Connect to DB
  หัวข้อ : "เลือกตั้ง สว. ชุดใหม่ ... ประชาชนรู้เท่าทันแค่ไหน"
  วัตถุประสงค์ในการสำรวจ :.
 

               เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้น ในวันพุธที่
19 เมษายน 2549 ในประเด็นต่อไปนี้
               1. ความตั้งใจที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันดังกล่าวพร้อมเหตุผลของการไปเลือกตั้งและไม่ไปเลือกตั้ง
               2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
               3. เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
               4. ความพึงพอใจต่อการทำงานของ สว. ชุดปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระลง
               5. ความคาดหมายต่อภาพรวมของ สว. ชุดใหม่ที่จะได้จากการเลือกตั้ง
               6. ความคาดหวังในผลงานของ สว. ชุดใหม่
               7. ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต .)

  ระเบียบวิธีการสำรวจ :
              การสุ่มตัวอย่าง
                 การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศตามสัดส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละภาค  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยแต่ละภาคจะทำการสุ่มจังหวัด จากนั้นสุ่มอำเภอ และประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์   ได้
กลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้นจาก 30 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ  นครปฐม  พระนครศรีอยุธยา  นครนายก ปทุมธานี กาญจนบุรี  พิจิตร สุโขทัย
เชียงใหม่  แพร่   แม่ฮ่องสอน  เลย  อุดรธานี  นครพนม  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  มุกดาหาร นครราชสีมา  สุรินทร์  ศรีสะเกษ
ยโสธร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นราธิวาส สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และตรัง  จำนวน 3,183 คน  เป็นชายร้อยละ 46.4   และหญิงร้อยละ 53.6
               กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 18-25 ปีร้อยละ 29.3   อายุ 26-35 ปีร้อยละ 28.8   อายุ 36-45 ปีร้อยละ 24.3   และอายุ 45 ปีขึ้นไป ร้อยละ 17.6
               จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 17.7   มัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 31.6    ปวส./ อนุปริญญาร้อยละ 14.0    ปริญญาตรีร้อยละ
32.9    และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 3.8
               ประกอบอาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 20.1   ค้าขายและธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 13.8   รับจ้างทั่วไปร้อยละ 13.4
พนักงาน ลูกจ้างบริษัทเอกชนร้อยละ 17.6   พ่อบ้าน แม่บ้าน และเกษียณอายุร้อยละ 5.6   นิสิตนักศึกษาร้อยละ 15.5    เกษตรกร/ ชาวประมง
ร้อยละ 10.7    และอื่นๆ ร้อยละ 3.3
               อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลร้อยละ 18.6   อยู่ต่างจังหวัดในเขตอำเภอเมืองร้อยละ 23.7   และอยู่ต่างจังหวัดนอกเขต
อำเภอเมืองร้อยละ 57.7
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน    3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : . การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้ จากนั้นนำแบบสอบถามทุกชุด
                                         มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนทำการบันทึกข้อมูลและประมวลผล
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล :   1 - 10   กุมภาพันธ์  2549
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล : . 24  กุมภาพันธ์  2549
  สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  
  ผลการสำรวจ :
 

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา  ประวิชัย   หัวหน้าศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผย  ผลสำรวจเรื่อง “เลือกตั้ง
สว . ชุดใหม่ประชาชนรู้เท่าทันแค่ไหน”  โดยเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์  2549   จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 30 จังหวัดทั่ว
ประเทศตามสัดส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละภาค  จำนวน 3,183 คน  เป็นชายร้อยละ 46.4  และหญิงร้อยละ 53.6โดยอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ร้อยละ 18.6   อยู่ต่างจังหวัดในเขต อำเภอเมืองร้อยละ 23.7   และอยู่ต่างจังหวัดนอกเขตอำเภอเมืองร้อยละ 57.7 สรุปผลได้ดังนี้

