Connect to DB
..........................หัวข้อ "เยาวชนกับพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :

............................... ..... การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของเยาวชน (อายุระหว่าง 15-25 ปี) ว่าเคยมีพฤติกรรมต่าง ๆ
..........................ที่ระบุไว้หรือไม่ หากมีเยาวชนเหล่านั้นลอกเลียนแบบหรือมีผู้ใดชักชวน หรือไม่ อย่างไร และคิดว่าสื่อใดมีผลให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียน
..........................แบบมากที่สุด รวมทั้งพฤติกรรมชาวต่างชาติที่ดี ควรลอกเลียนแบบมากที่สุด และพฤติกรรมชาวต่างชาติที่ไม่ดี ไม่ควรลอกเลียนแบบมากที่สุด

..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ

..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี จากสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน
.........................................................บริเวณพื้นที่หน้าศูนย์การค้าต่าง ๆ และบริเวณสถาบันกวดวิชา ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 861 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง "เยาวชนกับพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 22 - 23 พฤศจิกายน 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 26 พฤศจิกายน 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. .. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำรวจภาคสนาม เยาวชนจากสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 861 คน
.................................เป็นชายร้อยละ 45.5
.................................เป็นหญิงร้อยละ 54.5
.................................กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.7 มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี
.................................ร้อยละ 44.8 มีอายุระหว่าง 19 – 22 ปี
.................................และร้อยละ 10.4 มีอายุระหว่าง 23 – 25 ปี
................................ระดับการศึกษาของ
................................ กลุ่มตัวอย่าง มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 28.5
................................ ระดับปวช. ร้อยละ 18.6
................................ ระดับปวส./อนุปริญญาตรี ร้อยละ 19.4
................................ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 33.6

..........................2. ..เมื่อสอบถามเยาวชนว่าเคยมีพฤติกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่ ถ้าหากเคยมีพฤติกรรมเหล่านั้น เยาวชนลอกเลียนแบบจากใคร
................................หรือถูกผู้ใดชักชวน ผลการสำรวจมีดังนี้
.....................................• สูบบุหรี่ เยาวชน ร้อยละ 66.3 ไม่เคยสูบบุหรี่
....................................... ร้อยละ 33.7 เคย
....................................... โดยลอกเลียนแบบ หรือ ถูกชักชวนโดย
............................................ เพื่อน ร้อยละ 62.4
............................................ พ่อแม่ ร้อยละ 1.7
............................................ ดารา/นักร้อง ร้อยละ 2.1
............................................ อื่น ๆ ร้อยละ 1.7
....................................... และไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือถูกชักชวน ร้อยละ 32.1
....................................• ดื่มสุรา เยาวชน ร้อยละ 48.1 ไม่เคยดื่มสุรา
...................................... ร้อยละ 51.9 เคยดื่มสุรา
...................................... โดยลอกเลียนแบบ หรือ ถูกชักชวนโดย
........................................... เพื่อน ร้อยละ 65.1
........................................... พ่อแม่ ร้อยละ 3.6
........................................... ดารา/นักร้อง ร้อยละ 1.1
........................................... อื่น ๆ ร้อยละ 2.0
...................................... และไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือถูกชักชวน ร้อยละ 28.2
....................................• ยาเสพติด เยาวชน ร้อยละ 91.4 ไม่เคยเสพยาเสพติด
...................................... ร้อยละ 8.6 เคยเสพยาเสพติด
...................................... โดยลอกเลียนแบบ หรือ ถูกชักชวนโดย
........................................... เพื่อน ร้อยละ 75.7
........................................... อื่น ๆ ร้อยละ 5.3
...................................... และไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือถูกชักชวน ร้อยละ 19.0
....................................• มีเพศสัมพันธ์ระหว่างเรียน เยาวชน ร้อยละ 76.8 ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเรียน
