Connect to DB
  หัวข้อ : "การรักษาศีล 5 ช่วงเข้าพรรษาในสายตาเยาวชน"
 

กรุงเทพโพลล์ : เยาวชนส่วนใหญ่ตั้งใจลดละสุราช่วงเข้าพรรษา ติงนักการเมืองไทยผิดศีลข้อพูดปดมากที่สุด

 

             ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจพบเยาวชนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ตั้งใจรักษาศีลข้อ 5
คืองดดื่มสุราและของมึนเมาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมมองภาพนักการเมืองไทยในปัจจุบันทำผิดศีลข้อพูดปดมากที่สุด

             การสำรวจดังกล่าวเก็บข้อมูลจากเยาวชนอายุ 15-22 ปีตามสถานศึกษาและแหล่งชุมนุมชนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่ง เมื่อวันที่
5 - 6 กรกฎาคม 2549  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,127 คน เป็นชายร้อยละ 40.9 และหญิงร้อยละ 59.1   โดยกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและ
ปวช.ร้อยละ 45.0   ระดับอนุปริญญาและปวส.ร้อยละ 6.4  ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 47.5  และไม่ได้ศึกษาแล้วร้อยละ 1.1 ผลสำรวจพบว่าในรอบ
1 เดือนที่ผ่านมาเยาวชนกรุงเทพฯ ประพฤติผิดศีลข้อ 4 คือการพูดปดมากที่สุด (ร้อยละ 66.4) โดยบุคคลที่เยาวชนพูดปดด้วยมากที่สุดคือพ่อแม่
รองลงมาคือครู เพื่อน และคนรักตามลำดับ สำหรับเรื่องที่เยาวชนพูดปดมากที่สุดได้แก่เรื่องเงิน รองลงมาคือเรื่องเรียน และเรื่องเที่ยว
             การสำรวจครั้งนี้ยังพบเยาวชนถึงร้อยละ 31.8 ยอมรับว่าในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาได้ประพฤติผิดศีลข้อ 5 คือดื่มสุราและของมึนเมา
ซึ่งเมื่อพิจารณาตามเพศพบว่าเป็นเพศชายร้อยละ 47.2 และเพศหญิงร้อยละ 21.6 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่าเป็นกลุ่มที่กำลังศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุดคือร้อยละ 40.0 รองลงมาเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ศึกษาแล้วร้อยละ 30.0 กำลังศึกษาระดับอนุปริญญาและปวส.ร้อยละ 29.3
และกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาและปวช.ร้อยละ 23.6
             เมื่อถามถึงความตั้งใจในการรักษาศีล 5 ช่วงเข้าพรรษาพบว่า เยาวชนตั้งใจจะรักษาศีลข้อ 5 คือจะไม่ดื่มสุราและของมึนเมามากที่สุด
(ร้อยละ 54.4)  รองลงมาคือจะไม่ลักทรัพย์ (ร้อยละ 48.3)  และจะไม่พูดปด (ร้อยละ 47.9) ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การสำรวจยังพบว่าเยาวชน
ร้อยละ 9.8 ไม่ทราบว่าศีล 5 ประกอบด้วยอะไรบ้าง
             สำหรับความคาดหวังต่อความสำเร็จของโครงการรณรงค์งดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษานั้น  ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.5
เชื่อว่าโครงการดังกล่าวน่าจะได้ผลโดยสามารถลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ขณะที่อีกร้อยละ 28.5 คาดว่าโครงการดังกล่าว
จะไม่ได้ผลเนื่องจากการรณรงค์ไม่ได้ทำอย่างจริงจัง และยังปล่อยให้มีการเปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามปกติ
             ประเด็นสุดท้ายเมื่อถามถึงการรักษาศีล 5 ของนักการเมืองไทย เยาวชน เห็นว่านักการเมืองไทยผิดศีลข้อ 4 คือพูดปดมากที่สุด ร้อยละ 84.9
รองลงมาคือลักทรัพย์โดยการทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 45.5   ดื่มสุราและของมึนเมา ร้อยละ 14.8  ประพฤติผิดในกาม ร้อยละ 12.7   และฆ่าสัตว์
ร้อยละ 7.1

   
 
รายละเอียดในการสำรวจ
  วัตถุประสงค์ในการสำรวจ :.
 