 
             1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร้อยละ 83.7 ระบุว่าจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันพุธที่ 19 เมษายนที่จะถึงนี้ โดยให้
เหตุผลว่า เป็นหน้าที่และไปเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมาย (ร้อยละ 73.2) ไปเพราะต้องการเลือกคนดีมาเป็น สว . และ สว . มีความสำคัญต่อบ้านเมือง
(ร้อยละ 13.7) ไปเพราะหน่วยเลือกตั้งอยู่ใกล้บ้านเดินทางสะดวก (ร้อยละ 3.5) ไปเพราะกลัวถูกตัดสิทธิ (ร้อยละ 2.4) และไม่ระบุเหตุผล
(ร้อยละ 7.2)
                 ขณะที่ร้อยละ 5.4 ระบุว่าจะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยในจำนวนนี้ให้เหตุผลว่าไม่ว่าง / ต้องทำงาน / ติดธุระ (ร้อยละ 57.4)
ไม่สนใจ / เบื่อ / ไม่รู้จะเลือกไปทำไม (ร้อยละ 29.6) บ้านอยู่ไกล / เดินทางไม่สะดวก (ร้อยละ 5.6) และไม่ระบุเหตุผล (ร้อยละ 7.4)
                 อีกร้อยละ 10.9 ระบุว่ายังไม่แน่ใจ เพราะในวันดังกล่าวอาจติดธุระหรือต้องทำงาน (ร้อยละ 58.7)  จะรอดูผู้สมัครก่อน   ถ้าน่า
สนับสนุนก็จะไปเลือก (ร้อยละ 15.7) ยังไม่ทราบข่าว / ไม่รู้ว่าเลือกที่ไหน (ร้อยละ 12.8) และไม่ระบุเหตุผล (ร้อยละ 12.8 )
               2. ในส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ สว. สำหรับใช้เป็นแนวทางในการเลือกผู้สมัครนั้นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งส่วนใหญ่ร้อยละ
63.6 ระบุว่ายังมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ   ขณะที่ร้อยละ 36.4 ระบุว่า มีความรู้ความเข้าใจ
เพียงพอแล้ว
               3. เมื่อถามว่าในการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร สว. ครั้งนี้จะเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติใดเป็นหลัก พบว่าอันดับแรก ร้อยละ 46.3
จะเลือกผู้ที่เข้าใจปัญหาของประชาชนในพื้นที่
  รองลงมาร้อยละ 18.7 เลือกผู้ที่มีประวัติการทำงานดีไม่ด่างพร้อย   ร้อยละ 12.7 เลือกผู้ที่
มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย   ร้อยละ 10.4 เลือกผู้ที่มีความเป็นอิสระจากพรรคการเมือง   ร้อยละ 4.4 เลือกผู้ที่มีบุคคลน่าเชื่อถือให้การ
สนับสนุน    ร้อยละ 2.9 เลือกผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก   ร้อยละ 1.4 เลือกผู้ที่มีพรรคการเมืองสนับสนุน   และร้อยละ 3.2 เลือกจากคุณสมบัติอื่นและ
เลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายข้อรวมกัน
 
             4. สำหรับประเด็นที่ผู้สมัคร สว. บางคนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองหรือเป็นญาตินักการเมืองนั้น ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ร้อยละ
58.0 ระบุว่าจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเพราะมีคุณสมบัติด้านอื่นที่ควรพิจารณามากกว่า
ขณะที่ร้อยละ 24.5 ระบุว่าจะส่งผลให้ไม่เลือกผู้สมัครคนดังกล่าว   และร้อยละ 17.5 ระบุว่าจะส่งผลให้เลือก
 
             5. เมื่อถามถึงความพอใจการทำงานของ สว. ชุดปัจจุบัน พบว่ามีเพียงร้อยละ 16.4 ที่ระบุว่าพอใจ   โดยให้เหตุผลว่า
มีความตั้งใจทำงานดี มีผลงาน บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ยังมองไม่เห็นข้อบกพร่อง และหลังเลือกตั้งมีการมาเยี่ยมเยียนประชาชน
                 ขณะที่ ร้อยละ 25.7 ระบุว่าไม่พอใจ เพราะไม่เห็นผลงานที่ชัดเจน ไม่เป็นกลาง/เป็นเครื่องมือของนักการเมือง ชอบทะเลาะ
กันเอง ห่วงผลประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป ไม่กล้าต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ไม่สนใจประชาชน และไม่พัฒนาท้องถิ่น
                 ทั้งนี้ ส่วนใหญ่คือร้อยละ 57.9 ระบุว่าไม่แน่ใจ เนื่องจากไม่ค่อยได้ติดตามการทำงานของ สว. ไม่ทราบว่า สว.
ต้องทำอะไรบ้าง และสื่อไม่ค่อยได้นำเสนอข่าวการทำงานของ สว.
(โปรดดูรายละเอียดในตารางที่ 6)
 