...................................... ร้อยละ 23.2 เคย
...................................... โดยลอกเลียนแบบ หรือ ถูกชักชวนโดย
........................................... เพื่อน ร้อยละ 18.0
........................................... ดารา/นักร้อง ร้อยละ 3.5
........................................... พ่อแม่ ร้อยละ 0.5
........................................... อื่น ๆ ร้อยละ 8.0
...................................... และไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือถูกชักชวน ร้อยละ 70.0
....................................• แต่งกายล่อแหลม (สายเดี่ยว) เยาวชน ร้อยละ 74.9 ไม่เคยแต่งกายล่อแหลม (สายเดี่ยว)
...................................... ร้อยละ 25.1 เคย
...................................... โดยลอกเลียนแบบ หรือ ถูกชักชวนโดย
........................................... ดารา/นักร้อง ร้อยละ 34.7
........................................... เพื่อน ร้อยละ 29.6
........................................... พ่อแม่ ร้อยละ 0.5
........................................... อื่น ๆ ร้อยละ 3.7
...................................... และไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือถูกชักชวน ร้อยละ 31.5
....................................• เที่ยวกลางคืน เยาวชน ร้อยละ 42.8 ไม่เคยเที่ยวกลางคืน
...................................... ร้อยละ 57.2 เคยเที่ยวกลางคืน
...................................... โดยลอกเลียนแบบ หรือ ถูกชักชวนโดย
........................................... เพื่อน ร้อยละ 75.3
........................................... ดารา/นักร้อง ร้อยละ 1.4
........................................... อื่น ๆ ร้อยละ 3.3
...................................... และไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือถูกชักชวน ร้อยละ 20.0
....................................• จับมือถือแขน สัมผัส โอบกอด เยาวชน ร้อยละ 36.1 ไม่เคยจับมือถือแขน สัมผัส โอบกอด
...................................... ร้อยละ 63.9 เคยจับมือถือแขน สัมผัส โอบกอด
...................................... โดยลอกเลียนแบบ หรือ ถูกชักชวนโดย
........................................... เพื่อน ร้อยละ 24.9
........................................... พ่อแม่ ร้อยละ 1.2
........................................... ดารา/นักร้อง ร้อยละ 6.0
........................................... อื่น ๆ ร้อยละ 4.4
...................................... และไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือถูกชักชวน ร้อยละ 63.3
....................................• ใช้คำหยาบคาย ไม่สุภาพ เยาวชน ร้อยละ 13.5 ไม่เคยใช้คำหยาบคาย ไม่สุภาพ
...................................... ร้อยละ 86.5 เคยใช้คำหยาบคาย ไม่สุภาพ
...................................... โดยลอกเลียนแบบ หรือ ถูกชักชวนโดย
........................................... เพื่อน ร้อยละ 59.4
........................................... พ่อแม่ ร้อยละ 0.8
........................................... ดารา/นักร้อง ร้อยละ 0.5
........................................... อื่น ๆ ร้อยละ 2.4
...................................... และไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือถูกชักชวน ร้อยละ 36.9
..........................3. . กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.5 มีความเห็นว่า สื่อโทรทัศน์ มีผลให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบของวัยรุ่นมากที่สุด
................................รองลงมา คือ ภาพยนตร์ ร้อยละ 20.8
................................อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 13.7
................................นิตยสาร ร้อยละ 3.6
................................หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 0.7
................................วิทยุ ร้อยละ 0.5
................................และอื่น ๆ ร้อยละ 1.3
..........................4. . กลุ่มตัวอย่างระบุว่า พฤติกรรมชาวต่างชาติ ที่ดีและควรลอกเลียนแบบมากที่สุด คือ การกล้าแสดงออก ร้อยละ 10.3
................................เชื่อมั่นในตัวเอง ร้อยละ 10.1
................................ตรงต่อเวลา ร้อยละ 8.9
................................ขยันทำงาน ร้อยละ 6.9
................................มีความรับผิดชอบ พึ่งพาตนเอง ร้อยละ 6.7
................................และอื่น ๆ อีกร้อยละ 57.0
................................และ พฤติกรรมชาวต่างชาติที่ไม่ดี และไม่ควรลอกเลียนแบบมากที่สุด คือ ไม่ถือตัว ไม่รักนวลสงวนตัว ร้อยละ 14.9
................................แต่งกายไม่สุภาพ ล่อแหลม ร้อยละ 12.7
