Connect to DB
  หัวข้อ : "ประเมินผลงาน 1 ปี ผู้ว่าฯ อภิรักษ์"
  วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :.
 

             เพื่อทราบข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี ในฐานะผู้ว่าฯ กทม.
ของ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ในประเด็นต่อไปนี้
                  1. ความพึงพอใจที่มีต่อผลงานด้านต่าง ๆ ของผู้ว่าฯ กทม.
                  2. สภาพความเปลี่ยนแปลงโดยรวมของกรุงเทพมหานครหลังการดำเนินงานครบ 1 ปีของผู้ว่าฯ กทม.
                  3. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของนายอภิรักษ์
                  4. ปัญหาที่ต้องการให้ผู้ว่าฯ กทม. แก้ไขโดยเร่งด่วน

  ระเบียบวิธีการสำรวจ :
              การสุ่มตัวอย่าง
                  การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยใช้วิธีการ สุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดย สุ่มเขตการปกครอง จากนั้น สุ่มถนน และประชากร เป้าหมายที่จะสัมภาษณ์
ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,455 คน   เป็นชายร้อยละ 48.5    หญิงร้อยละ 51.5    อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 30.5    อายุ 26-35 ปี
ร้อยละ 30.7    อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 20.5    และ อายุ 46 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18.2
                ศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 13.8    มัธยมศึกษาและปวช.ร้อยละ 26.1    ปวส.และอนุปริญญาร้อยละ 12.8   
ปริญญาตรีร้อยละ 41.4 และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 5.9
                ประกอบอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 12.1    พนักงานลูกจ้างบริษัทเอกชนร้อยละ 20.6    
ค้าขายและธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 20.5    รับจ้างทั่วไปร้อยละ 10.3    พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุร้อยละ 5.6    นิสิต นักศึกษา
ร้อยละ 19.9    อาชีพอิสระร้อยละ 9.8   และอื่นๆร้อยละ 1.2
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : . การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล :   23 - 25 สิงหาคม 2548
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล : . 2  กันยายน  2548
  สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php
  ผลการสำรวจ :
 
             1. เมื่อถามถึงความพึงพอใจต่อผลงานของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.ครบ 1 ปี
ผลปรากฎว่า ประชาชนส่วนใหญ่พอใจผลงานด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
แต่ไม่พอใจผลงานด้านการแก้ปัญหาจราจร และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
                ด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ได้แก่ ปัญหาขยะ มลภาวะ แม่น้ำลำคลอง คนเร่ร่อน และหาบเร่แผงลอย ฯ)
ประชาชนพอใจร้อยละ
61.5    ไม่พอใจร้อยละ 36.8    และไม่แสดงความเห็นร้อยละ 1.7
                ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ได้แก่การพัฒนาโรงเรียนในสังกัด กทม. ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของครอบครัว ดนตรีและกีฬา และการเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ ฯ) ประชาชนพอใจร้อยละ 57.8
ไม่พอใจร้อยละ 34.7    และไม่แสดงความเห็นร้อยละ 7.5
                ด้านการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ (ได้แก่การส่งเสริมอาชีพและจ้างแรงงานในชุมชน พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การส่งเสริมให้ กทม.เป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาค ฯ) ประชาชนพอใจร้อยละ 47.4
ไม่พอใจร้อยละ 42.0    และไม่แสดงความเห็นร้อยละ 10.6
                ด้านการจราจร (ได้แก่ โครงการสร้างเครือข่ายขนส่งมวลชนขนาดเล็ก โครงการรถเมล์ด่วนพิเศษ ป้ายจราจรและ
ที่จอดรถอัจฉริยะ ปรับปรุงทางลอด ทางลัด และทางจักรยาน ฯ) ประชาชนพอใจร้อยละ 39.4    ไม่พอใจร้อยละ 59.8
และไม่แสดงความเห็นร้อยละ 0.8
                ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ได้แก่ ความปลอดภัยจากการใช้ถนน ท่อระบายน้ำ การก่อสร้าง
แสงสว่างจากไฟฟ้า การแก้ปัญหาสุนัขจรจัด และการให้ความร่วมมือกับชุมชนของหน่วยดับเพลิง เทศกิจ และอาสาสมัครของ กทม.ฯ)
ประชาชนพอใจร้อยละ 45.2    ไม่พอใจร้อยละ 52.1    และไม่แสดงความเห็นร้อยละ 2.7
               2. สำหรับคำถามที่ว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาสภาพโดยรวมของกรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ประชาชนส่วนใหญ่คือร้อยละ 60.2 เห็นว่าเหมือนเดิม    ขณะที่ร้อยละ 22.7 เห็นว่าดีขึ้น   และร้อยละ 17.1 เห็นว่าแย่ลง
               3. ส่วนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ของนายอภิรักษ์ โกษะโยธินนั้น พบว่า
ประชาชนพอใจเรื่องความขยันทุ่มเทในการทำงาน การสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชน และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
แต่ไม่พอใจเรื่องความฉับไวในการตัดสินใจแก้ปัญหา และการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
             ความขยันทุ่มเทในการทำงาน ประชาชนพอใจร้อยละ 61.9    ไม่พอใจร้อยละ 24.6    และไม่แสดงความเห็น
ร้อยละ 13.5
             การสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชน ประชาชนพอใจร้อยละ 57.1    ไม่พอใจร้อยละ 33.5    และ
ไม่แสดงความเห็นร้อยละ 9.4
             ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประชาชนพอใจร้อยละ 53.7    ไม่พอใจร้อยละ 32.7    และไม่แสดงความเห็น
ร้อยละ 13.6
             ความฉับไวในการตัดสินใจแก้ปัญหา ประชาชนพอใจร้อยละ 41.9    ไม่พอใจร้อยละ 52.2    และไม่แสดง
ความเห็นร้อยละ 5.9
             การปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ประชาชนพอใจร้อยละ 36.6    ไม่พอใจร้อยละ 51.0    และไม่แสดง
ความเห็นร้อยละ 12.4
 