             6. ในส่วนความคาดหมายต่อภาพรวมของ สว. ชุดใหม่ที่จะได้จากการเลือกตั้งครั้งนี้  ร้อยละ 48.5 เชื่อว่า จะไม่
แตกต่างจาก สว
. ชุดเดิม โดยให้เหตุผลว่ากฎหมายเดิมระบบเดิมใครมาเป็นก็ไม่ต่างกัน ผู้สมัครส่วนใหญ่ยังคง ใช้ฐานเสียง
ของพรรคการเมืองเหมือนเดิม คนดีหายากส่วนมากจะทำเพื่อตัวเอง คนส่วนใหญ่ยังคงไม่รู้ว่าเลือก สว.
ไปทำไม คาดว่า สว.
ชุดเดิมน่าจะได้ และผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นญาติและพวกพ้องของ สว. ชุดเดิม
                 ขณะที่ร้อยละ 43.6 เชื่อว่า สว. ชุดใหม่จะดีกว่าชุดเดิม เพราะได้เห็นการทำงานของ สว. ชุดเดิมย่อมมีแนวทางพัฒนาให้ดีขึ้น
ประชาชนได้บทเรียนจาก ส.ว . ชุดแรกมาแล้ว เชื่อว่าจะมีคนดีๆ มาลงสมัครมากขึ้น และครั้งนี้จะตั้งใจเลือก ให้รอบคอบมากยิ่งขึ้น
                 โดยมีเพียงร้อยละ 6.3 ที่เชื่อว่า สว. ชุดใหม่จะแย่กว่าชุดเดิมโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นคนของ พรรคการเมือง
                 และรู้ช่องทางในการสร้างประโยชน์ให้ตัวเองมากขึ้น และร้อยละ 1.6 ระบุว่าไม่แน่ใจในภาพรวมของ สว. ชุดใหม่ ( โปรดดูรายละเอียด
ในตารางที่ 7)
 
             7. สำหรับความมั่นใจในความเป็นอิสระของ สว. ชุดใหม่ พบว่า   มีประชาชนเพียงร้อยละ 33.9 ที่มั่นใจว่า สว.
ชุดใหม่
จะเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคการเมือง (โดยมั่นใจมากร้อยละ 8.2   และค่อนข้างมั่นใจร้อยละ 25.7)
ขณะที่ส่วนใหญ่คือร้อยละ 66.1 ไม่มั่นใจ (โดยไม่มั่นใจเลยร้อยละ 17.6 และไม่ค่อยมั่นใจร้อยละ 48.5)
 
             8. ส่วนผลงานที่คาดหวังจะเห็นจาก สว . ชุดใหม่นั้น พบว่า เป็นความคาดหวังในผลงานที่ตรงตามบทบาทหน้าที่ ของ
สว
. เพียงร้อยละ 15.8 โดยในจำนวนนี้แบ่งเป็น
                       - คาดหวังในผลงานด้านการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ร้อยละ 57.0
                       - คาดหวังในผลงานด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน / ตรวจสอบการทำงานของคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 38.6
                       - คาดหวังในผลงานด้านการพิจารณาคัดเลือก แต่งตั้งบุคคลในองค์กรตรวจสอบหรือองค์กรอิสระ อาทิ สตง. ปปช. และ กกต.
                         ร้อยละ 3.1
                       - คาดหวังในผลงานด้านการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและตำแหน่งอื่นๆ ร้อยละ 1.3
                 ขณะที่ร้อยละ 39.2 ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดกลับคาดหวังในผลงานที่ควรจะเป็นบทบาทหน้าที่ของ สส . ได้แก่ การนำ
ความเจริญมาสู่ท้องถิ่น  การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและหนี้สินของประชาชน  การแก้ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้  การแก้ปัญหา
ราคาพืชผลการเกษตร การปฏิรูปการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณของแต่ละหมู่บ้านให้มากขึ้น เป็นต้น
                 ร้อยละ 23.2 คาดหวังผลงานแบบรวมๆ เช่น ให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส สร้างผลงานให้ชัดเจนกว่าเดิม และมีบทบาทให้มากขึ้น
                 ร้อยละ 5.7 ระบุว่าไม่คาดหวังอยากทำอะไรก็ทำไปเลย และร้อยละ 16.1 ไม่ตอบ
                 และตอบไม่ได้เพราะไม่ทราบว่า สว. ต้องทำอะไรบ้าง
 
