Connect to DB
  หัวข้อ : "สถานการณ์การซื้อเสียงและความโปร่งใสในการเลือกตั้ง สว. ชุดใหม่"
  วัตถุประสงค์ในการสำรวจ :.
 

             เพื่อสอบถามข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ที่จะมีขึ้นในวันพุธที่
19 เมษายน 2549 ในประเด็นต่อไปนี้
               1. ความตั้งใจที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาพร้อมเหตุผลของการไปเลือกตั้งและไม่ไปเลือกตั้ง
               2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร และจำนวนผู้สมัครที่จะ
                   ต้องเลือก
               3. เกณฑ์การตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
               4. ข้อมูลการหาเสียงของผู้สมัคร สส. ในลักษณะพ่วงการขอคะแนนเสียงให้ผู้สมัคร สว.
               5. สถานการณ์การซื้อเสียงในช่วงระยะที่ผ่านมา
               6. ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
               7. เปรียบเทียบผลการสำรวจครั้งนี้ ( 4-10 เมษายน) กับผลการสำรวจครั้งก่อน ( 1-10 กุมภาพันธ์)

  ระเบียบวิธีการสำรวจ :
              การสุ่มตัวอย่าง
                 การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศตามสัดส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละภาค ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยในแต่ละภาคจะทำการสุ่มจังหวัด จากนั้นสุ่มอำเภอ และประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์
ได้กลุ่มตัวอย่างจาก 25 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี สุโขทัย
แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ ลำปาง อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น สุรินทร์ กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ ชลบุรี ระยอง นราธิวาส สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
และสงขลา รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 ,020 คน  เป็นชายร้อยละ 47.0  และหญิงร้อยละ 53.0  โดยอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ร้อยละ 10.3   อยู่ต่างจังหวัด
ในเขตอำเภอเมืองร้อยละ 37.8   และอยู่ต่างจังหวัดนอกเขตอำเภอเมืองร้อยละ 51.9
               กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 18-25 ปีร้อยละ 23.4   อายุ 26-35 ปีร้อยละ 31.3   อายุ 36-45 ปีร้อยละ 25.0   และอายุ 45 ปีขึ้นไปร้อยละ 20.3
               จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 25.1  มัธยมศึกษา/ปวช.ร้อยละ 30.1 ปวส./อนุปริญญาร้อยละ 15.3  ปริญญาตรีร้อยละ 25.5
และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 4.0
               กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 14.8    ค้าขายและธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 18.5    รับจ้างทั่วไป
ร้อยละ 16.2 พนักงานลูกจ้างบริษัทเอกชนร้อยละ 19.7   พ่อบ้าน แม่บ้าน และเกษียณอายุร้อยละ 6.8   นิสิตนักศึกษาร้อยละ 11.8   เกษตรกรและ
ชาวประมง ร้อยละ 10.7   และอื่นๆ ร้อยละ 1.5
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน    5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : . การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล :   4 - 10 เมษายน 2549
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล : . 17 เมษายน  2549
  สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776
  ผลการสำรวจ :
 
             ประชาชนร้อยละ 76.6 ระบุว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในวันพุธที่ 19 เมษายนที่จะถึงนี้โดยให้เหตุผล
ว่าเป็นหน้าที่ ไปเพื่อใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย กลัวถูกตัดสิทธิ์ และต้องการได้ สว. ที่ดีตามลำดับ

             ขณะที่ร้อยละ 12.0 ระบุว่าจะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยให้เหตุผลว่า ติดธุระ ต้องเสียค่าเดินทาง เบื่อการเมือง และเบื่อการเลือกตั้ง
             อีกร้อยละ 11.4 ระบุว่ายังไม่แน่ใจ เพราะในวันดังกล่าวอาจติดธุระ
             หากเปรียบเทียบผลการสำรวจครั้งนี้กับการผลสำรวจครั้งที่แล้วเมื่อสองเดือนก่อน พบว่า ความตั้งใจ ในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง สว. ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลดลงร้อยละ
7.1
             สำหรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนผู้สมัคร สว. ที่จะต้องกากบาทเลือกในวันดังกล่าว พบว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถึง
ร้อยละ 60.7 ยังไม่ทราบว่าในการเลือกตั้ง สว. ครั้งนี้ตนจะต้องกากบาทเลือกผู้สมัครกี่เบอร์
โดยผู้ที่ทราบว่าสามารถเลือกผู้สมัคร
ได้เบอร์เดียวมีเพียง ร้อยละ 39.3
             ในส่วนของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ สว. สำหรับใช้เป็นแนวทางในการเลือกผู้สมัครนั้นประชาชน
ร้อยละ 58.9 ระบุว่ายังมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ
   ขณะที่ร้อยละ 41.1 ระบุว่ามีความรู้ความเข้าใจเพียงพอแล้ว
             ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบผลสำรวจครั้งนี้กับเมื่อสองเดือนก่อน พบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของ สว. เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 4.7
          