             4. สำหรับปัญหาที่ต้องการให้ผู้ว่า กทม.ฯ แก้ไขโดยเร่งด่วนนั้น อันดับแรกได้แก้ปัญหาการจราจร
ร้อยละ
54.9    รองลงมาคือ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 16.7    ปัญหาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 11.4
ปัญหาหาบเร่แผงลอย ร้อยละ 7.3    ปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 4.6    ปัญหาการทุจริตและผู้มีอิทธิพล ร้อยละ 4.2    และอื่นๆ
เช่น ปัญหาคนเร่ร่อน และการสร้างงานสร้างอาชีพ อีกร้อยละ 0.9
 
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
     
   

ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์

   
 
 จำนวน
ร้อยละ
เพศ :
            ชาย
706
48.5
            หญิง
749
51.5
อายุ :
            18 – 25 ปี
445
30.5
            26 – 35 ปี
447
30.7
            36 – 45 ปี
298
20.5
            46 ปีขึ้นไป
265
18.2
การศึกษา :
             ประถมศึกษา 201 13.8
             มัธยมศึกษา / ปวช. 380 26.1
             ปวส. / อนุปริญญา 186 12.8
             ปริญญาตรี 602 41.4
             สูงปริญญาตรี 86 5.9
อาชีพ :
             ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 176 12.1
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 300 20.6
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 298 20.5
             รับจ้างทั่วไป 150 10.3
             พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ 81 5.6
             นิสิต/นักศึกษา 290 19.9
             อาชีพอิสระ 143 9.8
             อื่น ๆ 17 1.2
     
 
ตารางที่ 2: ความพึงพอใจผลงานของผู้ว่าฯ กทม. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ในด้านต่าง ๆ
   
ด้านความสะอาดสิ่งแวดล้อม
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ
895
61.5
ไม่พอใจ
535
36.8
ไม่มีความเห็น
25
1.7

ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ
841
57.8
ไม่พอใจ
505
34.7
ไม่มีความเห็น
109
7.5

ด้านการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ
690
47.4
ไม่พอใจ
611
42.0
ไม่มีความเห็น
154
10.6

ด้านการแก้ปัญหาจราจร
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ
579
39.4
ไม่พอใจ
865
59.8
ไม่มีความเห็น
11
0.8

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ
658
45.2
ไม่พอใจ
758
52.1
ไม่มีความเห็น
39
2.7
     
   
ตารางที่ 3: ความเห็นต่อสภาพโดยรวมของกรุงเทพมหานครในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
   
  จำนวน ร้อยละ
ดีขึ้น
330
22.7
เหมือนเดิม
876
60.2
แย่ลง
249
17.1
     
   

ารางที่ 4: ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.ของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

   
ความขยันทุ่มเทในการทำงาน
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ
901
61.9
ไม่พอใจ
358
24.6
ไม่แสดงความเห็น
196
13.5

การสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชน
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ
831
57.1
ไม่พอใจ
487
33.5
ไม่แสดงความเห็น
137
9.4

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ
781
53.7
ไม่พอใจ
476
32.7
ไม่แสดงความเห็น
198
13.6

ความฉับไวในการตัดสินใจแก้ปัญหา
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ
610
41.9
ไม่พอใจ
759
52.2
ไม่แสดงความเห็น
86
5.9

การปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ
533
36.6
ไม่พอใจ
743
51.0
ไม่แสดงความเห็น
179
12.4
     
   

ตารางที่ 5: ปัญหาที่ต้องการให้ผู้ว่าฯ กทม. แก้ไขโดยเร่งด่วน

   
  จำนวน ร้อยละ
ปัญหาการจราจร
799
54.9
ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
243
16.7
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
166
11.4
ปัญหาหาบเร่แผงลอย
106
7.3
ปัญหาน้ำท่วม
67
4.6
ปัญหาการทุจริตและผู้มีอิทธิพล
61
4.2
อื่นๆ เช่น ปัญหาคนเร่ร่อน และการสร้างงานสร้างอาชีพ
13
0.9
รวม
1455
100
     
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เธœเธฅเธ‡เธฒเธ™ 1 เธ›เธต เธœเธนเน‰เธงเนˆเธฒเธฏ เธญเธ เธดเธฃเธฑเธเธฉเนŒ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776