปวช. 107 13.6
            ปวส./อนุปริญญา 93 11.8
            ปริญญาตรี 352 44.8
........................................ ตารางที่ 2 ท่านทราบหรือไม่ว่า การประชุมเอเปค จัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าใด
  จำนวน ร้อยละ
ทราบ 304 38.7
ไม่ทราบ 111 14.1
ไม่แน่ใจ 364 46.3
ไม่มีความเห็น 7 0.9
........................................ ตารางที่ 3 ท่านมีโครงการท่องเที่ยวในช่วงหยุดเอเปค หรือไม่ อย่างไร
      จำนวน ร้อยละ
อยู่บ้าน (กรุงเทพฯ) ไม่ไปไหน   508 64.6
ไปท่องเที่ยว   278 35.4
.................- ต่างจังหวัด 254 91.4  
.................- ต่างประเทศ 24 8.6
........................................ ตารางที่ 4 ท่านมั่นใจในความปลอดภัยของประเทศไทยในช่วงประชุมเอเปค หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
มั่นใจ 481 61.2
ไม่มั่นใจ 194 24.7
ไม่มีความเห็น 111 14.1
........................................ ตารางที่ 5 ท่านคิดว่าประเทศไทยจำเป็นหรือไม่ ที่จะต้องสร้างภาพให้ดูดี ในช่วงการประชุมเอเปค
  จำนวน ร้อยละ
จำเป็น 447 56.9
ไม่จำเป็น 259 33.0
ไม่มีความเห็น 80 10.2
........................................ ตารางที่ 6 ท่านคิดว่าประเทศไทยมีความพร้อมและเหมาะสมพอที่จะจัดการประชุมระดับนานาชาติ หรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
พร้อม/เหมาะสม 508 64.6
ไม่พร้อม/ไม่เหมาะสม 136 17.3
ไม่มีความเห็น 142 18.1
........................................ ตารางที่ 7 ท่านต้องการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติ อีกหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ต้องการ 580 73.8
ไม่ต้องการ 69 8.8
ไม่มีความเห็น 137 17.4
........................................ ตารางที่ 8 ท่านคิดว่า จากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับผลดีหรือผลเสียมากกว่ากัน
  จำนวน ร้อยละ
ผลดี 604 76.8
ผลเสีย 33 4.2
ไม่มีความเห็น 149 19.0
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เน€เธขเธฒเธงเธŠเธ™เน„เธ—เธข เธ„เธดเธ”เธญเธขเนˆเธฒเธ‡เน„เธฃเธเธฑเธš เน€เธญเน€เธ›เธ„ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776