Connect to DB
  หัวข้อ : "คน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้คิดอย่างไรกับการแก้ปัญหาความไม่สงบที่ผ่านมา"
  วัตถุประสงค์ในการสำรวจ :.
 

             เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้
ที่ผ่านมา ในประเด็นต่อไปนี้
                1. อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ยังไม่ยุติ
                2. วิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลในแต่ละโครงการที่ผ่านมาเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกทางหรือไม่
                3. คิดว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะสามารถแก้ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ให้ยุติลงได้หรือไม่
                4. ความคิดเห็นต่อแนวคิดการตั้งนครรัฐปัตตานีเป็นเขตปกครองท้องถิ่นเหมือนกรุงเทพมหานคร
                5. รู้สึกอย่างไรกับคำพูดของคนในรัฐบาลที่ว่า “สถานการณ์ความไม่สงบจะดีขึ้น”
                6. สิ่งที่ฝากถึงรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้

  ระเบียบวิธีการสำรวจ :
              การสุ่มตัวอย่าง
                  การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา โดยสุ่มอำเภอได้ทั้งสิ้น 16 อำเภอ
ได้แก่ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอเมือง อำเภอแว้ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส อำเภอยะรัง
อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอหนองจิก อำเภอยะหริ่ง อำเภอเมือง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี อำเภอยะหา อำเภอธารโต อำเภอเมือง และ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จากนั้นสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,142 คน   เป็นชายร้อยละ 50.8
และหญิงร้อยละ 49.2
                กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 18-25 ปีร้อยละ 34.0   อายุ 26-35 ปีร้อยละ 33.8   อายุ 36-45 ปีร้อยละ 18.4   และอายุ 46 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 13.8
                กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ 15.2 มัธยมศึกษา/ปวช.ร้อยละ 41.9 อนุปริญญา/ปวส.ร้อยละ 16.6
ปริญญาตรีร้อยละ 23.3 และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 3.0
                กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 17.2    พนักงานลูกจ้างบริษัทเอกชนร้อยละ 18.0
ค้าขายและธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 15.2    รับจ้างทั่วไปร้อยละ 16.8    เกษตรกรรมและประมงร้อยละ 6.9    นิสิต นักศึกษาร้อยละ 18.0
พ่อบ้าน แม่บ้าน และเกษียณอายุร้อยละ 3.2   และอื่นๆ ร้อยละ 4.7
                กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 45.7    ศาสนาอิสลามร้อยละ 52.7    และศาสนาคริสต์ร้อยละ 1.6
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : . การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล :   14 - 20 พฤศจิกายน  2548
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล : . 22  พฤศจิกายน 2548
  สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php
  ผลการสำรวจ :
 
             1. ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ยังไม่ยุติเนื่องมาจากการที่รัฐบาลยังแก้ปัญหาไม่ถูกทาง (ร้อยละ 60.2)    รองลงมาได้แก่การแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์
ทางการเมือง (ร้อยละ 49.0)    การมีช่องว่างระหว่างคนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ร้อยละ 37.3)    การแทรกแซงจากต่างชาติ
และปัจจัยภายนอกประเทศ (ร้อยละ 23.3)    และอื่นๆ อาทิปัจจัยเรื่องความยากจนและด้อยโอกาส ขบวนการค้ายาเสพติด และ
ความต้องการแบ่งแยกดินแดนของคนบางกลุ่ม (ร้อยละ 7.5)
               2. สำหรับความเห็นต่อวิธีการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมานั้น พบว่าวิธีการแก้ปัญหา
ที่คนในพื้นที่เห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกทาง ได้แก่
                  - การจดทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือเพื่อหาต้นตอผู้ก่อเหตุระเบิด (ร้อยละ 69.0)
                  - การจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ดแทนบัตรประจำตัวประชาชนแบบเก่า (ร้อยละ 61.3)
                  - การจัดระเบียบโรงเรียนปอเนาะ (ร้อยละ 49.4)
                  - การจัดตลาดนัดธงฟ้าวันศุกร์ (ร้อยละ 42.0)
                  - การออกพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ( ร้อยละ 41.0)
                  - การจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) (ร้อยละ 37.5)