             9. สำหรับความเชื่อมั่นต่อการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) นั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ คือร้อยละ
56.9 ไม่เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) จะสามารถควบคุมดูแลการเลือกตั้ง สว. ครั้งนี้
ให้มีประสิทธิภาพและ
บริสุทธิ์ยุติธรรมได้
  (โดยไม่เชื่อมั่นเลยร้อยละ 13.6   และไม่ค่อยเชื่อมั่นร้อยละ 43.3)    ขณะที่ร้อยละ 43.1 ระบุว่าเชื่อมั่น (โดยเชื่อมั่นมาก
ร้อยละ 7.9   และค่อนข้างเชื่อมั่นร้อยละ 35.2)
 
             10. สุดท้ายสิ่งที่อยากฝากถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร้อยละ 76.1 ฝากให้ กกต. วางตัวเป็นกลางและทำงานอย่าง
ซื่อสัตย์โปร่งใส
  รองลงมาร้อยละ 7.0 ฝากให้กำลังใจ กกต. โดยรู้ว่าเหนื่อยแต่อยากให้สู้  ร้อยละ 5.5 ขอให้ กกต. แจ้งข่าวสารการเลือกตั้ง สว.
ให้ประชาชนรู้ให้มากกว่านี้  ร้อยละ 1.2 ฝากให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร สว. ให้ดี  ร้อยละ 2.4 ระบุว่าไม่มีอะไรจะฝาก   และร้อยละ 7.8
ไม่ตอบ
 

                 หัวหน้าศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์กล่าวเพิ่มเติมว่า  ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่มีความตระหนัก ในหน้าที่และ
ตั้งใจจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 19 เมษายนที่จะถึงนี้ แต่ยังขาดซึ่งความรู้ความเข้าใจสำหรับ ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่า สว . คือใคร เลือกไปทำอะไร และยังแยกไม่ออกระหว่างบทบาทหน้าที่ของ สว.
กับ สส.   ดังนั้นบางส่วนจึงตั้งใจจะเลือกผู้สมัคร สว. ที่มีความใกล้ชิดกับ สส. ในพื้นที่โดยหวังให้ทำงานร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่น    และยก
ระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น ซึ่งความเข้าใจที่ ไม่ถูกต้องดังกล่าวจะยิ่งส่งผลให้ สว. ชุดใหม่ที่ได้จากการเลือกตั้งครั้งนี้มีโอกาส
เป็นสภาวงศาคณาญาติของพรรคการเมือง มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบการถ่วงดุลอำนาจตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของรัฐธรรมนูญ
                 จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันเร่งรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้ทุกเสียงของประชาชนผู้ออกไป ใช้สิทธิเลือกตั้ง
เป็นเสียงสวรรค์ที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง

   
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
     
   

ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์

   
 
