Connect to DB
  หัวข้อ : "อภิปรายไม่ไว้วางใจ...ประชาชนเชื่อใครมากกว่ากัน"
  วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :.
 

            เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในกรณีทุจริตการจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดที่สนามบินสุวรรณภูมิ ในประเด็นต่อไปนี้
                1.  ความคิดเห็นต่อการทำหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้าน
                2.  ความเชื่อถือในข้อมูลหลักฐานที่ฝ่ายค้านนำมาอภิปราย
                3.  ความเชื่อถือในคำพูดและหลักฐานที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจและฝ่ายรัฐบาลนำมาใช้ตอบโต้ข้อกล่าวหา
                4.  ความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไปของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
                5.  ความคิดเห็นต่อประเด็นเรื่องนักการเมืองของพรรคไทยรักไทยได้รับผลประโยชน์จากการจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด
                     ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
                6.  ความไว้วางใจให้รัฐบาลพรรคไทยรักไทยบริหารประเทศต่อไป
                7.  สิ่งที่ไม่พอใจมากที่สุดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้
                8.  รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีภาพลักษณ์แย่ที่สุดในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต

  ระเบียบวิธีการสำรวจ :
              การสุ่มตัวอย่าง
                  การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,314 คน
เป็นชายร้อยละ 55.7    หญิงร้อยละ 44.3
                กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20.7 มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี    ร้อยละ 27.9 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี    ร้อยละ 24.4 มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี
และร้อยละ 27.0 มีอายุ 46 ปีขึ้นไป
              กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 12.3    ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 20.5    ระดับ ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 9.1
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 49.9     และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 8.1
             กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพรับราชการ ร้อยละ 11.8    พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 4.6    พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน ร้อยละ 25.1
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 19.9    รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 11.4    พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ ร้อยละ 7.9    นิสิต/นักศึกษา ร้อยละ 12.9
อาชีพอิสระ ร้อยละ 5.0    และอื่นๆ ร้อยละ 1.4
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : . การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้ ในเรื่อง
                               "อภิปรายไม่ไว้วางใจ...ประชาชนเชื่อใครมากกว่ากัน"
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : .28 มิถุนายน 2548
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล : .29 มิถุนายน 2548
  สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php
  ผลการสำรวจ :
 
             1. เมื่อถามถึงการทำหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประชาชนร้อยละ 54.7 เห็นว่าฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดี ร้อยละ 27.2 เห็นว่าทำหน้าที่ได้ดีมาก ขณะที่ร้อยละ 15.4 เห็นว่า
ฝ่ายค้านยังทำหน้าที่ได้ไม่ค่อยดี และร้อยละ 2.7 เห็นว่าทำหน้าที่ได้ไม่ดีเลย
               2. สำหรับข้อมูลหลักฐานที่ฝ่ายค้านนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น ร้อยละ 74.9 เห็นว่าข้อมูลมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ
ขณะที่ร้อยละ 25.1 เห็นว่าไม่น่าเชื่อถือ
               3. ส่วนคำพูดและข้อมูลหลักฐานที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจและฝ่ายรัฐบาลนำมาตอบโต้ข้อกล่าวหานั้น ร้อยละ 58.9
เห็นว่าไม่สามารถหักล้างข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านได้
ขณะที่ร้อยละ 41.1 เห็นว่าสามารถหักล้างข้อกล่าวหาได้
 
             4. หลังฟังการอภิปรายแล้วประชาชนร้อยละ 68.2 เห็นว่านายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่สมควรดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไป
มีเพียงร้อยละ 31.8 ที่เห็นว่าสมควรดำรงตำแหน่งต่อไป
 
