Connect to DB
  หัวข้อ : "อนาคตของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์ชุมนุมเคลื่อนไหว"
  วัตถุประสงค์ในการสำรวจ :.
 

                เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเกี่ยวกับอนาคตของรัฐบาลทักษิณภายใต้สถานการณ์ที่มี
การชุมนุมเคลื่อนไหว ในประเด็นต่อไปนี้
               1. เห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการชุมนุมเคลื่อนไหวต่อไปเพื่อกดดันให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง
               2. คิดว่าการแถลงผลงานครบรอบ 5 ปีของรัฐบาลทักษิณ ในที่ประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
                   ที่ผ่านมา จะช่วยเรียกความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลได้หรือไม่
               3. ประชาชนพอใจผลงานในด้านต่างๆ ของรัฐบาลทักษิณหรือไม่
               4. คิดว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาสภาพโดยรวมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด
               5. รู้สึกอย่างไรกับการทำงานของรัฐบาลทักษิณในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
               6. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างข้อดีกับข้อเสียแล้วคิดว่ารัฐบาลทักษิณมีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากัน
               7. ต้องการให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่
               8. คิดว่ารัฐบาลทักษิณ 2 จะอยู่บริหารประเทศจนครบวาระ 4 ปีหรือไม่

  ระเบียบวิธีการสำรวจ :
              การสุ่มตัวอย่าง
                 การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)   โดยการสุ่มเขตการปกครอง  (สำหรับกรุงเทพมหานครเก็บข้อมูลใน 28 เขต จาก 50 เขต
ส่วนจังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  และจังหวัดสมุทรปราการเก็บข้อมูลจังหวัดละ 4 อำเภอ)   จากนั้นสุ่มถนน และประชากรเป้าหมายที่จะ
สัมภาษณ์   ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 1 , 303 คน  เป็นชายร้อยละ 45.5    และหญิงร้อยละ 54.5
               กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 18-25 ปีร้อยละ 36.3   อายุ 26-35 ปีร้อยละ 31.3   อายุ 36 -45 ปีร้อยละ 21.6   อายุ 46 ปีขึ้นไปร้อยละ 10.8
               กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีร้อยละ 56.5   ปริญญาตรีร้อยละ 40.1   และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 3.4
               กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 16.8   ค้าขายและธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 21.3   รับจ้างทั่วไป
ร้อยละ 7.4    พนักงานลูกจ้างบริษัทเอกชนร้อยละ 29.6   พ่อบ้าน แม่บ้าน และเกษียณอายุร้อยละ 4.2   นิสิตนักศึกษาร้อยละ 18.6   และอื่นๆ
ร้อยละ 2.1
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : . การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้ จากนั้นนำแบบสอบถามทุกชุด
                                         มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนทำการบันทึกข้อมูลและประมวลผล
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล :   9 - 10   กุมภาพันธ์  2549
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล : . 10  กุมภาพันธ์  2549
  สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  
  ผลการสำรวจ :
 
             1. เมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการชุมนุมประท้วงต่อไปเพื่อกดดันให้  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี
ลาออกจากตำแหน่ง ประชาชนร้อยละ 61.6 ไม่เห็นด้วย
  ขณะที่ร้อยละ 37.7 เห็นด้วย   และร้อยละ 0.7 ไม่แสดงความเห็น
               2. ส่วนการแถลงผลงานครบรอบ 5 ปีของรัฐบาลทักษิณในที่ประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เมื่อ
วันที่  9  กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น   ประชาชนร้อยละ 53.0  เห็นว่าไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นและลดกระแสกดดันนายก
รัฐมนตรีได้
  ในขณะที่ร้อยละ 28.4 เชื่อว่าการแถลงผลงานดังกล่าวช่วยเรียกความเชื่อมั่นและลดกระแสกดดันได้   และร้อยละ 18.6 ไม่แน่ใจ
               3. สำหรับความพึงพอใจผลงานในด้านต่างๆ ของรัฐบาลทักษิณ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่พอใจผลงานด้านเศรษฐกิจ
การเงิน  การประกอบอาชีพ  และผลงานด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  แต่ไม่พอใจผลงานด้านความมั่นคงปลอดภัย

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                             3.1 ผลงานด้านเศรษฐกิจการเงินและการประกอบอาชีพ พอใจร้อยละ 56.1    ไม่พอใจร้อยละ 32.5 และไม่แสดงความเห็น
                                   ร้อยละ 11.4
                             3.2 ผลงานด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต พอใจร้อยละ 51.8   ไม่พอใจร้อยละ 35.2   และไม่แสดงความเห็น
                                   ร้อยละ 13.0
                             3.3 ผลงานด้านความมั่นคงปลอดภัย พอใจร้อยละ 39.9   ไม่พอใจร้อยละ 44.7   และไม่แสดงความเห็นร้อยละ 15.4
 
             4. เมื่อถามถึงสภาพโดยรวมของประเทศไทยในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ร้อยละ 56.6 เห็นว่าประเทศไทย
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
   ขณะที่ร้อยละ 20.5 เห็นว่าแย่ลง    และร้อยละ 22.9 เห็นว่าเหมือนเดิม
 
             5. สำหรับความรู้สึกที่มีต่อการทำงานของรัฐบาลทักษิณตลอดระยะ 5 ปีที่ผ่านมานั้น ร้อยละ 52.1 ระบุว่ารู้สึกสมหวัง
ร้อยละ 36.3 รู้สึกผิดหวัง   ส่วนอีกร้อยละ 11.6 ระบุว่ารู้สึกเฉยๆ เพราะไม่ได้คาดหวัง
 
