Connect to DB
  หัวข้อ : "คนกรุงเทพฯ คิดอย่างไรเมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ประกาศไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี"
  วัตถุประสงค์ในการสำรวจ :.
 

             เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกี่ยวกับกรณีที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรค
ไทยรักไทย ประกาศไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในประเด็นต่อไปนี้
               1. ความรู้สึกต่อการประกาศไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
               2. ความคิดเห็นต่อการนัดชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในวันที่ 7 เมษายน และหลังวันที่ 30 เมษายน
               3. บุคคลในพรรคไทยรักไทยที่เหมาะสมจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
               4. ความคิดเห็นต่อแนวโน้มสถานการณ์การเมืองไทยหลังจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

  ระเบียบวิธีการสำรวจ :
              การสุ่มตัวอย่าง
                 การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Sampling) โดยการสุ่มเขตการปกครองจำนวน 30 เขตจาก 50 เขต จากนั้นสุ่มถนน และประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,309 คน  เป็นชายร้อยละ 45.6   และหญิงร้อยละ 54.4
               กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 18-25 ปีร้อยละ 26.9    อายุ 26-35 ปีร้อยละ 29.1   อายุ 36-45 ปีร้อยละ 28.0   และอายุ 46 ปีขึ้นไปร้อยละ 16.0
               กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีร้อยละ 36.4   ปริญญาตรีร้อยละ 55.3    และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 8.3
               กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 17.0   ค้าขายและธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 15.2   รับจ้างทั่วไป
ร้อยละ 12.6    พนักงานลูกจ้างบริษัทเอกชนร้อยละ 32.4   พ่อบ้าน แม่บ้าน และเกษียณอายุร้อยละ 2.4   นิสิตนักศึกษาร้อยละ 16.0   และอื่นๆ
ร้อยละ 4.4
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน    5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : . การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล :   5 เมษายน 2549
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล : . 6 เมษายน  2549
  สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776
  ผลการสำรวจ :
 
             1. ความรู้สึกที่มีต่อการประกาศไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พบว่า ร้อยละ 27.5 รู้สึกเฉยๆ/
ไม่แปลกใจ
  รองลงมาร้อยละ 26.9 รู้สึกกังวลและยังไม่กล้าวางใจ   ร้อยละ 22.6 รู้สึกชื่นชมยกย่อง   ร้อยละ 12.2 รู้สึกโล่งใจ    และร้อยละ 10.8
รู้สึกผิดหวังและเสียดาย
 
             2. ส่วนความคิดเห็นต่อประเด็นการนัดชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในวันที่ 7 เมษายน เพื่อชี้แจงแนวทาง
ผลักดันเรื่องการปฏิรูปการเมืองนั้น ร้อยละ 45.1 ไม่เห็นด้วยกับการนัดชุมนุมดังกล่าว
  ขณะที่ร้อยละ 38.5 เห็นด้วย   และร้อยละ 16.4
ไม่แสดงความเห็น
 
             3. นอกจากนี้การที่กลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยประกาศจะนัดชุมนุมใหม่หากหลังวันที่ 30 เมษายน พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร ยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการอยู่ ร้อยละ 52.7 ไม่เห็นด้วยหากจะมีการนัดชุมนุมอีก
   ขณะที่ร้อยละ 29.3
เห็นด้วย   และร้อยละ 18.0 ไม่แสดงความเห็น
 
             4. สำหรับบุคคลในพรรคไทยรักไทยที่คนกรุงเทพฯ เห็นว่าเหมาะสมจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน
พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตรนั้น เรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อยได้ดังนี้
                       1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (ร้อยละ 37.3)
                       2. นายโภคิน พลกุล (ร้อยละ 10.3)
                       3. นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย (ร้อยละ 8.8)
                       4. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (ร้อยละ 8.6)
                       5. พล.ต.อ. ชิดชัย วรรณสถิตย์ (ร้อยละ 5.0)
                       6. นายจาตุรนต์ ฉายแสง (ร้อยละ 4.4)
                       7. อื่นๆ อาทิ น.พ. พรหมมินทร์ เลิศสุริยเดช นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา (ร้อยละ 2.7)
                       8. ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (ร้อยละ 1.1)
                       9. ไม่มีใครที่เหมาะสม (ร้อยละ 12.3)
                       10.ไม่แสดงความเห็น (ร้อยละ 9.5)
 