             ส่วนวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกทางได้แก่
                  - การจัดหาปืนราคาถูกให้ครูในพื้นที่ซื้อไว้ป้องกันตัว (ร้อยละ 37.9)
                  - การติดตั้งเคเบิ้ลทีวี (ยูบีซี) เพื่อดึงเยาวชนไม่ให้เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ (ร้อยละ 38.9)
               3. สำหรับแนวคิดเรื่องการตั้งนครรัฐปัตตานีเป็นเขตปกครองท้องถิ่นเหมือนกรุงเทพมหานครนั้น ประชาชนร้อยละ 43.6
ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 34.7 ไม่แน่ใจ โดยมีผู้ที่เห็นด้วยร้อยละ 21.7
                 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้นับถือศาสนาพูทธ และศาสนาอิสลาม พบว่า ผู้นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 54.8
ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว   ขณะที่ผู้นับถือศานาอิสลามร้อยละ 41.5 ระบุว่าไม่แน่ใจ
                 ส่วนแนวคิดเรื่องการอพยพคนจากภาคอีสานไปอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีผู้ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 65.5
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 21.0    และเห็นด้วยร้อยละ 13.5
 
             4. เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะสามารถแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยุติลง
ได้หรือไม่นั้น ร้อยละ 44.5 เชื่อว่าแก้ไม่ได้    ขณะที่ร้อยละ 40.8 ไม่แน่ใจ   โดยมีผู้ที่เชื่อว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะสามารถแก้ปัญหา
ได้เพียง ร้อยละ 14.7
 
             5. สำหรับความรู้สึกที่มีต่อคำพูดของคนในรัฐบาลที่ว่า “สถานการณ์ความไม่สงบจะดีขึ้น” นั้น ส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 57.1
รู้สึกไม่เชื่อถือและเบื่อหน่าย    ร้อยละ 12.8 ยังรู้สึกเชื่อมั่นและมีความหวัง    ขณะที่ร้อยละ 30.1 ตอบว่าเฉยๆ ไม่รู้สึกอะไร
 
             6. สิ่งที่ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ฝากถึงรัฐบาลและผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาความไม่สงบ คือ ไม่ควรพูด
ในสิ่งที่ทำไม่ได้ ควรมีความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาให้มากกว่านี้ ควรถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ ควรใส่ใจดูแลเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ดีกว่านี้ ขอให้นายกรัฐมนตรีเข้าถึงประชาชนใน 3 จังหวัดให้มากขึ้น
   
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
     
   

ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์

   
 
 จำนวน
ร้อยละ
เพศ :
            ชาย
580
50.8
            หญิง
562
49.2
อายุ :
            18 – 25 ปี
388
34.0
            26 – 35 ปี
386
33.8
            36 – 45 ปี
210
18.4
            46 ปีขึ้นไป
158
13.8
การศึกษา :
             ประถมศึกษา 174 15.2
             มัธยมศึกษา/ปวช. 478 41.9
             อนุปริญญา/ปวส. 190 16.6
             ปริญญาตรี 266 23.3
             สูงกว่าปริญญาตรี 34 3.0
อาชีพ :
             ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 196 17.2
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 206 18.0
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 174 15.2
             รับจ้างทั่วไป 192 16.8
             เกษตรกรรม/ประมง 78 6.9
             นิสิต/นักศึกษา 206 18.0
             พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ 36 3.2
             อื่นๆ 54 4.7
ศาสนา :
             พุทธ 522 45.7
             อิสลาม 602 52.7
             คริสต์ 18 1.6
     
 

ตารางที่ 2 : อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่ยุติ
                 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

