Connect to DB
  หัวข้อ : "เยาวชนไทยกับในหลวง"
  ที่มาของการสำรวจ :.
 

             ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์
ต่อชาติ และประชาชนในทุกๆ ด้านอย่างเหลือคณานับ ซึ่งพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรที่ทรงบำเพ็ญล้วนทรงคุณค่าและเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่เยาวชนไทย ทั้งประเทศ ทั้งนี้ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสแห่งการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี   ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนไทยเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่ประทับ
อยู่ในจิตใจของเยาวชนไทย การนำพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตรวมถึงความดีที่เยาวชน
ไทยตั้งใจจะทำถวาย เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

  วัตถุประสงค์ในการสำรวจ :.
 

             เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนไทย ในประเด็นต่อไปนี้
                  1. พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประทับอยู่ในจิตใจของเยาวชนไทยมากที่สุด
                  2. พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เยาวชนไทยตั้งใจจะนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต มากที่สุด
                  3. กลุ่มบุคคลในอาชีพที่เยาวชนเห็นว่ามีการนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติหน้าที่
                      ได้อย่างน่าชื่นชมยกย่องมากที่สุด
                  4. ความดีที่เยาวชนไทยตั้งใจจะทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี
                  5. สิ่งที่คนไทยทั้งประเทศควรร่วมใจกันทำมากที่สุดเพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ระเบียบวิธีการสำรวจ :
              การสุ่มตัวอย่าง
              การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างเยาวชนอายุ 15-25 ปี ใน 25 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน พะเยา สุโขทัย หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ลพบุรี กาญจนบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา นครนายก ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา และนราธิวาส จำนวน 2,092 คน ตามสัดส่วนของเยาวชนไทยในแต่ละภาค
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน    5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : . การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล :   24 - 30 พฤษภาคม 2549
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล : . 1  มิถุนายน   2549
  สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
     
   

ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์

   
 
 จำนวน
ร้อยละ
เพศ :
            ชาย
888
42.4
            หญิง
1,204
57.6
อายุ :
            15 – 17 ปี
841
40.2
            18 – 21 ปี
724
34.5
            22 – 25 ปี
527
25.3
การศึกษา :
             มัธยมศึกษาและ ปวช. 1,014 48.4
             อนุปริญญาและ ปวส. 182 8.7
             ปริญญาตรี 617 29.5
             สูงกว่าปริญญาตรี 56 2.7
             ไม่ได้ศึกษาแล้ว 223 10.7
รวม 2,092 100.0
     
  ผลการสำรวจ :
 
1. พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประทับอยู่ในจิตใจของเยาวชนไทยมากที่สุด ได้แก่
   
  จำนวน ร้อยละ

พระราชกรณียกิจด้านการเสด็จเยี่ยมเพื่อดูแลทุกข์สุขของราษฎร

820
39.2
พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
410
19.6
พระราชกรณียกิจด้านการยุติปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ
328
15.7
พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
287
13.7
พระราชกรณียกิจด้านการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
123
5.9
พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการศึกษา
82
3.9

พระราชกรณียกิจด้านอื่นๆ อาทิ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านดนตรี ด้านกีฬา
และด้านการต่างประเทศ

42
2.0
     
 
2. พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เยาวชนไทยตั้งใจจะนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ได้แก่
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
   
  จำนวน ร้อยละ

การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียง

1,147
54.8
การมีความกตัญญู
1,026
49.0
การเสียสละเพื่อส่วนรวม
926
44.3
การประหยัดอดออม
875
41.8
การมีความเมตตากรุณา
845
40.4
การมีความเพียรพยายาม
814
38.9

การใฝ่รู้ใฝ่เรียน

735
35.1
การรู้จักให้อภัย
670
32.0
อื่น ๆ อาทิ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการใช้ของไทย
32
1.5
     
 
3. บุคคลในอาชีพที่เยาวชนเห็นว่ามีการนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทาง ในการ
    ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างน่าชื่นชมยกย่องมากที่สุด ได้แก่
   
  จำนวน ร้อยละ

เกษตรกร

1,210
57.8
ครู
252
12.1
ทหาร ตำรวจ
212
10.1
แพทย์ พยาบาล
104
5.0
นักเรียน นิสิต นักศึกษา
99
4.7
ข้าราชการทั่วไป
94
4.5

นักการเมือง

48
2.3
อื่นๆ อาทิ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และพนักงานบริษัทเอกชน
73
3.5
     
 
4. ความดีที่เยาวชนไทยตั้งใจจะทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ได้แก่
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
   
  จำนวน ร้อยละ

จะขยันตั้งใจเรียน

1,111
53.1
จะเลิกใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
716
34.2
จะช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
611
29.2
จะทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
580
27.7
จะช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส
497
23.8
จะลด ละอบายมุข
450
21.5

จะเลิกโกหกคดโกง

232
11.1
อื่นๆ อาทิ จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ เป็นต้น
42
2.0
     
 

5. สิ่งที่คนไทยทั้งประเทศในขณะนี้ควรร่วมใจกันทำมากที่สุดเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่

   
  จำนวน ร้อยละ

มีความรักสามัคคีกัน

1,338
64.0
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
487
23.3
ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต
243
11.6
อื่นๆ อาทิ การเขียนบัตรถวายพระพร เป็นต้น
24
1.1
     
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เน€เธขเธฒเธงเธŠเธ™เน„เธ—เธขเธเธฑเธšเนƒเธ™เธซเธฅเธงเธ‡ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776