สำหรับคำถามที่ว่าในการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร สว. ครั้งนี้จะพิจารณาจากคุณสมบัติใดเป็นหลัก พบว่า อันดับแรก
พิจารณาผู้ที่เข้าใจปัญหาของประชาชนในพื้นที่
ร้อยละ 39.2    รองลงมาคือ มีประวัติการทำงานดีไม่ด่างพร้อย ร้อยละ 18.9   มีความรู้
ความสามารถด้านกฎหมาย ร้อยละ 16.8   เป็นอิสระจากพรรคการเมือง ร้อยละ 10.9   มีบุคคลน่าเชื่อถือให้การสนับสนุน ร้อยละ 6.0   มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จัก ร้อยละ 5.0   มีพรรคการเมืองสนับสนุน ร้อยละ 1.0   และดูจากคุณสมบัติอื่น ร้อยละ 2.2
             สำหรับผู้สมัคร สว. ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองนั้น ร้อยละ 59.7 ระบุว่าจะไม่ส่งผล ต่อการตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครคนดังกล่าวเพราะมีคุณสมบัติด้านอื่นที่ควรพิจารณามากกว่า
  ขณะที่ร้อยละ 28.2 ระบุว่า จะส่งผลให้ไม่เลือก   และ
ร้อยละ 12.1 ระบุว่าจะส่งผลให้เลือก
             ส่วนประเด็นที่ว่าการหาเสียงของผู้สมัคร สส. บางรายอาจพ่วงการขอคะแนนเสียงให้ผู้สมัคร สว. ไปด้วยนั้น ผลการ
สำรวจพบว่า ร้อยละ 13.9 ระบุว่าที่ผ่านมาการหาเสียงของผู้สมัคร สส. ในพื้นที่ได้ช่วยหาเสียง
แนะนำ หรือเชิญชวนให้เลือก
ผู้สมัคร สว. คนใดคนหนึ่งด้วย
  ขณะที่ร้อยละ 44.9 ระบุว่าไม่พบเห็นการกระทำ ดังกล่าว   และร้อยละ 41.2 ไม่ตอบ
             สำหรับการติดต่อเพื่อซื้อเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ผ่านมานั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร้อยละ 14.6 ระบุว่า ได้รับการติดต่อ
เพื่อซื้อเสียงของตนเองและคนในครอบครัว โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อเสียงให้กับผู้สมัคร สส.ร้อยละ 41.3
  ซื้อเสียงให้ผู้สมัคร
สว. ร้อยละ 31.2   และซื้อเสียงให้ผู้สมัคร สส. พ่วงกับผู้สมัคร สว. ร้อยละ 27.5
  ขณะที่ร้อยละ 85.4 ระบุว่ายังไม่ได้รับการ
ติดต่อซื้อเสียง

             สำหรับความเชื่อมั่นต่อการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าจะสามารถควบคุมดูแล การเลือกตั้ง สว.
ครั้งนี้ ให้มีประสิทธิภาพและบริสุทธิ์ยุติธรรมได้เพียงใดนั้น ร้อยละ 46.2 ระบุว่าเชื่อมั่น
  (แบ่งเป็นเชื่อมั่นมากร้อยละ 11.5  
และค่อนข้างเชื่อมั่นร้อยละ 34.7)   ขณะที่ส่วนใหญ่คือร้อยละ 53.8 ไม่เชื่อมั่น   (โดยแบ่งเป็นไม่เชื่อมั่นเลยร้อยละ 15.4   และไม่ค่อย
เชื่อมั่นร้อยละ 38.4)
   
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
     
   

ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์

   
 
 จำนวน
ร้อยละ
เพศ :
            ชาย
1,420
47.0
            หญิง
1,600
53.0
อายุ :
            18 – 25 ปี
708
23.4
            26 – 35 ปี
946
31.3
            36 – 45 ปี
754
25.0
            46 ปีขึ้นไป
612
20.3
จบการศึกษา :
             ประถมศึกษา 758 25.1
             มัธยมศึกษา / ปวช. 908 30.1
             ปวส. / อนุปริญญา 462 15.3
             ปริญญาตรี 770 25.5
             สูงกว่าปริญญาตรี 122 4.0
อาชีพ :
             ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 446 14.8
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 558 18.5
             รับจ้างทั่วไป 490 16.2
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 594 19.7
             พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ 204 6.8
             นิสิตนักศึกษา 356 11.8
             เกษตรกร / ชาวประมง 323 10.7
             อื่น ๆ 49 1.5
ที่อยู่อาศัย :
             กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 312 10.3
             ต่างจังหวัดในเขตอำเภอเมือง 1,142 37.8
             ต่างจังหวัดนอกเขตอำเภอเมือง 1,566 51.9
          รวม 3,020 100.0
     
 

ตารางที่ 2: เปรียบเทียบ ความตั้งใจที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 19 เมษายน

   
  สำรวจครั้งที่ 1
วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์
สำรวจครั้งที่ 2
วันที่ 4 - 10  เมษายน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

ไป      เพราะ เป็นหน้าที่ กลัวถูกตัดสิทธิ
                         และต้องการได้ สว. ที่ดี

