Connect to DB
..........................หัวข้อ "สถานีโทรทัศน์ยอดนิยมของคนกรุง"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :

............................... ..... การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
..........................ในเรื่องสถานีโทรทัศน์ยอดนิยมของคนกรุง ในประเด็นคำถามสามเดือนที่ผ่านมาประชาชนนิยมโทรทัศน์
..........................ช่วงเวลาใด สถานีโทรทัศน์ช่องไหน และประเภทรายการโทรทัศน์ใดมากที่สุด รวมทั้งสถานีโทรทัศน์
.......................... ยอดนิยมในแต่ละประเภทรายการ เช่น ละคร ข่าว สารคดี วาไรตี้ ภาพยนตร์ กีฬา เพลง และเกมโชว์

..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ

..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร
........................................................ จำนวน 36 เขต การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่าวคือ
........................................................ ขั้นแรก เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จำนวน 36 เขต ดังนี้
................................................................... พระนคร ดุสิต ป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ พญาไท ราชเทวี ปทุมวัน บางรัก สาทร ดินแดง ห้วยขวาง
................................................................... คลองเตย วัฒนา สวนหลวง ยานนาวา พระโขนง ลาดพร้าว วังทองหลาง บางกะปิ บึงกุ่ม ประเวศ
................................................................... สะพานสูง คันนายาว บางเขน จตุจักร ธนบุรี บางกอกน้อย บางคอแหลม บางกอกใหญ่ บางพลัด
................................................................... ดอนเมือง หลักสี่ คลองสาน บางนา บางแค หนองแขม
........................................................ ขั้นที่สอง จากแต่ละเขตที่สุ่มได้ สุ่มถนน ซอย และที่อยู่อาศัย
........................................................ ขั้นที่สาม สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,051 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง "สถานีโทรทัศน์ยอดนิยมของคนกรุง"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 15 - 16 พฤศจิกายน 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 18 พฤศจิกายน 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. .. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำรวจภาคสนาม ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ใน เขตกรุงเทพมหานคร
.................................จำนวน 1,051 คน
................................. เป็นชายร้อยละ 48.8
................................. เป็นหญิงร้อยละ 51.2
................................. กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 31.4 มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี
................................. ร้อยละ 25.8 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี
................................. ร้อยละ 21.8 มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี
................................. และร้อยละ 21.0 มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
................................. สำหรับระดับการศึกษา
................................. กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 69.3 มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
................................. ที่เหลือ ร้อยละ 30.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพ ค้าขาย พนักงานบริษัทเอกชน
................................. รับจ้างทั่วไป นักศึกษา เจ้าของกิจการ พ่อบ้าน/แม่บ้าน รับราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

..........................2. ..เมื่อถามว่า ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมานิยมชมโทรทัศน์ช่วงเวลาใดมากที่สุด
................................กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็น ยอดนิยม 3 อันดับแรกดังนี้
................................................................(1) ร้อยละ 35.3 ระบุว่าช่วงเวลา 20.01 – 22.00 น.
................................................................(2) ร้อยละ 18.2 ระบุว่าช่วงเวลา 18.01 – 20.00 น.
................................................................(3) ร้อยละ 12.9 ระบุว่าช่วงเวลา 22.01 – 24.00 น.
