Connect to DB
  หัวข้อ : "เที่ยวบินทดสอบสนามบินสุวรรณภูมิ...คุ้มหรือไม่"
  วัตถุประสงค์ในการสำรวจ :.
 

             เพื่อทราบข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกี่ยวกับการจัดเที่ยวบินทดสอบ ที่นายกรัฐมนตรี
นำคณะสื่อมวลชนร่วมทดสอบความพร้อมของสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่ 29 กันยายน 2548 ในประเด็นต่อไปนี้
                1. ประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการจัดเที่ยวบินทดสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความพร้อมของสนามบินสุวรรณภูมิ
                2. ความคิดเห็นต่อผลงานในส่วนที่เกี่ยวกับการก่อสร้างและเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
                3. ความคิดเห็นต่อการจัดเที่ยวบินทดสอบว่าจะช่วยลบภาพการทุจริตคอร์รัปชันในการก่อสร้างและจัดซื้ออุปกรณ์ตามที่เคยเป็นข่าว
                    ได้หรือไม่
                4. ความเชื่อมั่นต่อการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการของสนามบินสุวรรณภูมิให้ทันตามเวลาที่กำหนด
                5. ความเชื่อมั่นต่อความสามารถของรัฐบาลในการผลักดันให้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชีย
                6. เรื่องที่เป็นห่วงมากที่สุดในการเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิอย่างเป็นทางการในปีหน้า

  ระเบียบวิธีการสำรวจ :
              การสุ่มตัวอย่าง
                  การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Sampling) โดย สุ่มเขตการปกครอง จากนั้น สุ่มถนน และประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  
จำนวน 1 ,144 คน   เป็นชายร้อยละ 47.9   และหญิงร้อยละ 52.1
                กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 18-25 ปีร้อยละ 30.0   อายุ 26-35 ปีร้อยละ 27.3   อายุ 36-45 ปีร้อยละ 28.2   และอายุ 46 ปีขึ้นไปร้อยละ
14.5  โดยมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ 8.4 มัธยมศึกษาและปวช.ร้อยละ 31.5 ปวส  .และอนุปริญญาร้อยละ 12.1   ปริญญาตรี
ร้อยละ 43.2   และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 4.9
                กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 9.9   พนักงานลูกจ้างบริษัทเอกชนร้อยละ 21.2   ค้าขาย
และธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 23.6    รับจ้างทั่วไปร้อยละ 9.8   พ่อบ้าน แม่บ้าน และเกษียณอายุร้อยละ 3.3   นิสิตนักศึกษาร้อยละ 22.0   
อาชีพอิสระร้อยละ 8.1   และอื่นๆ ร้อยละ 2.1
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : . การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล :   27  -  28  กันยายน 2548
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล : . 29   กันยายน  2548
  สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php
  ผลการสำรวจ :
 
