Connect to DB
  หัวข้อ : "สิทธิการรับรู้ข่าวสารในยุครัฐบาลทักษิณ 2"
  วัตถุประสงค์ในการสำรวจ :.
 

             เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในยุครัฐบาล
ทักษิณ 2 ในประเด็นต่อไปนี้
                1. รัฐบาลได้บอกกล่าวข้อมูลข่าวสารในเรื่องสำคัญๆ ของประเทศชาติที่ประชาชนควรรู้ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างชัดเจนเพียงพอ
                    หรือไม่
                2. ประชาชนเชื่อถือในข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลแถลงให้ทราบหรือไม่
                3. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่
                4. สื่อมวลชนไทยในยุครัฐบาลทักษิณ 2 มีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารและวิพากษ์วิจารณ์การเมืองมากน้อยเพียงใดเมื่อ
                    เปรียบเทียบกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชุดอื่น

  ระเบียบวิธีการสำรวจ :
              การสุ่มตัวอย่าง
                  การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มเขตการปกครอง จากนั้นสุ่มถนน และประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน
1,185 คน  เป็นชายร้อยละ 46.4  และหญิงร้อยละ 53.6
                กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 18-25 ปีร้อยละ 28.6   อายุ 26-35 ปีร้อยละ 36.0   อายุ 36-45 ปีร้อยละ 20.5   และอายุ 46 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 14.9
                กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ 8.2   มัธยมศึกษา/ปวช.ร้อยละ 23.5   อนุปริญญา/ปวส.ร้อยละ 8.9   
ปริญญาตรี ร้อยละ 48.2   และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 11.2
                กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 19.9   พนักงานลูกจ้างบริษัทเอกชนร้อยละ 35.5   ค้าขาย
และธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 13.0    รับจ้างทั่วไปร้อยละ 7.2     พ่อบ้าน แม่บ้าน และเกษียณอายุร้อยละ 3.5     นิสิตนักศึกษาร้อยละ 12.9    
อาชีพอิสระ ร้อยละ 5.1   และอื่นๆ ร้อยละ 2.9
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : . การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล :   10 -  14   พฤศจิกายน  2548
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล : . 15  พฤศจิกายน 2548
  สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php
  ผลการสำรวจ :
 
             1. ประชาชนร้อยละ 60.5 เห็นว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันยังไม่ได้มีการบอกกล่าวข้อมูลข่าวสารในเรื่องสำคัญๆ ของ
ประเทศชาติที่ประชาชนควรรู้ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างชัดเจนเพียงพอ
โดยเรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลชี้แจงให้ชัดเจนเพิ่มขึ้น
เป็นอันดับแรกในขณะนี้คือ เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร้อยละ 11.9)    เรื่องงบประมาณรายจ่ายใน
โครงการที่มีข่าวเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน (ร้อยละ 11.6)    เรื่องสถานะทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ (ร้อยละ 8.4)    เรื่องหุ้น
กฟผ. (ร้อยละ 4.4)    เรื่องความคืบหน้าในโครงการเมกกะโปรเจ็ก (ร้อยละ 4.2)    เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและโอนย้ายข้าราชการครู
ไปขึ้นกับ อปท.(ร้อยละ 2.7)    เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรอิสระ อาทิ กสช. และผู้ว่า สตง. (ร้อยละ 1.4)    เรื่องไข้หวัดนก
(ร้อยละ 1.4)    เรื่องอื่นๆ (ร้อยละ 4.8)    และไม่ระบุเรื่อง (ร้อยละ 9.7)
                    ขณะที่ร้อยละ 39.5 เห็นว่ารัฐบาลได้มีการบอกกล่าวข้อมูลข่าวสารในเรื่องสำคัญๆ ของประเทศชาติให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างชัดเจนเพียงพอแล้ว
               2. สำหรับความเชื่อถือในข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลแถลงต่อประชาชนที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 52.0 ระบุว่า
เชื่อเป็นส่วนน้อย
   และร้อยละ 5.1 ระบุว่าไม่เชื่อเลย    ในขณะที่ร้อยละ 41.3 ระบุว่าเชื่อเป็นส่วนใหญ่    และร้อยละ 1.6 ระบุว่าเชื่อทั้งหมด
               3. ร้อยละ 38.1 เชื่อว่าทุกวันนี้ประชาชนไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา มีเพียง
ร้อยละ 13.2 ที่เชื่อว่าประชาชนได้รับรู้ข้อมูลการดำเนินงานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา    ขณะที่ร้อยละ 48.7 ระบุว่าไม่แน่ใจ
 
