Connect to DB
..........................หัวข้อ "ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อทุนการศึกษาหวยเอื้ออาทร"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :

............................... ..... การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของผู้ปกครองในกรุงเทพมหานคร
..........................ต่อทุนการศึกษาหวยเอื้ออาทร ในประเด็นคำถามการติดตามข่าวการให้ทุนการศึกษา ความพึงพอใจต่อช่องทางหรือ
..........................สื่อในการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ความยุติธรรมของคณะกรรมการในการพิจารณาการให้ทุน
..........................ความพึงพอใจต่อสัดส่วนเงินกำไรที่จัดสรรเป็นเงินทุนการศึกษาหวยเอื้ออาทร และความสนใจการให้บุตรหลาน
..........................ขอรับทุการศึกษาตลอดจนความคิดเห็นการนำกำไรจากหวยเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัวไปช่วยเหลือประเทศ

..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ

..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตปกครอง และมีบุตรหลานในวัยศึกษา
........................................................ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่าวคือ
........................................................ ขั้นแรก เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 เขต ดังนี้
................................................................... ป้อมปราบฯ พระนคร ดุสิต ปทุมวัน พระโขนง คลองเตย วัฒนา จตุจักร บางเขน
................................................................... บางกอกน้อย บางพลัด บางซื่อ คันนายาว สะพานสูง มีนบุรี บางแค บางนา ดอนเมือง
................................................................... ตลิ่งชัน บางบอน
........................................................ ขั้นที่สอง จากแต่ละเขตที่สุ่มได้ สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย
........................................................ ขั้นที่สาม สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 772 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง "ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อทุนการศึกษาหวยเอื้ออาทร"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 30 - 31 ตุลาคม 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 1 พฤศจิกายน 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. .. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำรวจภาคสนาม จากประชาชนในกรุงเทพ ที่มีบุตรหลานในวัยการศึกษาจำนวน 772 คน
................................ เป็นชายร้อยละ 50.0
................................ เป็นหญิงร้อยละ 50.0
................................ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 32.8 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี
................................ ร้อยละ 34.7 มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี
................................ และร้อยละ 32.5 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
................................ สำหรับระดับการศึกษาของ
................................ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 51.0 มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
................................ ที่เหลือ ร้อยละ 49.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน ค้าขาย
................................ รับจ้างทั่วไป รับราชการ เจ้าของกิจการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพ่อบ้าน/แม่บ้าน

