Connect to DB
..........................หัวข้อ "วัยใสใส่ใจเอดส์"
..........................วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :

............................... ..... สืบเนื่องจากวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็น “วันเอดส์โลก”
..........................ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์จึงได้ดำเนินการสำรวจภาคสนามในหัวข้อ “วัยใสใส่ใจเอดส์” ซึ่งสำรวจความคิดเห็นของ
..........................เยาวชนอายุ 15-23 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครต่อความปลอดภัยจากโรคเอดส์ การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
..........................และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันจะเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอดส์ของกลุ่มเยาวชน

..........................ระเบียบวิธีการสำรวจ

..........................การสุ่มตัวอย่าง : ..การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-23 ปี จากสถาบันการศึกษาของ รัฐ และเอกชน
.........................................................ในกรุงเทพมหานคร ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1209 คน

..........................ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
..........................วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
............................................. ..... ..... ..... .ในเรื่อง "วัยใสใส่ใจเอดส์"
..........................ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 25-26 พฤศจิกายน 2546
..........................วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 29 พฤศจิกายน 2546
..........................สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th
..........................*ดูรายละเอียดการอภิปรายผลและกราฟเพิ่มเติมได้ที่ http://research.bu.ac.th/extra/article004.html
..........................และ Download document file :   ( เธงเธฑเธขเนƒเธชเนƒเธชเนˆเนƒเธˆเน€เธญเธ”เธชเนŒ )
..........................สรุปผลการสำรวจ

..........................1. .. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสำรวจภาคสนามจากเยาวชนอายุ 15-23 ปีในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1209 คน
.................................เป็นชายร้อยละ 43.0
.................................เป็นหญิงร้อยละ 57.0
.........................................ระดับการศึกษาปัจจุบันของ
.................................กลุ่มตัวอย่าง มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 45.7
.................................ระดับปวช. ร้อยละ 10.3
.................................ระดับปวส./อนุปริญญาตรี ร้อยละ 12.8
.................................ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 31.2

..........................2. .. การสำรวจครั้งนี้พบว่าเยาวชน มีความคิดเห็นว่ากลุ่มบุคคลที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดโรคเอดส์มากที่สุดคือ
.................................ผู้ขายบริการทางเพศ ร้อยละ 48.8
.................................ผู้ใช้บริการทางเพศ ร้อยละ 37.2
.................................ผู้ติดยาเสพติด ร้อยละ 11.4
.................................และอีกร้อยละ 2.6 คิดว่าเป็นบุคคลกลุ่มอื่นๆ อาทิ แม่บ้านที่ติดจากสามี บุตรที่ติดจากมารดา
..........................3. . จากคำถามที่ว่าเยาวชนมั่นใจหรือไม่ว่าตนเองจะปลอดภัยจากการติดโรคเอดส์
.................................เยาวชนร้อยละ 63.1 ตอบว่ามั่นใจว่าปลอดภัยอย่างแน่นอน
.................................ร้อยละ 11.7 ไม่มั่นใจว่าจะปลอดภัย 100 %
.................................และอีกร้อยละ 25.1 ไม่มีความเห็น
..........................4. .. เมื่อสอบถามว่าเยาวชนกลัวที่จะติดเชื้อโรคใดมากที่สุด
.................................ร้อยละ 51.9 ระบุว่า กลัวโรคเอดส์
.................................ร้อยละ 39.5 ระบุว่ากลัวโรคไข้หวัดมรณะหรือโรคซาร์ส (SARS)
................................. และอีกร้อยละ 8.6 กลัวโรคอื่นๆ เช่น ไข้สมองอักเสบ ไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น
................................. เป็นที่น่าสังเกตว่ามีจำนวนผู้กลัวการติดเชื้อโรคซาร์สค่อนข้างสูง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรคซาร์สเป็นโรคที่แสดงอาการเร็ว
................................. และมีการนำเสนอภาพการป้องกันด้วยวิธีใส่หน้ากากอย่างแพร่หลาย ทำให้เยาวชนตื่นตระหนกต่อโรคนี้ใกล้เคียงกับโรคเอดส์
..........................5. .. ในกลุ่มบุคคลที่เยาวชนไว้วางใจปรึกษาเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับความรักหรือการคบเพื่อนต่างเพศ พบว่า
................................. เยาวชนให้ความสำคัญกับเพื่อนมากที่สุด
................................. โดยไว้วางใจปรึกษาเพื่อนสูงถึงร้อยละ 55.3
................................. รองลงมาคือ พ่อแม่/ครู/อาจารย์ ร้อยละ 28.4
................................. พี่น้อง/ญาติ ร้อยละ 10.0
................................. และไม่ปรึกษาใครเลย ร้อยละ 6.4
..........................6. ... เมื่อสอบถามเรื่องการเคยได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยหรือไม่
................................. เยาวชนร้อยละ 92.9 ตอบว่าเคยได้รับความรู้
................................. ร้อยละ 1.8 ตอบว่าไม่เคยได้รับความรู้
.................................. และอีกร้อยละ 5.3 ไม่มีความเห็น
..........................7. .. ข้อมูลการสำรวจยังพบว่าเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยจากสองแหล่งใหญ่คือ
............................................ • จากบุคคล ประกอบด้วยครู/อาจารย์/โรงเรียนร้อยละ 48.4
................................................ เพื่อนร้อยละ 29.5
............................................ ... พ่อแม่/พี่น้อง/ญาติร้อยละ 22.2
............................................ • จากสื่อ สื่อที่เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยสูงที่สุดคือ
................................................ โทรทัศน์ร้อยละ 44.3
................................................ รองลงมาคือหนังสือพิมพ์/นิตยสาร/หนังสือร้อยละ 36.3
................................................ อินเทอร์เน็ตร้อยละ 13.4
................................................ และวิทยุอีกร้อยละ 5.9
..........................8. .. สำหรับความบ่อยครั้งของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าเยาวชนวัยใสส่วนใหญ่จะเคยดื่ม (ร้อยละ 62.9)
..................................โดยจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่ำมากที่สุด (ร้อยละ 23.2)
..................................รองลงมาคือเหล้า (ร้อยละ 18.1)
...................................เบียร์ (ร้อยละ 15.8)
.................................. และไวน์ (ร้อยละ 5.8) ตามลำดับ
..........................9. ..สุดท้ายเมื่อถามความคิดเห็นของเยาวชนวัยใสว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนมีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ได้
.................................ตั้งใจหรือไม่ เยาวชนส่วนใหญ่ตอบว่า
................................ มีผล ร้อยละ 68.2
................................ ไม่มีผลร้อยละ 12.7
................................ และไม่แน่ใจอีกร้อยละ 19.1
 

ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 
........................................ ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
   จำนวน ร้อยละ
เพศ :    
            ชาย 520 43.0
             หญิง 689 57.0
การศึกษา :    
            มัธยมศึกษาตอนปลาย 552 45.7
            ปวช. 125 10.3
            ปวส./อนุปริญญา 155 12.8
            ปริญญาตรี 377 31.2
........................................ ตารางที่ 2 ท่านคิดว่าบุคคลกลุ่มใดมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดโรคเอดส์มากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ผู้ขายบริการทางเพศ 590 48.8
ผู้ใช้บริการทางเพศ 450 37.2
ผู้ติดยาเสพติด 138 11.4
อื่นๆ 31 2.6
........................................ ตารางที่ 3 ท่านมั่นใจหรือไม่ว่าตัวท่านจะปลอดภัยจากการติดโรคเอดส์
  จำนวน ร้อยละ
มั่นใจว่าปลอดภัยอย่างแน่นอน 763 63.1
ไม่มั่นใจว่าจะปลอดภัย 100 % 142 11.7
ไม่มีความเห็น 304 25.1
........................................ ตารางที่ 4 ท่านกลัวที่จะติดเชื้อโรคใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
เอดส์ 627 51.9
ไข้หวัดมรณะหรือโรคซาร์ซ (SARS) 478 39.5
อื่นๆ 104 8.6
........................................ ตารางที่ 5 หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับความรักหรือการคบเพื่อนต่างเพศ ท่านจะไว้วางใจปรึกษาบุคคลกลุ่มใดมากที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
เพื่อน 668 55.3
พ่อแม่/ครู/อาจารย์ 343 28.4
พี่น้อง/ญาติ 121 10.0
ไม่ปรึกษาใครเลย 77 6.4
........................................ ตารางที่ 6 ท่านเคยได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
เคย 1,123 92.9
ไม่เคย 22 1.8
ไม่มีความเห็น 64 5.3
........................................ ตารางที่ 7 ท่านเคยได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยจากแหล่งใด
  จำนวน ร้อยละ
บุคคล :    
ครู/อาจารย์/โรงเรียน 972 48.4
เพื่อน 592 29.5
พ่อแม่/พี่น้อง/ญาติ 446 22.2
     
สื่อ :    
โทรทัศน์ 712 44.3
หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/หนังสือ 584 36.3
อินเทอร์เน็ต 216 13.4
วิทยุ 95 5.9
........................................ ตารางที่ 8 ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทใดบ่อยครั้งที่สุด
  จำนวน ร้อยละ
ไม่เคยดื่ม 446 37.1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่ำ 279 23.2
เหล้า 218 18.1
เบียร์ 190 15.8
ไวน์ 70 5.8
........................................ ตารางที่ 9 ท่านคิดว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนมีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ได้ตั้งใจหรือไม่
  จำนวน ร้อยละ
มีผล 824 68.2
ไม่มีผล 154 12.7
ไม่แน่ใจ 231 19.1
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เธงเธฑเธขเนƒเธชเนƒเธชเนˆเนƒเธˆเน€เธญเธ”เธชเนŒ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email : research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776