2,665
83.7
2,313
76.6
ไม่ไป     เพราะ ติดธุระ เสียค่าเดินทาง
                        เบื่อการเมือง และเบื่อการเลือกตั้ง
171
5.4
363
12.0
ยังไม่แน่ใจ เพราะ อาจติดธุระ
347
10.9
344
11.4
     
   

ตารางที่ 3: ความรู้เกี่ยวกับจำนวนผู้สมัคร สว. ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องกากบาทเลือก

   
  จำนวน ร้อยละ
ทราบว่าเลือกได้เบอร์เดียว
1,187
39.3

ไม่ทราบว่าเลือกได้กี่เบอร์

1,833
60.7
     
   

ตารางที่ 4: เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา สำหรับใช้เป็นแนวทาง
               ในการเลือกผู้สมัคร

   
  สำรวจครั้งที่ 1
วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์
สำรวจครั้งที่ 2
วันที่ 4 - 10  เมษายน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอแล้ว
1,160
36.4
1,241
41.1

ยังมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ

2,023
63.6
1,779
58.9
     
   

ตารางที่ 5: เปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สมัคร สว. ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เป็นเกณฑ์หลักในการตัดสินใจเลือก

   
  สำรวจครั้งที่ 1
วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์
สำรวจครั้งที่ 2
วันที่ 4 - 10  เมษายน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

เลือกผู้ที่เข้าใจปัญหาของประชาชน
ในพื้นที่

1,472
46.3
1,184
39.2
เลือกผู้ที่มีประวัติการทำงานดี ไม่ด่างพร้อย
596
18.7
570
18.9
เลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านกฏหมาย
404
12.7
508
16.8
เลือกผู้ที่มีความเป็นอิสระจากพรรคการเมือง
330
10.4
330
10.9
เลือกผู้ที่มีบุคลน่าเชื่อถือให้การสนับสนุน
140
4.4
180
6.0
เลือกผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
93
2.9
152
5.0
เลือกผู้ที่มีพรรคการเมืองสนับสนุน
45
1.4
30
1.0
อื่น ๆ เช่น เลือกจากคุณสมบัติหลายข้อรวมกัน
103
3.2
66
2.2
     
   

ตารางที่ 6: เปรียบเทียบความคิดเห็นเรื่องที่ผู้สมัคร สว. มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง
               ว่าส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกหรือไม่อย่างไร

   
  สำรวจครั้งที่ 1
วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์
สำรวจครั้งที่ 2
วันที่ 4 - 10  เมษายน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ส่งผลให้เลือก
558
17.5
366
12.1
ส่งผลให้ไม่เลือก
779
24.5
852
28.2

ไม่ส่งผล เพราะมีคุณสมบัติด้านอื่นที่ควร
พิจารณามากกว่า

1,846
58.0
1,802
59.7
     
   

ตารางที่ 7: ทีมงานหาเสียงของผู้สมัคร สส. ในพื้นที่มีลักษณะช่วยหาเสียง แนะนำ หรือเชิญชวนให้เลือก
               ผู้สมัคร สว. คนใดคนหนึ่งหรือไม่

   
  จำนวน ร้อยละ
มี
420
13.9

ไม่มี

1,356
44.9
ไม่ตอบ
1,244
41.2
     
   

ตารางที่ 8: การติดต่อทาบทามเพื่อซื้อเสียงจากผู้ตอบแบบสอบถามและบุคคลในครอบครัว

   
  จำนวน ร้อยละ
ได้รับการติดต่อซื้อเสียง
     โดยเป็นการซื้อเสียงให้กับ
          - ผู้สมัคร สส......................................................................... (ร้อยละ 41.3)
          - ผู้สมัคร สว......................................................................... (ร้อยละ 31.2)
          - ผู้สมัคร สส พ่วงกับผู้สมัคร สว............................................ (ร้อยละ 41.3)
441
14.6

ไม่ได้รับการติดต่อซื้อเสียง

2,579
85.4
     
   

ตารางที่ 9: ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าจะสามารถควบคุมดูแล
               การเลือกตั้ง สว. ครั้งนี้ให้มีประสิทธิภาพและบริสุทธิ์ยุติธรรมได้

   
  สำรวจครั้งที่ 1
วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์
สำรวจครั้งที่ 2
วันที่ 4 - 10  เมษายน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชื่อมั่นมาก
253
7.9
347
11.5
ค่อนข้างเชื่อมั่น
1121
35.2
1050
34.7

ไม่ค่อยเชื่อมั่น

1,375
43.3
1,160
38.4
ไม่เชื่อมั่นเลย
434
13.6
464
15.4
     
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เธชเธ–เธฒเธ™เธเธฒเธฃเธ“เนŒเธเธฒเธฃเธ‹เธทเน‰เธญเน€เธชเธตเธขเธ‡เนเธฅเธฐเธ„เธงเธฒเธกเน‚เธ›เธฃเนˆเธ‡เนƒเธชเนƒเธ™เธเธฒเธฃเน€เธฅเธทเธญเธเธ•เธฑเน‰เธ‡ เธชเธง. เธŠเธธเธ”เนƒเธซเธกเนˆ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776