             1. เมื่อถามว่า การจัดเที่ยวบินทดสอบในวันที่ 29 กันยายนนี้ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำคณะสื่อมวลชนทั้งชาวไทย
และต่างชาติขึ้นเครื่องบินไปลงยังสนามบินสุวรรณภูมิ ผ่านกระบวนการต่างๆ แล้วบินกลับมายังสนามบินดอนเมือง
จะ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นในความพร้อมของสนามบินสุวรรณภูมิที่คาดว่าจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในปีหน้าได้หรือไม่
ผลปรากฏว่า
ประชาชนร้อยละ 40.7 เห็นว่าการกระทำดังกล่าวสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้   โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจาก
คนระดับผู้นำกล้าใช้ตัวเองเป็นผู้ทดสอบ และอย่างน้อยก็ได้มีการทดสอบในระดับหนึ่งแล้ว    ขณะที่ร้อยละ 19.4 เห็นว่าไม่สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นได้ เนื่องจากการก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เป็นการบินทดสอบเพียงครั้งเดียว และไม่ได้มีการเชิญองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน
มาร่วมทดสอบ   และร้อยละ 39.9 ไม่แน่ใจ
                สำหรับประเด็นเรื่องความคุ้มค่าของการทดสอบความพร้อมด้วยวิธีการดังกล่าวเมื่อเทียบกับการลงทุนแล้ว
ประชาชนร้อยละ 42.3   เห็นว่าเป็นการกระทำที่คุ้มค่า
  ขณะที่ร้อยละ 31.1 เห็นว่าไม่คุ้มค่า   และร้อยละ 26.6 ไม่แน่ใจ
               2. ส่วนความคิดเห็นต่อผลงานในส่วนที่เกี่ยวกับการก่อสร้างและเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิของรัฐบาลชุดปัจจุบันนั้น
ประชาชนส่วนใหญ่คือร้อยละ 53.8 ระบุว่าไม่พอใจ (โดยไม่พอใจเพราะมีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์
แอบแฝงมาก ร้อยละ 32.3    และไม่พอใจเพราะไม่ได้มีการเตรียมแผนรองรับผลกระทบจากการเปิดใช้สนามบินให้ชัดเจน
ล่วงหน้า ร้อยละ 21.5)
  ในขณะที่อีกร้อยละ 46.2 ระบุว่าพอใจ (โดยพอใจที่รัฐบาลเร่งรัดการก่อสร้างจนสามารถเปิดใช้งานได้ ร้อยละ 22.2
และพอใจที่ช่วยสร้างชื่อเสียงและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนให้กับประเทศไทย ร้อยละ 24.0 )
               3. สำหรับคำถามที่ว่า การจัดเที่ยวบินทดสอบดังกล่าวจะช่วยลบภาพเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในการก่อสร้างและ
จัดซื้ออุปกรณ์ของสนามบินสุวรรณภูมิตามที่เคยเป็นข่าวได้หรือไม่นั้น
ปรากฎว่าส่วนใหญ่คือร้อยละ 68.0 เห็นว่าไม่ได้
มีเพียงร้อยละ 13.5 ที่ เห็นว่าได้    และร้อยละ 18.5 ไม่แน่ใจ
 
             4. ส่วน ความเชื่อมั่นว่าการก่อสร้างและจัดการรายละเอียดในส่วนต่างๆ ของสนามบินสุวรรณภูมิจะเสร็จทันการเปิด
ใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน
2549 หรือไม่นั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70.5 เชื่อว่าจะเสร็จทันแบบไม่สมบูรณ์
มีเพียงร้อยละ 19.9 ที่เชื่อว่าจะเสร็จทันแบบสมบูรณ์    และร้อยละ 9.6 เชื่อว่าจะเสร็จไม่ทัน
 
             5. ในส่วนของความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถผลักดันให้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางทางการบินของ
ภูมิภาคเอเชียได้หรือไม่นั้น ส่วนใหญ่คือร้อยละ 53.5 เชื่อว่าได้
   ขณะที่ร้อยละ 13.6 เชื่อว่าไม่ได้   และร้อยละ 32.9 ไม่แน่ใจ
 
             6. สำหรับเรื่องที่ประชาชนเป็นห่วงที่สุดเกี่ยวกับการเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิอย่างเป็นทางการในปีหน้าคือ เรื่อง
ความโปร่งใสในการจัดการเกี่ยวกับรายได้และผลประโยชน์ ( ร้อยละ 26.6 )   รองลงมาได้แก่ เรื่อง ระบบนิเวศน์และผังเมืองของ
พื้นที่โดยรอบสนามบิน ( ร้อยละ 25.4 )    ความพร้อมของระบบต่างๆ ในสนามบิน ( ร้อยละ 25. 1)    ระบบการจราจรขนส่งที่เชื่อมโยง
จากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังพื้นที่ส่วนอื่นของ กทม. ( ร้อยละ 13.8 )     ความสามารถในการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อการลงทุน ( ร้อยละ 7.2 )    และอันตรายจากฝูงนกและสัตว์ต่างๆ ( ร้อยละ 1.9 )
 
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
     
   

ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์

   
 
 จำนวน
ร้อยละ
เพศ :
            ชาย
548
47.9
            หญิง
596
52.1
อายุ :
            18 – 25 ปี
343
30.0
            26 – 35 ปี
312
27.3
            36 – 45 ปี
323
28.2
            46 ปีขึ้นไป
166
14.5
การศึกษา :
             ประถมศึกษา 96 8.4
             มัธยมศึกษา / ปวช.
360
31.5
             ปวส. / อนุปริญญา
138
12.1
             ปริญญาตรี
494
43.2
             สูงกว่าปริญญาตรี
56
4.9
อาชีพ :
             รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 114 9.9
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 242 21.2
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 270 23.6
             รับจ้างทั่วไป 112 9.8
             พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ 38 3.3
             นิสิตนักศึกษา 252 22.0
             อาชีพอิสระ 92 8.1
             อื่น ๆ 24 2.1
     