 จำนวน
ร้อยละ
เพศ :
            ชาย
1477
46.4
            หญิง
1706
53.6
อายุ :
            18 – 25 ปี
935
29.3
            26 – 35 ปี
916
28.8
            36 – 45 ปี
772
24.3
            46 ปีขึ้นไป
560
17.6
การศึกษา :
             ประถมศึกษา 562 17.7
             มัธยมศึกษา/ปวช. 1005 31.6
             ปวส./อนุปริญญา 447 14.0
             ปริญญาตรี 1049 32.9
             สูงกว่าปริญญาตรี 120 3.8
อาชีพ :
             ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 640 20.1
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 440 13.8
             รับจ้างทั่วไป 426 13.4
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 559 17.6
             พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ 179 5.6
             นิสิตนักศึกษา 493 15.5
             เกษตรกร/ชาวประมง 341 10.7
             อื่น ๆ 105 3.3
พื้นที่อาศัย :
             กรุงเทพฯ และปริมณฑล 593 18.6
             ต่างจังหวัดในเขตอำเภอเมือง 754 23.7
             ต่างจังหวัดนอกเขตอำเภอเมือง 1836 57.7
รวม 3183 100
     
 

ตารางที่ 2: ความตั้งใจที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 19 เมษายน

   
  จำนวน ร้อยละ

ไป          เพราะ
           - เป็นหน้าที่/ไปใช้สิทธิตามกฎหมาย ....................73.2 %
           - ต้องการเลือกคนดีมาเป็น สว./สว.มีความสำคัญต่อ
             บ้านเมือง ......................................................13.7 %
           - ใกล้บ้าน/ว่าง/เดินทางสะดวก ............................3.5 %
           - กลัวถูกตัดสิทธิ ................................................2.4 %
           - ไม่ระบุเหตุผล .................................................7.2 %

2665
83.7
ไม่ไป     เพราะ
           - ไม่ว่าง/ต้องทำงาน/ติดธุระ ......................................................57.4 %
           - ไม่สนใจ/เบื่อ/ไม่รู้จะเลือกไปทำไม ............................................29.6 %
           - บ้านอยู่ไกล/เดินทางไม่สะดวก .....................................................5.6 %
           - ไม่ระบุเหตุผล .............................................................................7.4 %
171
5.4

ยังไม่แน่ใจ  เพราะ
           - อาจติดธุระ/อาจต้องทำงาน .......................................................58.7 %
           - รอดูผู้สมัครก่อน ถ้าน่าสนับสนุนก็จะไปเลือก ................................15.7 %
           - ยังไม่ทราบข่าว/ไม่รู้ว่าเลือกที่ไหน .............................................12.8 %
           - ไม่ระบุเหตุผล ...........................................................................12.8 %

347
10.9
     
   

ตารางที่ 3: ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาสำหรับใช้เป็นแนวทางในการเลือก
               ผู้สมัคร

   
  จำนวน ร้อยละ
มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอแล้ว
1160
36.4

ยังมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ

2023
63.6
     
   

ตารางที่ 4: คุณสมบัติของผู้สมัคร สว . ที่ใช้เป็นเกณฑ์หลักในการตัดสินใจเลือก

   
  จำนวน ร้อยละ

เลือกผู้ที่เข้าใจปัญหาของประชาชนในพื้นที่

1472
46.3
เลือกผู้ที่มีประวัติการทำงานดี ไม่ด่างพร้อย
596
18.7
เลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย
404
12.7
เลือกผู้ที่มีความเป็นอิสระจากพรรคการเมือง
330
10.4
เลือกผู้ที่มีบุคคลน่าเชื่อถือให้การสนับสนุน
140
4.4
เลือกผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
93
2.9
เลือกผู้ที่มีพรรคการเมืองสนับสนุน
45
1.4
อื่น ๆ เช่น เลือก โดยดูจากคุณสมบัติหลายข้อรวมกัน
103
3.2
     
   

ตารางที่ 5: การที่ผู้สมัคร สว . มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองหรือเป็นญาตินักการเมืองส่งผล
              
ต่อการตัดสินใจเลือกหรือไม่อย่างไร

   
  จำนวน ร้อยละ
ส่งผลให้เลือก
558
17.5
ส่งผลไม่ให้เลือก
779
24.5

ไม่ส่งผล เพราะมีคุณสมบัติด้านอื่นที่ควรพิจารณามากกว่า

1846
58.0
   
   