            เพื่อสอบถามข้อมูลความคิดเห็นของเยาวชนไทย ในประเด็นต่อไปนี้
                  1. เยาวชนประพฤติผิดศีล 5 ในข้อใดมากที่สุด
                  2. เยาวชนตั้งใจจะรักษาศีล 5 ข้อใดบ้างในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
                  3. ความคาดหวังต่อความสำเร็จของโครงการรณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
                  4. เยาวชนคิดว่านักการเมืองไทยในปัจจุบันประพฤติผิดศีลข้อใดมากที่สุด

  ระเบียบวิธีการสำรวจ :
              การสุ่มตัวอย่าง
               การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างเยาวชนอายุ 15-22 ปี ตามสถานศึกษาและแหล่งชุมนุมชนในกรุงเทพมหานครรวม 35 จุด ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 1,127 คน   เป็นชายร้อยละ 40.9   และหญิงร้อยละ 59.1
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน    5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : . การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล :   5 -  6  กรกฎาคม 2549
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล : . 7  กรกฎาคม  2549
  สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776  
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
     
   

ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์

   
 
 จำนวน
ร้อยละ
เพศ :
            ชาย
461
40.9
            หญิง
666
59.1
อายุ :
            15 – 17 ปี
432
38.3
            18 – 20 ปี
391
34.7
            21 – 22 ปี
304
27.0
การศึกษา :
             มัธยมศึกษาและ ปวช. 507 45.0
             อนุปริญญาและ ปวส. 72 6.4
             ปริญญาตรี 535 47.5
             ไม่ได้ศึกษาแล้ว 13 1.1
รวม 1,127 100.0
     
 

ตารางที่ 2: ทราบหรือไม่ว่าศีล 5 ประกอบด้วยอะไรบ้าง

   
  จำนวน ร้อยละ

ทราบ

1,017
90.3
ไม่ทราบ
110
9.8
     
 

ตารางที่ 3: ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาทำผิดศีลในข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

   
  จำนวน ร้อยละ
ข้อ 1 ฆ่าสัตว์
584
51.8
ข้อ 2 ลักทรัพย์
104
9.2

ข้อ 3 ประพฤติผิดในกาม

104
9.2

ข้อ 4 พูดปด
          โดย บุคคลที่เยาวชนพูดปดด้วยมากที่สุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือ
           พ่อแม่ ครู เพื่อน และคนรัก

748
66.4
ข้อ 5 ดื่มสุราและของมึนเมา
358
31.8
ไม่ได้ผิดศีลข้อใดเลย
106
9.4
   
                             ตารางที่ 3.1 : เปรียบเทียบการดื่มสุราและของมึนเมาระหว่างเยาวชนเพศชาย
                                                และหญิง
  ดื่ม ไม่ดื่ม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

เพศชาย

212
47.2
440
52.8
เพศหญิง
146
21.6
520
78.4
เฉลี่ยรวม
358
31.8
769
68.2
   
                             ตารางที่ 3.2 : เปรียบเทียบการดื่มสุราระหว่างเยาวชนในแต่ละระดับการศึกษา
  ดื่ม ไม่ดื่ม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มัธยม/ปวช.
120
23.6
387
76.4
อนุปริญญา/ปวส.
21
29.3
51
70.7

ปริญญาตรี

213
40.0
322
60.0
ไม่ได้ศึกษาแล้ว
4
30.0
9
70.0
เฉลี่ยรวม
358
31.8
769
68.2
     
 

ตารางที่ 4: ในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน ตั้งใจจะรักษาศีลข้อใดเป็นพิเศษบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

   
  จำนวน ร้อยละ
ข้อ 1 จะไม่ฆ่าสัตว์
441
39.1
ข้อ 2 จะไม่ลักทรัพย์
544
48.3

ข้อ 3 จะไม่ประพฤติผิดในกาม

522
46.3

ข้อ 4 จะไม่พูดปด

540
47.9
ข้อ 5 จะไม่ดื่มสุราและของมึนเมา
613
54.4
ไม่ได้ตั้งใจจะรักษาศีลข้อใดเลย
86
7.6
     
 

ตารางที่ 5: คิดว่าโครงการรณรงค์งดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาจะได้ผลหรือไม่

   
  จำนวน ร้อยละ

ได้ผล

806
71.5
ไม่ได้ผล        เพราะ ยังมีเปิดขายตามปกติและการรณรงค์ไม่ได้ทำอย่างจริงจัง
321
28.5
     
 

ตารางที่ 6: ที่ผ่านมานักการเมืองไทยประพฤติผิดศีลข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

   
  จำนวน ร้อยละ
ข้อ 1 ฆ่าสัตว์
80
7.1
ข้อ 2 ลักทรัพย์
513
45.5

ข้อ 3 ประพฤติผิดในกาม

143
12.7

ข้อ 4 พูดปด

957
84.9
ข้อ 5 ดื่มสุราและของมึนเมา
167
14.8
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เธเธฒเธฃเธฃเธฑเธเธฉเธฒเธจเธตเธฅ 5 เธŠเนˆเธงเธ‡เน€เธ‚เน‰เธฒเธžเธฃเธฃเธฉเธฒเนƒเธ™เธชเธฒเธขเธ•เธฒเน€เธขเธฒเธงเธŠเธ™ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776