..........................3. . สำหรับคำถามว่า ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมานิยมชมรายการโทรทัศน์ช่องใดมากที่สุด
................................กลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นยอดนิยม 3 อันดับแรกดังนี้
................................................................(1) ร้อยละ 32.6 ระบุว่าช่อง 7
................................................................(2) ร้อยละ 26.3 ระบุว่าช่อง 3
................................................................(3) ร้อยละ 17.3 ระบุว่า ITV
..........................4. . ส่วนคำถาม ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา นิยมชมรายการโทรทัศน์ประเภทใดมากที่สุด
................................ กลุ่มตัวอย่าง ให้ความเห็นยอดนิยม 3 อันดับแรกดังนี้
................................................................(1) ร้อยละ 32.9 ระบุว่าข่าว
................................................................(2) ร้อยละ 27.5 ระบุว่าละคร
................................................................(3) ร้อยละ 9.7 ระบุว่าสารคดี
..........................5. ..เมื่อถามว่า ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมานิยมชมละครช่องใดมากที่สุด
................................กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นยอดนิยม 3 อันดับแรกดังนี้
................................................................(1) ร้อยละ 38.2 ระบุว่าช่อง 7
................................................................(2) ร้อยละ 36.0 ระบุว่าช่อง 3
................................................................(3) ร้อยละ 4.4 ระบุว่า ITV
..........................6. ...สำหรับคำถามว่า ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมานิยมชมข่าวช่องใดมากที่สุด
................................ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็น ยอดนิยม 3 อันดับแรกดังนี้
................................................................(1) ร้อยละ 35.4 ระบุว่า ITV
................................................................(2) ร้อยละ 24.5 ระบุว่าช่อง 3
................................................................(3) ร้อยละ 24.1 ระบุว่าช่อง 7
..........................7. .. ส่วนคำถามว่า ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมานิยมชมสารคดีช่องใดมากที่สุด
................................ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็น ยอดนิยม 3 อันดับแรกดังนี้
................................................................(1) ร้อยละ 34.5 ระบุว่าช่อง 9
................................................................(2) ร้อยละ 16.7 ระบุว่าช่อง 5
................................................................(3) ร้อยละ 12.7 ระบุว่า ITV
..........................8. ..เมื่อถามว่า ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมานิยมชมวาไรตี้ช่องใดมากที่สุด
................................ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นยอดนิยม 3 อันดับแรกดังนี้
................................................................(1) ร้อยละ 37.4 ระบุว่าช่อง 3
................................................................(2) ร้อยละ 13.9 ระบุว่าช่อง 5
................................................................(3) ร้อยละ 13.6 ระบุว่าช่อง 7
..........................9. ..สำหรับคำถามว่า ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมานิยมชมภาพยนตร์ช่องใดมากที่สุด
................................ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็น ยอดนิยม 3 อันดับแรกดังนี้
................................................................(1) ร้อยละ 39.9 ระบุว่าช่อง 7
................................................................(2) ร้อยละ 23.2 ระบุว่าช่อง 3
................................................................(3) ร้อยละ 14.9 ระบุว่า UBC
..........................10. .ส่วนคำถามว่า ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมานิยมชมกีฬาช่องใดมากที่สุด
................................ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็น ยอดนิยม 3 อันดับแรกดังนี้
................................ ...............................(1) ร้อยละ 31.4 ระบุว่าช่อง 7
................................ .............................. (2) ร้อยละ 15.3 ระบุว่า UBC
................................ .............................. (3) ร้อยละ 10.8 ระบุว่าช่อง 9
..........................11. สำหรับคำถามว่า ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมานิยมชมรายการเพลงช่องใดมากที่สุด
................................ กลุ่มตัวอย่างให้ ยอดนิยม 3 อันดับแรกดังนี้
................................ ...............................(1) ร้อยละ 23.1 ระบุว่าช่อง 5
................................ ...............................(2) ร้อยละ 21.9 ระบุว่าช่อง 7
................................ ...............................(3) ร้อยละ 10.8 ระบุว่าช่อง 9
..........................12. .เมื่อถามว่า ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมานิยมชมเกมโชว์ช่องใดมากที่สุด