             6. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างข้อดีกับข้อเสียของรัฐบาลทักษิณ ประชาชนร้อยละ 39.1 เห็นว่ารัฐบาลทักษิณมีข้อดีมากกว่า
ข้อเสีย  ขณะที่ร้อยละ 19.9 เห็นว่ามีข้อเสียมากกว่าข้อดี  และร้อยละ 41.0 เห็นว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียพอ ๆ กัน
 
             7. ประชาชนร้อยละ 55.5 ต้องการให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป   ขณะที่ร้อยละ 30.9 ไม่ต้องการ
และร้อยละ 13.6 ไม่แสดงความเห็น
 
             8. ประการสุดท้ายเมื่อถามว่าคิดว่ารัฐบาลทักษิณ 2 จะอยู่บริหารประเทศจนครบวาระ 4 ปีหรือไม่ ร้อยละ 58.9
เชื่อว่ารัฐบาลจะอยู่ครบวาระ
มีเพียงร้อยละ 27.1 ที่เชื่อว่าอยู่ไม่ครบวาระ และร้อยละ 14.0 ไม่แน่ใจ
   
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
     
   

ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์

   
 
 จำนวน
ร้อยละ
เพศ :
            ชาย
593
45.5
            หญิง
710
54.5
อายุ :
            18 – 25 ปี
472
36.3
            26 – 35 ปี
408
31.3
            36 – 45 ปี
282
21.6
            46 ปีขึ้นไป
141
10.8
การศึกษา :
             ต่ำกว่าปริญญาตรี 737 56.5
             ปริญญาตรี 522 40.1
             สูงกว่าปริญญาตรี 44 3.4
อาชีพ :
             ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 219 16.8
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 277 21.3
             รับจ้างทั่วไป 96 7.4
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 386 29.6
             พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ 55 4.2
             นิสิตนักศึกษา 242 18.6
             อื่น ๆ 28 2.1
     
 

ตารางที่ 2: เห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการชุมนุมประท้วงต่อไปเพื่อกดดันให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
                นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง

   
  จำนวน ร้อยละ

เห็นด้วย

491
37.7
ไม่เห็นด้วย
802
61.6

ไม่แสดงความคิดเห็น

10
0.7
     
   

ตารางที่ 3: คิดว่าการแถลงผลงานครบรอบ 5 ปีของรัฐบาลทักษิณในที่ประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
                และสังคมแห่งชาติ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้สามารถเรียกความเชื่อมั่นและลดกระแสกดดัน
                ให้นายกลาออกได้หรือไม่

   
  จำนวน ร้อยละ
ได้
370
28.4

ไม่ได้

691
53.0
ไม่แน่ใจ
242
18.6
     
   

ตารางที่ 4: ความพึงพอใจผลงานในด้านต่างๆ ของรัฐบาลทักษิณ

   
  พอใจ ไม่พอใจ ไม่มีความเห็น
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

ด้านเศรษฐกิจ การเงิน
การประกอบอาชีพ

731
56.1
423
32.5
149
11.4

ด้านการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

674
51.8
459
35.2
170
13.0
ด้านความมั่นคงปลอดภัย
520
39.9
582
44.7
201
15.4
     
   

ตารางที่ 5: สภาพการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของประเทศไทยในช่วงระยะ 5 ปีที่รัฐบาลทักษิณบริหารประเทศ

   
  จำนวน ร้อยละ

ดีขึ้น

737
56.6
แย่ลง
267
20.5
เหมือนเดิม
299
22.9
   
   

ตารางที่ 6: ความรู้สึกที่มีต่อการทำงานของรัฐบาลทักษิณตลอดช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

   
  จำนวน ร้อยละ

รู้สึกสมหวัง

679
52.1
รู้สึกผิดหวัง
473
36.3
รู้สึกเฉย ๆ เพราะไม่ได้คาดหวัง
151
11.6
   
   

ตารางที่ 7: ความคิดเห็นที่มีต่อรัฐบาลทักษิณเมื่อเปรียบเทียบระหว่างข้อดีกับข้อเสีย

   
  จำนวน ร้อยละ
คิดว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสีย
510
39.1
คิดว่ามีข้อเสียมากกว่าข้อดี
259
19.9
คิดว่ามีข้อดีและข้อเสียพอ ๆ กัน
534
41.0
   
   

ตารางที่ 8: ต้องการให้พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่

   
  จำนวน ร้อยละ
ต้องการ
723
55.5
ไม่ต้องการ
403
30.9
ไม่แสดงความคิดเห็น
177
13.6
   
   

ตารางที่ 9: คิดว่ารัฐบาลทักษิณ 2 จะอยู่บริหารประเทศจนครบวาระ 4 ปีหรือไม่

   
  จำนวน ร้อยละ
เชื่อว่าอยู่ครบวาระ
767
58.9
เชื่อว่าอยู่ไม่ครบวาระ
353
27.1
ไม่แน่ใจ
183
14.0
   
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เธญเธ™เธฒเธ„เธ•เธ‚เธญเธ‡เธฃเธฑเธเธšเธฒเธฅเธ เธฒเธขเนƒเธ•เน‰เธชเธ–เธฒเธ™เธเธฒเธฃเธ“เนŒเธŠเธธเธกเธ™เธธเธกเน€เธ„เธฅเธทเนˆเธญเธ™เน„เธซเธง )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776