             5. ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 61.4 เชื่อว่ามีนักการเมืองของพรรคไทยรักไทยได้รับผลประโยชน์จากการจัดซื้อ
เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดของสนามบินสุวรรณภูมิจริง
มีเพียงร้อยละ 8.6 ที่ไม่เชื่อเช่นนั้น และร้อยละ 30.0 ไม่แน่ใจ
                 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจเมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม ที่ผ่านมาพบว่าหลังฟังการอภิปรายแล้วประชาชนเชื่อว่ามีนักการเมือง
พรรคไทยรักไทยได้รับผลประโยชน์จากการจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดเพิ่มขึ้นกว่าการสำรวจครั้งก่อน ร้อยละ 4.9
 
             6. อย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงความไว้วางใจที่มีต่อรัฐบาลพรรคไทยรักไทยทั้งคณะ ประชาชนร้อยละ 55.0 ยังคงไว้วางใจ
ให้รัฐบาลพรรคไทยรักไทยบริหารประเทศต่อไป โดยเห็นว่าควรมีการปรับคณะรัฐมนตรีเอารัฐมนตรีที่มีปัญหาเรื่อง
การทุจริตออกไป
ขณะที่ร้อยละ 45.0 ไม่ไว้วางใจ
 
             7. สิ่งที่ประชาชนไม่พอใจมากที่สุดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ได้แก่ การที่วิปรัฐบาลมีมติล่วงหน้าว่า
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจไม่มีความผิดตั้งแต่ก่อนเปิดการอภิปราย (ร้อยละ
39.0) รองลงมาได้แก่ ความเยิ่นเย้อไม่ตรงประเด็น
ในการอภิปรายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ (ร้อยละ 15.4) การยกมือประท้วงโดยไม่จำเป็นและพฤติกรรม ตีรวนของส.ส.ฝ่ายรัฐบาล
(ร้อยละ 9.1) การพูดพาดพิงถึงบุคคลอื่นโดยไม่เกี่ยวกับเรื่องที่อภิปราย ของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ และพฤติกรรมตีรวนของส.ส.ฝ่ายค้าน
(ร้อยละ 9.0) พรรคฝ่ายค้านทำการบ้านมาไม่ดีพอ (ร้อยละ 7.3) ส.ส.ในสภาฯไม่สนใจฟังการอภิปรายเท่าที่ควร (ร้อยละ 7.0) และ
ประธานสภาฯวางตัวไม่เป็นกลาง (ร้อยละ 6.2) ขณะที่ร้อยละ 7.0 เห็นว่าในการอภิปรายครั้งนี้ไม่มีสิ่งใดไม่น่าพอใจ
 
             8. สำหรับรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีภาพลักษณ์แย่ที่สุดในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่
นายสุริยะ
จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม (ร้อยละ 40.0) รองลงมาได้แก่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (ร้อยละ 10.8)
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา (ร้อยละ 6.7) นายอดิศัย โพธารามิก รมว.ศึกษาธิการ (ร้อยละ 6.1)
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รมว.เกษตร (ร้อยละ 5.6) นายเนวิน ชิดชอบ รมช.เกษตร (ร้อยละ 4.6) และ นายวัฒนา เมืองสุข
รมว.อุตสาหกรรม (ร้อยละ 4.5) ตามลำดับ
   
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
     
   

ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์

   
 
 จำนวน
ร้อยละ
เพศ :
            ชาย
732
55.7
            หญิง
582
44.3
อายุ :
            18 – 25 ปี
272
20.7
            26 – 35 ปี
366
27.9
            36 – 45 ปี
321
24.4
            46 ปีขึ้นไป
355
27.0
การศึกษา :
             ประถมศึกษา 162 12.3
             มัธยมศึกษา / ปวช. 270 20.5
             ปวส. / อนุปริญญา 120 9.1
             ปริญญาตรี 656 49.9
             สูงกว่าปริญญาตรี 106 8.1
อาชีพ :
             ข้าราชการ
155
11.8
             พนักงานรัฐวิสาหกิจ
60
4.6
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน
330
25.1
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
261
19.9
             รับจ้างทั่วไป
150
11.4
             พ่อบ้าน /แม่บ้าน/เกษียณอายุ
103
7.9
             นิสิต/นักศึกษา
170
12.9
             อาชีพอิสระ 66 5.0
             อื่น ๆ
19
1.4
     