ตารางที่ 6: ความพึงพอใจการทำงานของ สว . ชุดปัจจุบันในภาพรวม

   
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ      เพราะ
           - ตั้งใจทำงานดี มีผลงาน บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า...........................75.0 %
           - ยังมองไม่เห็นข้อบกพร่อง.............................................................3.7 %
           - มีความรู้ความสามารถดี...............................................................2.4 %
           - อื่น ๆ เช่น หลังเลือกตั้งมีการมาเยี่ยมเยียนประชาชน........................2.4 %
           - ไม่ระบุเหตุผล ...........................................................................16.5 %
523
16.4

ไม่พอใจ   เพราะ
           - ไม่เห็นผลงานที่ชัดเจน/ทำงานไม่เต็มที่.......................................53.3 %
           - ไม่เป็นกลาง/เป็นเครื่องมือของนักการเมือง..................................23.3 %
           - ชอบทะเลาะกันเอง/ไม่มีความสามัคคี............................................7.4 %
           - ห่วงประโยชน์ส่วนตัว/ไม่กล้าต่อสู้เพื่อความถูกต้อง........................5.8 %
           - อื่น ๆ เช่น ไม่สนใจประชาชน ไม่พัฒนาท้องถิ่น..............................2.3 %
           - ไม่ระบุเหตุผล .............................................................................7.9 %

819
25.7

ไม่แน่ใจ  เพราะ
           - ไม่ค่อยได้ติดตามการทำงานของ สว. ....................67.5 %
           - ไม่ทราบว่า สว. ต้องทำอะไรบ้าง .........................29.7 %
           - สื่อไม่ค่อยได้นำเสนอข่าวการทำงานของ สว. ............2.6 %
           - ไม่ระบุเหตุผล ...................................................0.2 %

1841
57.9
   
   

ตารางที่ 7: ความคาดหมายต่อภาพรวมของ สว. ชุดใหม่เปรียบเทียบกับ สว. ชุดปัจจุบัน

   
  จำนวน ร้อยละ
ดีกว่า สว.ชุดเดิม    เพราะ
           - สว. ชุดใหม่ได้เห็นการทำงานของ สว. ชุดก่อนย่อมมีแนวทางพัฒนา
             ให้ดีขึ้น .....................................................................................26.8 %
           - ประชาชนได้บทเรียนจาก สว. ชุดแรก .........................................10.6 %
           - เชื่อว่าจะมีคนดี ๆ มาลงสมัครมากขึ้น ...........................................9.2 %
           - ครั้งนี้จะตั้งใจเลือกอย่างรอบคอบมากขึ้น .......................................8.0 %
           - ถูกจับตามองมากขึ้น / สื่อรายงานข่าวมากขึ้น ................................5.3 %
           - อื่น ๆ เช่น รัฐบาลจะให้การสนับสนุนมากขึ้น / คงจัดสรรทุนมาให้
             หมู่บ้านมากขึ้น ............................................................................7.1 %
           - ไม่ระบุเหตุผล / ระบุเหตุผลแบบรวม ๆ เช่น น่าจะดีขึ้น / หวังว่า
             จะดีขึ้น .....................................................................................33.0 %
1389
43.6

แย่กว่า สว.ชุดเดิม   เพราะ
           - ผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นคนของพรรคการเมือง................................34.9 %
           - รู้ช่องทางในการสร้างประโยชน์ให้ตัวเองมากขึ้น.........................19.1 %
           - อื่น ๆ ..........................................................................................6.3 %
           - ไม่ระบุเหตุผล / ระบุเหตผลแบบรวม ๆ เช่น คงไม่มีอะไรดีขึ้น......39.7 %

200
6.3

ไม่แตกต่างจาก สว.ชุดเดิม เพราะ
           - กฎหมายเดิม ระบบเดิมใครมาเป็นก็ไม่ต่างกัน...........19.6 %
           - ผู้สมัครส่วนใหญ่ยังคงใช้ฐานเสียงของพรรคการเมือง
             เหมือนเดิม ......................................................15.7 %
           - คนดีหายากส่วนมากจะทำเพื่อตัวเอง ......................14.6 %
           - คนส่วนใหญ่ยังคงไม่รู้ว่าเลือก สว.ไปทำไม .............12.4 %
           - คาดว่าชุดเดิมน่าจะได้ คนเดิมจะลงสมัคร ...............11.1 %
           - ผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นญาติ / พวกพ้อง สว. ชุดเดิม ......2.1 %
           - อื่น ๆ ...............................................................5.8 %
           - ไม่ระบุเหตุผล  / ระบุผลแบบรวม ๆ เช่น ก็คง
             เหมือนเดิม.......................................................18.1 %