................................ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็น ยอดนิยม 3 อันดับแรกดังนี้
................................ ...............................(1) ร้อยละ 33.1 ระบุว่าช่อง 5
................................ ...............................(2) ร้อยละ 25.0 ระบุว่าช่อง 3
................................ ...............................(3) ร้อยละ 14.2 ระบุว่าช่อง 7
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 513 48.8
             หญิง 538 51.2
อายุ :    
            18 – 25 ปี 330 31.4
            26 – 35 ปี 271 25.8
            36 – 45 ปี 229 21.8
            45 ปีขึ้นไปี 221 21.0
การศึกษา :    
            ประถมศึกษา 218 20.8
            มัธยมศึกษา 319 30.4
            ปวช. 94 8.9
            ปวส./อนุปริญญา 97 9.2
            ปริญญาตรี 276 26.3
            สูงกว่าปริญญาตรี 47 4.5
อาชีพ :    
            ค้าขาย 200 19.0
            พนักงานบริษัทเอกชน 187 17.8
            รับจ้างทั่วไป 182 17.3
            นักศึกษา 166 15.8
            เจ้าของกิจการ 98 9.3
            พ่อบ้าน/แม่บ้าน 80 7.6
            รับราชการ 46 4.4
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 26 2.5
            อาชีพอื่น ๆ 66 6.3
........................................ ตารางที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่ามา ท่านนิยมชมโทรทัศน์ช่วงเวลาใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
6.00 – 8.00 น. 34 3.2
8.01 – 10.00 น. 14 1.3
10.01 – 12.00 น. 15 1.4
12.01 – 14.00 น. 24 2.3
14.01 – 16.00 น. 15 1.4
16.01 – 18.00 น. 22 2.1
18.01 – 20.00 น. 191 18.2
20.01 – 22.00 น. 371 35.3
22.01 – 24.00 น. 136 12.9
หลังเวลา 24.00 น. 48 4.6
เวลาอื่น ๆ 181 17.2
........................................ ตารางที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านนิยมชมรายการโทรทัศน์ช่องใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ช่อง 7 343 32.6
ช่อง 3 276 26.3
ITV 182 17.3
UBC 108 10.3
ช่อง 9 60 5.7
ช่อง 5 38 3.6
ช่อง 11 8 0.8
ไม่มีความเห็น 36 3.4
........................................ ตารางที่ 4 ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านนิยมชมรายการโทรทัศน์ประเภทใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ข่าว 346 32.9
ละคร 289 1.3
สารคดี 102 1.4
วาไรตี้ 92 2.3
กีฬา 78 1.4
เกมโชว์ 49 2.1
ภาพยนตร์ 42 18.2
เพลง 41 35.3
อื่น ๆ 12 1.1
........................................ ตารางที่ 5 ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านนิยมชมละครช่องใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ช่อง 7 402 38.2
ช่อง 3 378 36.0
ITV 46 4.4
ช่อง 5 40 3.8
UBC 13 1.2
ช่อง 9 6 0.6
ไม่มีความเห็น 165 15.7
........................................ ตารางที่ 6 ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านนิยมชมข่าวช่องใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ITV 372 35.4
ช่อง 3 258 24.5
ช่อง 7 253 24.1
ช่อง 9 72 6.9
UBC 34 3.3
ช่อง 5 18 1.7
ช่อง 11 6 0.6
ไม่มีความเห็น 38 3.6
........................................ ตารางที่ 7 ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านนิยมชมสารคดีช่องใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ช่อง 9 363 34.5
ช่อง 5 176 16.7
ITV 134 12.7
UBC 128 12.2
ช่อง 7 43 4.1
ช่อง 11 24 2.3
ช่อง 3 23 2.2
ไม่มีความเห็น 160 15.2
........................................ ตารางที่ 8 ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านนิยมชมวาไรตี้ช่องใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ช่อง 3 393 37.4
ช่อง 5 146 13.9
ช่อง 7 143 13.6
ช่อง 9 123 11.7
UBC 29 2.8
ITV 23 2.2
ไม่มีความเห็น 194 18.5
........................................ ตารางที่ 9 ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านนิยมชมภาพยนตร์ช่องใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ช่อง 7 419 39.9
ช่อง 3 244 23.2
UBC 157 14.9
ช่อง 9 18 1.7
ITV 17 1.6
ช่อง 5 8 0.8
ไม่มีความเห็น 188 17.9
........................................ ตารางที่ 10 ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านนิยมชมกีฬาช่องใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ช่อง 7 330 31.4
UBC 161 15.3
ช่อง 9 113 10.8
ช่อง 3 109 10.4
ITV 85 8.1
ช่อง 5 16 1.5
ช่อง 11 5 0.5
ไม่มีความเห็น 232 22.1
........................................ ตารางที่ 11 ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านนิยมชมรายการเพลงช่องใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ช่อง 5 243 23.1
ช่อง 7 230 21.9
ช่อง 9 113 10.8
UBC 103 9.8
ช่อง 3 35 3.3
ITV 24 2.3
ช่อง 11 14 1.3
ไม่มีความเห็น 289 27.5
........................................ ตารางที่ 12 ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านนิยมชมเกมโชว์ช่องใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ช่อง 5 348 33.1
ช่อง 3 263 25.0
ช่อง 7 149 14.2
ช่อง 9 121 11.5
UBC 13 1.2
ITV 6 0.6
ไม่มีความเห็น 151 14.4
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เธชเธ–เธฒเธ™เธตเน‚เธ—เธฃเธ—เธฑเธจเธ™เนŒเธขเธญเธ”เธ™เธดเธขเธกเธ‚เธญเธ‡เธ„เธ™เธเธฃเธธเธ‡ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776