Connect to DB
  หัวข้อ : "ประชาชนคิดอย่างไรกับการเมืองไทยหลังยุบสภา"
  วัตถุประสงค์ในการสำรวจ :.
 

               เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกี่ยวกับทิศทางการเมืองไทยภายหลังการยุบสภา
ในประเด็นต่อไปนี้
               1. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการ ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจยุบสภาแล้วให้มีการเลือกตั้งใหม่
               2. ในการเลือกตั้งครั้งใหม่ประชาชนจะเลือกพรรคไทยรักไทยหรือไม่
               3. ใครคือบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

  ระเบียบวิธีการสำรวจ :
              การสุ่มตัวอย่าง
                 การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)   โดยการสุ่มเขตการปกครอง  (ในกรุงเทพฯ เก็บข้อมูล 30 เขตจาก 50 เขต และปริมณฑล
เก็บจังหวัดละ 3 อำเภอ) จากนั้น สุ่มถนน และประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,460 คน  เป็นชายร้อยละ 47.3
และหญิงร้อยละ 52.7
               กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 18-25 ปีร้อยละ 23.7   อายุ 26-35 ปีร้อยละ 30.9   อายุ 36-45 ปีร้อยละ 28.5   และอายุ 46 ปีขึ้นไปร้อยละ
16.9
               กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีร้อยละ 52.6   ปริญญาตรีร้อยละ 40.8   และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 6.6
               กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 15.3   ค้าขายและธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 22.3   รับจ้างทั่วไป
ร้อยละ 12.3    พนักงานลูกจ้างบริษัทเอกชนร้อยละ 33.4    พ่อบ้าน แม่บ้าน และเกษียณอายุร้อยละ 5.8    นิสิตนักศึกษาร้อยละ 6.5   และอื่นๆ
ร้อยละ 4.4
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน    3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : . การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้ จากนั้นนำแบบสอบถามทุกชุด
                                         มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนทำการบันทึกข้อมูลและประมวลผล
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล :   26 - 27   กุมภาพันธ์  2549
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล : . 28  กุมภาพันธ์  2549
  สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  
  ผลการสำรวจ :
 
             1. เมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจยุบสภาแล้วกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่
2 เมษายน 2549   พบว่า ประชาชนร้อยละ 45.6 เห็นด้วยกับการยุบสภาแล้วจัดการเลือกตั้งใหม่   โดยให้เหตุผลว่าเป็นการคืนอำนาจให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ
                 ขณะที่ร้อยละ 29.0 ไม่เห็นด้วย  โดยให้เหตุผลว่าไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเพราะปัญหาอยู่ที่ตัวนายกฯ ไม่ใช่สภา ต้องเสียงบประมาณ
แผ่นดินมาจัดการเลือกตั้งใหม่ ควรรอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนค่อยยุบสภา และการยุบสภาทำให้สังคมไม่มีโอกาสได้รู้เบื้องหลังเรื่องการขายหุ้น
ชินคอร์ป    และร้อยละ 25.4 ไม่แน่ใจ
               2. ส่วนคำถามที่ว่าในการเลือกตั้งครั้งใหม่จะเลือกพรรคไทยรักไทยหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 45.8 ระบุว่าจะเลือกพรรคไทยรักไทย ขณะที่
ร้อยละ 31.3 จะไม่เลือกพรรคไทยรักไทย    และร้อยละ 22.9 ไม่แน่ใจ
                 โดยกลุ่มที่ระบุว่าจะไม่เลือกพรรคไทยรักไทยนั้น ระบุว่าจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ (ร้อยละ 12.8)   เลือกพรรคชาติไทย (ร้อยละ 1.7)
เลือกพรรคมหาชน (ร้อยละ 0.2)   เลือกพรรคอื่น (ร้อยละ 1.0)    และยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคใด (ร้อยละ 15.6)
               3. สำหรับบุคคลที่ประชาชนเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป เรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย ได้ดังนี้
                         1. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร.....................................................................................ร้อยละ  55.3
                         2. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ.................................................................................. ร้อยละ  17.1
                         3. นายอานันท์ ปันยารชุน.....................................................................................ร้อยละ    3.4
                         4. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์..................................................................................ร้อยละ    2.1
                         5. นายบรรหาร ศิลปอาชา ...................................................................................ร้อยละ    1.6
                         6. อื่น ๆ เช่นนายชวน หลีกภัย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง
                              คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์................................ร้อยละ   3.7
                         7. ยังตัดสินใจไม่ได้.............................................................................................ร้อยละ   8.9
                         8. ไม่ตอบ...........................................................................................................ร้อยละ   7.9
   
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
     
   

ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์

   
 
 จำนวน
ร้อยละ
เพศ :
            ชาย
691
47.3
            หญิง
769
52.7
อายุ :
            18 – 25 ปี
346
23.7
            26 – 35 ปี
451
30.9
            36 – 45 ปี
416
28.5
            46 ปีขึ้นไป
247
16.9
การศึกษา :
             ต่ำกว่าปริญญาตรี 768 52.6
             ปริญญาตรี 596 40.8
             สูงกว่าปริญญาตรี 96 6.6
อาชีพ :
             ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 224 15.3
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 325 22.3
             รับจ้างทั่วไป 180 12.3
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 488 33.4
             พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ 84 5.8
             นิสิตนักศึกษา 95 6.5
             อื่น ๆ 64 4.4
รวม 1460 100
     
 

ตารางที่ 2: ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตัดสินใจยุบสภา

   
  จำนวน ร้อยละ

เห็นด้วย

666
45.6
ไม่เห็นด้วย
424
29.0
ไม่แน่ใจ
370
25.4
     
   

ตารางที่ 3: ในการเลือกตั้งครั้งใหม่จะเลือกพรรคไทยรักไทยหรือไม่

   
  จำนวน ร้อยละ
เลือกพรรคไทยรักไทย
668
45.8

ไม่เลือกพรรคไทยรักไทย
      โดยจะเลือก
           - พรรคประชาธิปัตย์....................................................................12.8 %
           - พรรคชาติไทย............................................................................1.7 %
           - พรรคมหาชน.............................................................................0.2 %
           - พรรคอื่น ๆ ................................................................................1.0 %
           - ยังติดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกพรรคใด นอกเหนือจาก
             พรรคไทยรักไทย ......................................................................15.6 %

457
31.3

ไม่แน่ใจ

335
22.9
     
   

ตารางที่ 4: บุคคลที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

   
  จำนวน ร้อยละ

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

808
55.3
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
249
17.1
นายอานันท์ ปันยารชุน
49
3.4
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
31
2.1
นายบรรหาร ศิลปอาชา
23
1.6
อื่น ๆ เช่น นายชวน / พล.ต.จำลอง/ คุณหญิงสุดารัตน์/ และนายสมคิดฯ
54
3.7
ยังตัดสินใจไม่ได้
130
8.9
ไม่ตอบ
116
7.9
     
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธŠเธ™เธ„เธดเธ”เธญเธขเนˆเธฒเธ‡เน„เธฃเธเธฑเธšเธเธฒเธฃเน€เธกเธทเธญเธ‡เน„เธ—เธขเธซเธฅเธฑเธ‡เธขเธธเธšเธชเธ เธฒ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776