 

ตารางที่ 2: การจัดเที่ยวบินทดสอบที่นายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนขึ้นเครื่องบินไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ
               และขึ้นกลับมายังสนามบินดอนเมืองจะสามารถสร้างความมั่นใจในความพร้อมของสนามบินสุวรรณภูมิ
               ี่คาดว่าจะเปิดใช้ในปีหน้าได้หรือไม่

   
  จำนวน ร้อยละ

ได้      เพราะคนระดับผู้นำกล้าใช้ตัวเองเป็นผู้ ทดสอบ และ
         อย่างน้อยก็ได้มีการทดสอบใ
นระดับหนึ่งแล้ว

466
40.7

ไม่ได้     เพราะการก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เป็นการบินทดสอบเพียง
          ครั้งเดียว และ ไม่ได้มีการเชิญองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้าน การบิน
          มาร่วมทดสอบ

222
19.4
ไม่แน่ใจ
456
39.9
     
   

ตารางที่ 3: การทดสอบความพร้อมของสนามบินสุวรรณภูมิด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้นเป็นการกระทำที่คุ้มค่า
              
ต่อการลงทุนหรือไม่

   
  จำนวน ร้อยละ
คุ้มค่า
484
42.3
ไม่คุ้มค่า
356
31.1
ไม่แน่ใจ
304
26.6
     
   

ตารางที่ 4: ความคิดเห็นต่อผลงานการก่อสร้างและเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

   
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ เพราะ
528
46.2

รัฐบาลเร่งรัดการก่อสร้างจนสามารถเปิดใช้งานได้                               22.2%

  
ช่วยสร้างชื่อเสียงและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน                        24.0%
ไม่พอใจ เพราะ
616
53.8
มีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์แอบแฝงมาก                      32.3%
  
ไม่ได้เตรียมแผนรองรับผลกระทบจากการเปิดใช้สนามบินอย่างชัดเจน   21.5%
     
   

ตารางที่ 5: การจัดเที่ยวบินทดสอบจะช่วยลบภาพเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในการก่อสร้างและจัดซื้อ
              
อุปกรณ์ของสนามบินสุวรรณภูมิตามที่เคยเป็นข่าวได้หรือไม่

   
  จำนวน ร้อยละ
ได้
154
13.5
ไม่ได้
778
68.0
ไม่แน่ใจ
212
18.5
   
   

ตารางที่ 6: คาดว่าการก่อสร้างและจัดการเกี่ยวกับรายละเอียดในส่วนต่างๆ ของสนามบินสุวรรณภูมิ
               จะเสร็จทันการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2549 หรือไม่

   
  จำนวน ร้อยละ
เสร็จทันแบบสมบูรณ์
228
19.9
เสร็จทันแบบไม่สมบูรณ์
806
70.5
เสร็จไม่ทัน
110
9.6
   
   

ตารางที่ 7: คิดว่ารัฐบาลจะสามารถผลักดันให้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาคเอเชีย
              
ได้หรือไม่

   
  จำนวน ร้อยละ
ได้
612
53.5
ไม่ได้
156
13.6
ไม่แน่ใจ
379
32.9
     
   

ตารางที่ 8: เรื่องที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเกี่ยวกับการเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิอย่างเป็นทางการในปีหน้า

   
  จำนวน ร้อยละ
ความโปร่งใสในการจัดการเกี่ยวกับรายได้และผลประโยชน์
304
26.6
ระบบนิเวศน์และผังเมืองของพื้นที่โดยรอบสนามบิน
290
25.4
ความพร้อมของระบบต่างๆ ในสนามบิน
288
25.1

ระบบการจราจรขนส่งที่เชื่อมโยงจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปยังพื้นที่ส่วนอื่น
ของ กทม.

158
13.8
ความสามารถในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อการลงทุน
82
7.2
อันตรายจากฝูงนก
22
1.9
   
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เน€เธ—เธตเนˆเธขเธงเธšเธดเธ™เธ—เธ”เธชเธญเธšเธชเธ™เธฒเธกเธšเธดเธ™เธชเธธเธงเธฃเธฃเธ“เธ เธนเธกเธด...เธ„เธธเน‰เธกเธซเธฃเธทเธญเน„เธกเนˆ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776