..........................2. ..เมื่อถามว่า ติดตามเรื่องการให้ทุนการศึกษาหวยเอื้ออาทรหรือไม่
................................ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 53.1 ระบุว่าติดตาม
................................ ร้อยละ 43.5 ระบุว่าไม่ได้ติดตาม
................................ และร้อยละ 3.4 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................3. .. สำหรับคำถามว่า พึงพอใจกับช่องทาง/สื่อในการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาหวยเอื้ออาทรหรือไม่
................................ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.0 ระบุว่าพอใจ
................................ ร้อยละ 17.1 ระบุว่าไม่พอใจ
................................ และร้อยละ 25.9 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................4. ..ส่วนคำถามมั่นใจหรือไม่ว่า คณะกรรมการพิจารณาเรียงความแต่ละฉบับจะพิจารณาด้วยความยุติธรรม
................................ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 49.2 ระบุว่ามั่นใจ
................................ ร้อยละ 29.7 ระบุว่าไม่มั่นใจ
................................ และร้อยละ 21.1 ระบุว่า ไม่มีความเห็น
..........................5. ...เมื่อถามว่า พึงพอใจกับสัดส่วนเงินกำไรที่จัดสรรเป็นเงินทุนการศึกษาหวยเอื้ออาทรหรือไม่
................................ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.7 ระบุว่าพอใจ
................................ ร้อยละ 24.9 ระบุว่าไม่พอใจ
................................ และร้อยละ 16.5 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................6. ...สำหรับคำถามว่า สนใจจะให้เด็กในปกครองของท่านขอรับทุนการศึกษาหวยเอื้ออาทรหรือไม่
................................ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 56.5 ระบุว่าสนใจ
................................ ร้อยละ 26.3 ระบุว่าไม่สนใจ
................................ และร้อยละ 17.2 ระบุว่าไม่มีความเห็น
..........................7. ... ส่วนคำถามว่ารัฐบาลควรพิจารณาการให้ทุนการศึกษา โดยให้ความสำคัญต่อเรื่องใดของเด็กนักเรียนมากที่สุด
................................. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.2 ระบุว่าฐานะครอบครัว เช่น ความยากจน
................................. ร้อยละ 39.5 ระบุว่าผลการเรียน
................................. ร้อยละ 9.8 ระบุว่าความประพฤติดี
.................................. และร้อยละ 2.2 ระบุว่าความสามารถพิเศษ เช่น กีฬาเด่น
..........................8. ....คำถามนอกจากการให้ทุนด้านการศึกษา คิดว่ารัฐบาลควรนำเงินจากการกำไรหวยเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว
.................................. ไปให้ความช่วยเหลือประเทศทางด้านใดมากที่สุด
................................... กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 72.9 ระบุว่าด้านสังคม เช่น การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยคนจน พัฒนาสาธารณูปโภค
................................... ช่วยเหลือคนด้อยโอกาส
................................... ร้อยละ 17.9 ระบุว่า ด้านเศรษฐกิจ เช่น การสร้างงานให้ประชาชน
.................................... และร้อยละ 3.0 ระบุว่าด้านการป้องกันประเทศ
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 386 50.0
             หญิง 386 50.0
อายุ :    
            26 – 35 ปี 253 32.8
            36 – 45 ปี 268 34.7
            มากกว่า 45 ปี 251 32.5
การศึกษา:    
            ประถมศึกษา 104 13.5
            มัธยมศึกษา 134 17.4
            ปวช. 85 11.0
            ปวส./อนุปริญญา 71 9.2
            ปริญญาตรี 318 41.2
            สูงกว่าปริญญาตรี 60 7.8
อาชีพ :    
            พนักงานบริษัทเอกชน 176 22.8
            ค้าขาย 133 17.2
            รับจ้างทั่วไป 123 15.9
            รับราชการ 94 12.2
            เจ้าของกิจการ 86 11.1
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 75 9.7
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 64 8.3
            อาชีพอื่น ๆ 21 2.7
........................................ ตารางที่ 2 ท่านติดตามเรื่องการให้ทุนการศึกษาหวยเอื้ออาทรหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
ติดตาม 410 53.1
ไม่ได้ติดตาม 336 43.5
ไม่มีความเห็น 26 3.4
........................................ ตารางที่ 3 ท่านพึงพอใจกับช่องทาง/สื่อในการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาหวยเอื้ออาทรหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ 440 57.0
ไม่พอใจ 132 17.1
ไม่มีความเห็น 200 25.9
........................................ ตารางที่ 4 ท่านมั่นใจหรือไม่ว่า คณะกรรมการพิจารณาเรียงความแต่ละฉบับจะพิจารณาด้วยความยุติธรรม
  จำนวน ร้อยละ
มั่นใจ 380 49.2
ไม่มั่นใจ 229 29.7
ไม่มีความเห็น 163 21.1
........................................ ตารางที่ 5 ท่านพึงพอใจกับสัดส่วนเงินกำไรที่จัดสรรเป็นเงินทุนการศึกษาหวยเอื้ออาทรหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ 453 58.7
ไม่พอใจ 192 24.9
ไม่มีความเห็น 127 16.5
........................................ ตารางที่ 6 ท่านสนใจ จะให้เด็กในปกครองของท่านขอรับทุนการศึกษาหวยเอื้ออาทรหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
สนใจ 436 56.5
ไม่สนใจ 203 26.3
ไม่มีความเห็น 133 17.2
........................................ ตารางที่ 7 ท่านคิดว่ารัฐบาลควรพิจารณาการให้ทุนการศึกษา โดยให้ความสำคัญต่อเรื่องใด
.............................................................ของเด็กนักเรียนมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ฐานะครอบครัว เช่น ความยากจน 357 46.2
ผลการเรียน 305 39.5
ความประพฤติดี 76 9.8
ความสามารถพิเศษ เช่น กีฬาเด่น 17 2.2
อื่นๆ 17 2.2
........................................ ตารางที่ 8 นอกจากการให้ทุนด้านการศึกษา ท่านคิดว่ารัฐบาลควรนำเงินจากการกำไร
.............................................................หวยเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ไปให้ความช่วยเหลือประเทศทางด้านใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ด้านสังคม เช่น การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยคนจน
พัฒนาสาธารณูปโภค ช่วยเหลือคนด้อยโอกาส
563 72.9
ด้านเศรษฐกิจ เช่น สร้างงานให้ประชาชน 138 17.9
ด้านการป้องกันประเทศ 23 3.0
อื่น ๆ 48 6.2
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เธ„เธงเธฒเธกเธ„เธดเธ”เน€เธซเน‡เธ™เธ‚เธญเธ‡เธœเธนเน‰เธ›เธเธ„เธฃเธญเธ‡เธ•เนˆเธญเธ—เธธเธ™เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเธซเธงเธขเน€เธญเธทเน‰เธญเธญเธฒเธ—เธฃ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776