Connect to DB
  หัวข้อ : "ทางออกของรัฐบาลเรื่องการแปรรูป กฟผ."
  วัตถุประสงค์ในการสำรวจ :.
 

             เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหลังศาลปกครองสูงสุด
ตัดสินให้ระงับการขายหุ้นไว้ชั่วคราว ในประเด็นต่อไปนี้
                1. ประชาชนคิดอย่างไรกับคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด
                2. คำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือไม่เพียงใด
                3. รัฐบาลควรดำเนินการอย่างไรต่อไปในเรื่องการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
                4. เห็นด้วยหรือไม่กับนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
                5. ควรมีการรื้อฟื้นกรณีการนำรัฐวิสาหกิจ อาทิ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย   องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย   และ
                    องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ที่มีการแปรรูปไปแล้วมาพิจารณาใหม่หรือไม่

  ระเบียบวิธีการสำรวจ :
              การสุ่มตัวอย่าง
                  การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มเขตการปกครอง จากนั้นสุ่มถนน และประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้นจำนวน  1 ,502 คน เป็นชายร้อยละ 42.3    และหญิงร้อยละ 57.7
                กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 18-25 ปีร้อยละ 26.4    อายุ 26-35 ปีร้อยละ 37.9    อายุ 36-45 ปีร้อยละ 19.8    และอายุ 46 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 15. 9
                กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ 7.6 มัธยมศึกษา/ปวช.   ร้อยละ 15.6 อนุปริญญา/ปวส.   ร้อยละ 10.5
ปริญญาตรีร้อยละ 54.3    และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 12.0
                กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพรับราชการร้อยละ 12.3   พนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 3.9   พนักงานลูกจ้างบริษัทเอกชนร้อยละ 48.5
ค้าขายและธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 12.9    รับจ้างทั่วไปร้อยละ 8.8    พ่อบ้าน แม่บ้าน และเกษียณอายุร้อยละ 4.5    และอื่นๆ ร้อยละ 9.1
                กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่เคยเล่นหุ้นร้อยละ 13.0    และไม่เคยเล่นหุ้นร้อยละ 87.0
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : . การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล :   16  พฤศจิกายน  2548
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล : . 17 พฤศจิกายน 2548
  สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  
  ผลการสำรวจ :
 
             1. ร้อยละ 64.8 ระบุว่าเห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดที่ให้ระงับการขายหุ้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ไว้ก่อน    ขณะที่ร้อยละ 15.0 ไม่เห็นด้วย    และร้อยละ 20.2 ไม่แน่ใจ
               2. ร้อยละ 64.0 คิดว่าคำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน    ขณะที่ร้อยละ 21.6 คิดว่าไม่ส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่น    และร้อยละ 14.4 ไม่แน่ใจ
               3. เมื่อถามว่ารัฐบาลควรดำเนินการอย่างไรต่อไปในเรื่องการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พบว่าร้อยละ 55.1
เห็นว่ารัฐบาลควรชะลอการแปรรูปไว้ก่อนแล้วศึกษาถึงผลดีผลเสียให้รอบคอบอีกครั้งโดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้มากขึ้น
   ในขณะที่ร้อยละ 32.4 เห็นว่ารัฐบาลควรยกเลิกการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิต   มีเพียงร้อยละ 12.5 ที่ เห็นว่า
รัฐบาลควรเดินหน้าการแปรรูปต่อไป
 
             4. สำหรับความคิดเห็นต่อนโยบายการนำรัฐวิสาหกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์นั้น ร้อยละ 71.6 ไม่เห็นด้วย โดยให้
เหตุผลว่าเป็นการนำสมบัติของชาติไปขายให้คนบางกลุ่ม ประเทศไทยยังไม่มีระบบการจัดการเรื่องการแปรรูป และการ
กระจายหุ้นที่ชัดเจนโปร่งใส ประชาชนจะเดือดร้อนเพราะค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานจะแพงขึ้น และควรระดมทุนด้วย
วิธีอื่นที่ดีกว่าการนำกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานไปเข้าตลาดหลักทรัพย์
   ขณะที่ร้อยละ 28.4 เห็นด้วยกับนโยบายการนำ
รัฐวิสาหกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยให้เหตุผลว่า จะช่วยให้การบริหารจัดการเป็นระบบและลดปัญหาการขาดทุน เป็นวิธีการขยายกิจการ
รัฐวิสาหกิจโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของประเทศ ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ และจะช่วยให้เศรษฐกิจการเงินของ
ประเทศดีขึ้น
 