             5. เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อแนวโน้มของสถานการณ์การเมืองไทยหลัง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศไม่รับตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีนั้น ร้อยละ 63.6 เชื่อว่าการเมืองไทยจะยังคงมีปัญหาความขัดแย้งอยู่
  มีเพียงร้อยละ 25.7 ที่เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
จนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ   และอีกร้อยละ 10.7 ไม่แน่ใจ
   
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
     
   

ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์

   
 
 จำนวน
ร้อยละ
เพศ :
            ชาย
597
45.6
            หญิง
712
54.4
อายุ :
            18 – 25 ปี
352
26.9
            26 – 35 ปี
381
29.1
            36 – 45 ปี
367
28.0
            46 ปีขึ้นไป
209
16.0
การศึกษา :
             ต่ำกว่าปริญญาตรี 477 36.4
             ปริญญาตรี 724 55.3
             สูงกว่าปริญญาตรี 108 8.3
อาชีพ :
             ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 223 17.0
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 199 15.2
             รับจ้างทั่วไป 165 12.6
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 424 32.4
             พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ 31 2.4
             นิสิตนักศึกษา 210 16.0
             อื่น ๆ 57 4.4
รวม 1309 100.0
     
 

ตารางที่ 2: ความรู้สึกที่มีต่อการตัดสินใจไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

   
  จำนวน ร้อยละ

รู้สึกเฉย ๆ / ไม่แปลกใจ

360
27.5
รู้สึกกังวลยังไม่กล้าวางใจ
352
26.9
รู้สึกชื่นชมยกย่อง
295
22.6
รู้สึกโล่งใจ
160
12.2
รู้สึกผิดหวังและเสียดาย
142
10.8
     
   

ตารางที่ 3: ความคิดเห็นต่อการนัดชุมนุมชั่วคราวของกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในวันที่ 7 เมษายนนี้

   
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย
504
38.5

ไม่เห็นด้วย

590
45.1
ไม่แสดงความเห็น
215
16.4
     
   

ตารางที่ 4: ความคิดเห็นต่อการที่กลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยจะนัดชุมนุมใหม่หากหลังวันที่ 30 เมษายน
               พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการอยู่

   
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย
384
29.3

ไม่เห็นด้วย

690
52.7
ไม่แสดงความเห็น
235
18.0
     
   

ตารางที่ 5: บุคคลในพรรคไทยรักไทยที่เหมาะสมจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

   
  จำนวน ร้อยละ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

488
37.3
นายโภคิน พลกุล
135
10.3
นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
115
8.8
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
113
8.6
พล.ต.อ. ชิดชัย วรรณสถิตย์
65
5.0
นายจาตุรนต์ ฉายแสง
58
4.4
อื่น ๆ อาทิ น.พ.พรหมมินทร์ เลิศสุริยเดช
                นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา ฯ
35
2.7
ไม่มีใครเหมาะสม
161
12.3
ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
14
1.1
ไม่แสดงความเห็น
125
9.5
     
   

ตารางที่ 6: ความคิดเห็นต่อสถานการณ์การเมืองไทยหลัง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

   
  จำนวน ร้อยละ
จะดีขึ้นจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
337
25.7

จะยังคงมีปัญหาความขัดแย้งต่อไป

832
63.6
ไม่แน่ใจ
140
10.7
     
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เธ„เธ™เธเธฃเธธเธ‡เน€เธ—เธžเธฏ เธ„เธดเธ”เธญเธขเนˆเธฒเธ‡เน„เธฃเน€เธกเธทเนˆเธญ เธž.เธ•.เธ—.เธ—เธฑเธเธฉเธดเธ“ เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเน„เธกเนˆเธฃเธฑเธšเธ•เธณเนเธซเธ™เนˆเธ‡เธ™เธฒเธขเธเธฃเธฑเธเธกเธ™เธ•เธฃเธต )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776