................................แสดงออกไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ ร้อยละ 11.7
................................การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ร้อยละ 9.8
................................ไม่มีสัมมาคารวะ ก้าวร้าว ร้อยละ 6.4
................................และอื่น ๆ อีกร้อยละ 44.6
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 392 45.5
             หญิง 469 54.5
อายุ :    
            18 – 25 ปี 385 44.7
            26 – 35 ปี 386 44.8
            36 – 45 ปี 90 10.4
การศึกษา :    
            มัธยมศึกษา 245 28.5
            ปวช. 160 18.6
            ปวส./อนุปริญญา 167 19.4
            ปริญญาตรี 289 33.6
........................................ ตารางที่ 2 ท่านเคยมีพฤติกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่ หากเคย ท่านลอกเลียนแบบใครหรือมีผู้ใดชักชวน
........................................ • สูบบุหรี่
  จำนวน ร้อยละ
..ไม่เคย 571 66.3
เคย
ลอกเลียนแบบ / ผู้ใดชักชวน โดย
พ่อแม่ 1.7%
ดารา/นักร้อง 2.1%
เพื่อน 62.4%
ไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือถูกชักชวน 32.1%
อื่น ๆ 1.7%
290 33.7
........................................ • ดื่มสุรา
  จำนวน ร้อยละ
..ไม่เคย 414 48.1
เคย
ลอกเลียนแบบ / ผู้ใดชักชวน โดย
พ่อแม่ 3.6%
ดารา/นักร้อง 1.1%
เพื่อน 65.1%
ไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือถูกชักชวน 28.2%
อื่น ๆ 2.0%
447 51.9
........................................ • ยาเสพติด
  จำนวน ร้อยละ
..ไม่เคย 787 91.4
เคย
ลอกเลียนแบบ / ผู้ใดชักชวน โดย
พ่อแม่ -
ดารา/นักร้อง -
เพื่อน 75.7%
ไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือถูกชักชวน 19.0%
อื่น ๆ 5.3%
74 8.6
........................................ • มีเพศสัมพันธ์ระหว่างเรียน
  จำนวน ร้อยละ
..ไม่เคย 661 76.8
เคย
ลอกเลียนแบบ / ผู้ใดชักชวน โดย
พ่อแม่ 0.5%
ดารา/นักร้อง 3.5%
เพื่อน 18.0%
ไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือถูกชักชวน 70.0%
อื่น ๆ 8.0%
200 23.2
........................................ • แต่งกายล่อแหลม (สายเดี่ยว)
  จำนวน ร้อยละ
..ไม่เคย 645 74.9
เคย
ลอกเลียนแบบ / ผู้ใดชักชวน โดย
พ่อแม่ 0.5%
ดารา/นักร้อง 34.7%
เพื่อน 29.6%
ไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือถูกชักชวน 31.5%
อื่น ๆ 3.7%
216 25.1
........................................ • เที่ยวกลางคืน
  จำนวน ร้อยละ
..ไม่เคย 369 42.8
เคย
ลอกเลียนแบบ / ผู้ใดชักชวน โดย
พ่อแม่ -
ดารา/นักร้อง 1.4%
เพื่อน 75.3%
ไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือถูกชักชวน 20.0%
อื่น ๆ 3.3%
492 57.2
........................................ • จับมือถือแขน สัมผัส โอบกอด
  จำนวน ร้อยละ
..ไม่เคย 311 36.1
เคย
ลอกเลียนแบบ / ผู้ใดชักชวน โดย
พ่อแม่ 1.2%
ดารา/นักร้อง 6.0%
เพื่อน 24.9%
ไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือถูกชักชวน 63.3%
อื่น ๆ 4.4%
550 63.9
........................................ • ใช้คำหยาบคาย ไม่สุภาพ
  จำนวน ร้อยละ
..ไม่เคย 116 13.5
เคย
ลอกเลียนแบบ / ผู้ใดชักชวน โดย
พ่อแม่ 0.8%
ดารา/นักร้อง 0.5%
เพื่อน 59.4%
ไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือถูกชักชวน 36.9%
อื่น ๆ 2.4%
745 86.5
........................................ ตารางที่ 3 ท่านคิดว่าสื่อใดมีผลให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบของวัยรุ่นมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
โทรทัศน์ 512 59.5
ภาพยนตร์ 179 20.8
อินเทอร์เน็ต 118 13.7
นิตยสาร 31 3.6
หนังสือพิมพ์ 6 0.7
วิทยุ 4 0.5
อื่น ๆ 11 1.3
........................................ ตารางที่ 4 พฤติกรรมชาวต่างชาติ ที่ดีและควรลอกเลียนแบบมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
กล้าแสดงออก 89 10.3
เชื่อมั่นในตัวเอง 87 10.1
ตรงต่อเวลา 77 8.9
ขยันทำงาน 59 6.9
มีความรับผิดชอบ และพึ่งพาตนเองได้ 58 6.7
อื่น ๆ 491 57.0
........................................ ตารางที่ 5 พฤติกรรมชาวต่างชาติ ที่ไม่ดีและไม่ควรลอกเลียนแบบมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ไม่ถือตัว ไม่รักนวลสงวนตัว 128 14.9
แต่งกายไม่สุภาพ ล่อแหลม 109 12.7
แสดงออกที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ 101 11.7
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 84 9.8
ไม่มีสัมมคารวะ ก้าวร้าว 55 6.4
อื่น ๆ 384 44.6
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เน€เธขเธฒเธงเธŠเธ™เธเธฑเธšเธžเธคเธ•เธดเธเธฃเธฃเธกเธเธฒเธฃเธฅเธญเธเน€เธฅเธตเธขเธ™เนเธšเธš )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776