             4. ประชาชนร้อยละ 33.4 เห็นว่าสื่อมวลชนไทยในยุครัฐบาลทักษิณ 2 มีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารและวิพากษ์วิจารณ์
การเมืองน้อยกว่าในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชุดอื่น    ขณะที่ร้อยละ 29.7 เห็นว่ามีสิทธิเสรีภาพมากกว่า    ร้อยละ 20.0 เห็นว่ามีสิทธิ
เสรีภาพพอๆ กัน    และร้อยละ 16.9 ไม่แน่ใจ
 
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
     
   

ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์

   
 
 จำนวน
ร้อยละ
เพศ :
            ชาย
550
46.4
            หญิง
635
53.6
อายุ :
            18 – 25 ปี
339
28.6
            26 – 35 ปี
427
36.0
            36 – 45 ปี
243
20.5
            46 ปีขึ้นไป
176
14.9
การศึกษา :
             ประถมศึกษา 98 8.2
             มัธยมศึกษา/ปวช. 278 23.5
             อนุปริญญา/ปวส. 105 8.9
             ปริญญาตรี 571 48.2
             สูงกว่าปริญญาตรี 133 11.2
อาชีพ :
             รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 236 19.9
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 421 35.5
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 154 13.0
             รับจ้างทั่วไป 85 7.2
             พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ 41 3.5
             นิสิต/นักศึกษา 153 12.9
             อาชีพอิสระ 60 5.1
             อื่นๆ 35 2.9
     
 

ตารางที่ 2 : ความชัดเจนและเพียงพอของข้อมูลข่าวสารในเรื่องสำคัญๆ ของประเทศชาติที่รัฐบาล
                
บอกกล่าวแก่ประชาชน

   
  จำนวน ร้อยละ

ชัดเจนเพียงพอแล้ว

468
39.5

ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ
          
โดยเรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลชี้แจงเพิ่มเติมให้ชัดเจนมากที่สุด
ในขณะนี้ ได้แก่
             -  เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้       ( 11.9% )
             -  เรื่องงบประมาณรายจ่ายในโครงการต่างๆที่มีข่าวการทุจริต
                คอร์รัปชัน                                                                             ( 11.6% )
             -  เรื่องสถานะทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ                         (   8.4% )
             -  เรื่องความคืบหน้าในโครงการเมกกะโปรเจ็กต่างๆ                   (   4.2% )
             -  เรื่องหุ้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ                                                   (   4.4% )
             -  เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและโอนย้ายข้าราชการครูไปขึ้นกับ
                 อปท.                                                                                    (  2.7 % )
             -  เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรอิสระ อาทิ กสช. และ
                ผู้ว่าฯ สตง.                                                                            (  1.4 % )
             -  เรื่องเรื่องไข้หวัดนก                                                               (  1.4% )
             -  อื่นๆ อาทิ การก่อสร้างรถไฟฟ้า การจัดซื้อเครื่องบินประจำ
                ตำแหน่ง และการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนสมเด็จ
                พระสังฆราชฯ                                                                       (  4.8% )
             -  ไม่ระบุ                                                                                  (  9.7% )

717

60.5

     
   

ตารางที่ 3 : ความเชื่อถือในข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลแถลงต่อประชาชน

   
  จำนวน ร้อยละ
เชื่อทั้งหมด
20
1.6
เชื่อเป็นส่วนใหญ่
489
41.3
เชื่อเป็นส่วนน้อย
616
52.0
ไม่เชื่อเลย
60
5.1
     
   

ตารางที่ 4 : ความตรงไปตรงมาของข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของรัฐบาลที่ประชาชนได้รับ

   
  จำนวน ร้อยละ

ตรงไปตรงมา

156
13.2

ไม่ตรงไปตรงมา

452
38.1
ไม่แน่ใจ
577
48.7
     
   

ตารางที่ 5 : สิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารและวิพากษ์วิจารณ์การเมืองของสื่อมวลชนไทย
                
ในยุครัฐบาลทักษิณ 2 เปรียบเทียบกับในยุครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชุดอื่น

   
  จำนวน ร้อยละ
สื่อมวลชนไทยในยุครัฐบาลทักษิณ 2 มีสิทธิเสรีภาพมากกว่าในรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้งชุดอื่น
352
29.7
สื่อมวลชนไทยในยุครัฐบาลทักษิณ 2 มีสิทธิเสรีภาพน้อยกว่า
ในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชุดอื่น
396
33.4
สื่อมวลชนไทยในยุครัฐบาลทักษิณ 2 มีสิทธิเสรีภาพพอๆ กับในรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้งชุดอื่น
237
20.0
ไม่แน่ใจ
200
16.9
   
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เธชเธดเธ—เธ˜เธดเธเธฒเธฃเธฃเธฑเธšเธฃเธนเน‰เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃเนƒเธ™เธขเธธเธ„เธฃเธฑเธเธšเธฒเธฅเธ—เธฑเธเธฉเธดเธ“2 )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776