1544
48.5
ไม่แน่ใจ
50
1.6
   
   

ตารางที่ 8: ความมั่นใจในความเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลพรรคการเมืองของ สว . ชุดใหม่

   
  จำนวน ร้อยละ
มั่นใจมาก
262
8.2
ค่อนข้างมั่นใจ
818
25.7
ไม่ค่อยมั่นใจ
1543
48.5
ไม่มั่นใจเลย
560
17.6
   
   

ตารางที่ 9: ผลงานของ สว . ชุดใหม่ที่ประชาชนคาดหวังจะเห็นมากที่สุด

   
  จำนวน ร้อยละ
คาดหวังในผลงานที่ตรงตามบทบาทหน้าที่ของ สว.   ได้แก่
           - พิจารณากลั่นกรองกฎหมาย .......................................................57.0 %
           - ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน / ดูแลตรวจสอบการทำงาน
             ของคณะรัฐมนตรี......................................................................38.6 %
           - พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้งบุคคลในองค์กรตรวจสอบ หรือ องค์กรอิสระ
              อาทิ สตง. ปปช. และ กกต. ..........................................................3.1 %
           - ถอดถอน ผู้ตำรงตำแหน่งทางการเมือง / ตำแหน่งอื่น.....................1.3 %
501
15.8

คาหวังในผลงานซึ่งควรเป็นบทบาทหน้าที่ของ สส. เช่น
           - การนำความเจริญมาสู่ท้องถิ่น
           - แก้ปัญหาเศรษฐกิจและหนี้สินของประชาชน
           - แก้ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้
           - แก้ปัญหาราคาพืชผลการเกษตร
           - ปฎิรูปการศึกษา
           - จัดสรรงบประมาณแต่ละหมู่บ้านให้มากขึ้น

1249
39.2
คาดหวังผลงานแบบรวม ๆ ไม่ชัดเจน เช่น ให้ซื่อสัตย์โปร่งใส ทำผลงานให้ชัดเจน
กว่าเดิม และมีบทบาทให้มากขึ้น
741
23.2
ไม่คาดหวัง / อยากทำอะไรก็ทำเลย
180
5.7
ไม่ตอบ / ตอบไม่ได้ / ไม่ทราบว่า สว. ต้องทำอะไรบ้าง
512
16.1
     
   

ตารางที่ 10: ความมั่นใจต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต .) ว่าจะสามารถควบคุมดูแลการเลือกตั้ง สว .
                  ครั้งนี้ให้มีประสิทธิภาพและบริสุทธิ์ยุติธรรมได้

   
  จำนวน ร้อยละ
มั่นใจมาก
253
7.9
ค่อนข้างมั่นใจ
1121
35.2
ไม่ค่อยมั่นใจ
1375
43.3
ไม่มั่นใจเลย
434
13.6
   
   

ตารางที่ 11: สิ่งที่อยากฝากถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต .)

   
  จำนวน ร้อยละ
ขอให้วางตัวเป็นกลาง ทำงานอย่างซื่อสัตย์โปร่งใส
2425
76.1
ขอให้กำลังใจ กกต. รู้ว่าเหนื่อยแต่อยากให้สู้
224
7.0
ขอให้แจ้งข่าวสารการเลือกตั้งให้ประชาชนรู้มากกว่านี้
172
5.5
ฝากให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ดี
39
1.2
ตอบว่าไม่มีอะไรจะฝาก
76
2.4
ไม่ตอบ
247
7.8
   
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เน€เธฅเธทเธญเธเธ•เธฑเน‰เธ‡ เธชเธง. เธŠเธธเธ”เนƒเธซเธกเนˆเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธŠเธ™เธฃเธนเน‰เน€เธ—เนˆเธฒเธ—เธฑเธ™เนเธ„เนˆเน„เธซเธ™ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776