   
  จำนวน ร้อยละ

รัฐบาลแก้ปัญหาไม่ถูกทาง

688
60.2

การแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมือง

560
49.0
การมีช่องว่างระหว่างคนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
426
37.3
การแทรกแซงจากต่างชาติและปัจจัยภายนอกประเทศ
266
23.3
อื่น ๆ อาทิ เรื่องความยากจน/ด้อยโอกาส ความอยุติธรรม ขบวนการค้ายาเสพติด
และความต้องการแบ่งแยกดินแดนของคนบางกลุ่ม
86
7.5
     
   

ตารางที่ 3 : วิธีการต่อไปนี้เป็นการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกทางหรือไม่

   
  ถูกทาง ไม่ถูกทาง ไม่แน่ใจ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
การจดทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือเพื่อ
หาต้นตอผู้ก่อเหตุระเบิด
788
69.0
156
13.7
198
17.3
การจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ดแทนบัตรประจำตัว
ประชาชนแบบเก่า
700
61.3
152
13.3
290
25.4
การจัดระเบียบโรงเรียนปอเนาะ
564
49.4
304
26.6
274
24.0
การจัดตลาดนัดธงฟ้าวันศุกร์
480
42.0
346
30.3
316
27.7
การออกพระราชกำหนดบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
468
41.0
286
25.0
388
34.0
การจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)
428
37.5
294
25.7
420
36.8
การจัดหาปืนราคาถูกให้ครูในพื้นที่ซื้อไว้
ป้องกันตัว
310
27.1
432
37.9
400
35.0
การติดตั้งเคเบิ้ลทีวี (ยูบีซี) เพื่อดึงเยาวชน
ไม่ให้เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
286
25.0
444
38.9
412
36.1
     
   

ตารางที่ 4: เห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิดการตั้งนครรัฐปัตตานีเป็นเขตปกครองท้องถิ่นเหมือนกรุงเทพมหานคร

   
  จำนวน ร้อยละ

เห็นด้วย

248
21.7

ไม่เห็นด้วย

498
43.6
ไม่แน่ใจ
396
34.7
   
              ตารางที่ 4.1: ความเห็นต่อแนวคิดการตั้งนครรัฐปัตตานีเป็นเขตปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
                                ระหว่างผู้นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม

  พุทธ อิสลาม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

เห็นด้วย

92
17.6
148
24.6

ไม่เห็นด้วย

286
54.8
204
33.9
ไม่แน่ใจ
144
27.6
250
41.5
     
   

ตารางที่ 5 : ความเห็นต่อแนวคิดการอพยพคนจากภาคอีสานไปอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย
154
13.5
ไม่เห็นด้วย
748
65.5
ไม่แน่ใจ
240
21.0
     
   

ตารางที่ 6: คิดว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะสามารถแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยุติลง
                ได้หรือไม่

   
  จำนวน ร้อยละ
ได้
168
14.7
ไม่ได้
508
44.5
ไม่แน่ใจ
466
40.8
   
   

ตารางที่ 7: รู้สึกอย่างไรกับคำพูดของคนในรัฐบาลที่ว่า “สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้จะดีขึ้น”

   
  จำนวน ร้อยละ
รู้สึกเชื่อมั่นและมีความหวัง
146
12.8
รู้สึกไม่เชื่อถือและเบื่อหน่าย
652
57.1
เฉยๆ ไม่รู้สึกอะไร
344
30.1
   
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เธ„เธ™ 3 เธˆเธฑเธ‡เธซเธงเธฑเธ”เธŠเธฒเธขเนเธ”เธ™เธ เธฒเธ„เนƒเธ•เน‰เธ„เธดเธ”เธญเธขเนˆเธฒเธ‡เน„เธฃเธเธฑเธšเธเธฒเธฃเนเธเน‰เธ›เธฑเธเธซเธฒเธ„เธงเธฒเธกเน„เธกเนˆเธชเธ‡เธšเธ—เธตเนˆเธœเนˆเธฒเธ™เธกเธฒ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776