             5. ส่วนความคิดเห็นต่อการ รื้อฟื้นกรณีการนำรัฐวิสาหกิจ อาทิ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ที่มีการแปรรูปไปแล้วมาพิจารณาใหม่ นั้น ร้อยละ 42.5
เห็นว่าควรมีการ
รื้อฟื้นมาพิจารณาใหม่ ขณะที่ร้อยละ 35.8 เห็นว่าไม่ควร และร้อยละ 21.7 ไม่แน่ใจ
                 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้ที่เคยเล่นหุ้นกับไม่เคยเล่นหุ้น พบว่า ผู้ที่เคยเล่นหุ้นส่วนใหญ่
(ร้อยละ 52.0) เห็นว่าไม่ควรมีการรื้อฟื้น    ขณะที่ผู้ไม่เคยเล่นหุ้นร้อยละ 43.6 เห็นว่าควรมีการรื้อฟื้น
   
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
     
   

ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์

   
 
 จำนวน
ร้อยละ
เพศ :
            ชาย
636
42.3
            หญิง
866
57.7
อายุ :
            18 – 25 ปี
396
26.4
            26 – 35 ปี
570
37.9
            36 – 45 ปี
298
19.8
            46 ปีขึ้นไป
238
15.9
การศึกษา :
             ประถมศึกษา 114 7.6
             มัธยมศึกษา/ปวช. 234 15.6
             อนุปริญญา/ปวส. 158 10.5
             ปริญญาตรี 816 54.3
             สูงกว่าปริญญาตรี 180 12.0
อาชีพ :
             รับราชการ 184 12.3
             พนักงานรัฐวิสาหกิจ 58 3.9
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 730 48.5
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 194 12.9
             รับจ้างทั่วไป 132 8.8
             พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ 68 4.5
             อื่นๆ 136 9.1
     
 

ตารางที่ 2 : ประสบการณ์ในการเล่นหุ้น

   
  จำนวน ร้อยละ

เคยเล่นหุ้น

196
13.0

ไม่เคยเล่นหุ้น

1306
87.0
     
   

ตารางที่ 3 : เห็นด้วยหรือไม่กับคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดที่ให้ระงับการขายหุ้นการไฟฟ้า
                 ฝ่ายผลิตไว้ก่อน

   
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย
972
64.8
ไม่เห็นด้วย
226
15.0
ไม่แน่ใจ
304
20.2
     
   

ตารางที่ 4 : คำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือไม่

   
  จำนวน ร้อยละ

ส่งผล

960
64.0

ไม่ส่งผล

324
21.6
ไม่แน่ใจ
218
14.4
     
   

ตารางที่ 5 : รัฐบาลควรดำเนินการอย่างไรต่อไปในเรื่องการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

   
  จำนวน ร้อยละ
ยกเลิกการแปรรูป
486
32.4
เดินหน้าการแปรรูปต่อไป
188
12.5
ชะลอการแปรรูปไว้ก่อนแล้วศึกษาถึงผลดี-ผลเสียให้รอบคอบ
อีกครั้ง
828
55.1
     
   

ตารางที่ 6: เห็นด้วยหรือไม่กับนโยบายการนำรัฐวิสาหกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์

   
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย
426
28.4
ไม่เห็นด้วย
1076
71.6
   
   

ตารางที่ 7 : ควรมีการรื้อฟื้นกรณี การนำรัฐวิสาหกิจ อาทิ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
                 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ที่มีการ
                 แปรรูปไปแล้วมาพิจารณาใหม่ หรือไม่

   
  จำนวน ร้อยละ
ควร
638
42.5
ไม่ควร
538
35.8
ไม่แน่ใจ
326
21.7
   
   

ตารางที่ 8: เปรียบเทียบความคิดเห็นเรื่องควรมีการรื้อฟื้นกรณี การนำรัฐวิสาหกิจ อาทิ การปิโตรเลียม
                แห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และองค์การสื่อสารมวลชนแห่ง
                ประเทศไทย ที่มีการแปรรูปไปแล้วมาพิจารณาใหม่ หรือไม่ระหว่างผู้ที่เคยเล่นหุ้นกับ
                ไม่เคยเล่นหุ้น

   
  ผู้ที่เคยเล่นหุ้น ผู้ที่ไม่เคยเล่นหุ้น
ควร
34.7
(68)
43.6
(570)
ไม่ควร
52.0
(102)
33.4
(436)
ไม่แน่ใจ
13.3
(26)
23.0
(300)
รวม
100.0
(196)
100.0
(1306)
   
   
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เธ—เธฒเธ‡เธญเธญเธเธ‚เธญเธ‡เธฃเธฑเธเธšเธฒเธฅเน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธเธฒเธฃเนเธ›เธฃเธฃเธนเธ› เธเธŸเธœ. )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776