 
ตารางที่ 2 : การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้พรรคฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดีเพียงใด
   
  จำนวน ร้อยละ
ดีมาก
357
27.2
ค่อนข้างดี
719
54.7
ไม่ค่อยดี
202
15.4
ไม่ดีเลย
36
2.7
     
   
ตารางที่ 3 : ข้อมูลหลักฐานที่ฝ่ายค้านนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจน่าเชื่อถือหรือไม่
   
  จำนวน ร้อยละ
น่าเชื่อถือ
984
74.9
ไม่น่าเชื่อถือ
330
25.1
     
   

ตารางที่ 4 : คำพูดและข้อมูลหลักฐานที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจและฝ่ายรัฐบาลนำมาตอบโต้สามารถหักล้าง
                ข้อกล่าวหา
ได้หรือไม่

   
  จำนวน ร้อยละ
ได้
540
41.1
ไม่ได้
774
58.9
     
   

ตารางที่ 5 : นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไปหรือไม่

   
  จำนวน ร้อยละ
สมควร
419
31.8
ไม่สมควร
895
68.2
     
   

ตารางที่ 6 : ท่านคิดว่านักการเมืองของพรรคไทยรักไทยได้รับผลประโยชน์จากการจัดซื้อเครื่องตรวจจับ
                ข้อว
ัตถุระเบิดที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือไม่

   
  สำรวจเมื่อ
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2548
สำรวจเมื่อ
วันที่ 28 มิถุนายน 2548
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มี
741
56.5
807
61.4
ไม่มี
76
5.8
113
8.6
ไม่แน่ใจ
495
37.7
394
30.0
     
   

ตารางที่ 7 : ความไว้วางใจให้รัฐบาลพรรคไทยรักไทยบริหารประเทศต่อไป

   
  จำนวน ร้อยละ
ไว้วางใจ
723
55.0
ไม่ไว้วางใจ
591
45.0
     
   

ตารางที่ 8 : สิ่งที่ไม่พอใจมากที่สุดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้คือเรื่องใด

   
  จำนวน ร้อยละ
วิปรัฐบาลมีมติล่วงหน้าว่านายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
ไม่มีความผิดตั้งแต่ก่อนเปิดการอภิปราย
513
39.0

ความเยิ่นเย้อไม่ตรงประเด็นในการอภิปรายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

201
15.4
การยกมือประท้วงโดยไม่จำเป็นและพฤติกรรมตีรวนของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล
120
9.1
การพูดพาดพิงไปถึงบุคคลอื่นโดยไม่เกี่ยวกับเรื่องที่อภิปรายของ
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ และพฤติกรรมตีรวนของ ส.ส.ฝ่ายค้าน
118
9.0
พรรคฝ่ายค้านทำการบ้านมาไม่ดีพอ
96
7.3
ส.ส.ไม่สนใจฟังการอภิปรายเท่าที่ควร
92
7.0
ประธานฯ วางตัวไม่เป็นกลาง
82
6.2
ไม่มีสิ่งใดไม่น่าพอใจ
92
7.0
     
   

ตารางที่ 9 : รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีภาพลักษณ์แย่ที่สุดในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต (เฉพาะ 7 อันดับแรก)

   
  จำนวน ร้อยละ
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม
526
40.0
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
142
10.8
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ท่องเที่ยวและการกีฬา
88
6.7
นายอดิศัย โพธารามิก รมว.ศึกษาธิการ
80
6.1
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รมว.เกษตร
74
5.6
นายเนวิน ชิดชอบ รมช.เกษตร
61
4.6
นายวัฒนา เมืองสุข รมว.อุตสาหกรรม
59
4.5
     
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เธญเธ เธดเธ›เธฃเธฒเธขเน„เธกเนˆเน„เธงเน‰เธงเธฒเธ‡เนƒเธˆ...เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธŠเธ™เน€เธŠเธทเนˆเธญเนƒเธ„เธฃเธกเธฒเธเธเธงเนˆเธฒเธเธฑเธ™ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776