Connect to DB
  หัวข้อ : "อนาคตการเมืองไทยหลังศาลอาญาตัดสินพิพากษาจำคุก 3 กกต."
 

             ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ อนาคตการเมืองไทยหลังศาลอาญาตัดสิน
พิพากษาจำคุก 3 กกต. ” โดยสอบถามความคิดเห็นประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป    ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,113 เมื่อวันที่
25-27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลอาญา แต่ยังคงไม่แน่ใจกับอนาคตการเมืองไทยที่มีบางเรื่อง
ยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการยุบพรรคการเมือง และการเว้นวรรคทางการเมือง ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในขณะที่คะแนนโนโหวตลดลงถึง
ร้อยละ 29.6
             ผลสำรวจดังกล่าวระบุว่า ประชาชนร้อยละ 67.0 เห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลอาญาที่พิพากษาจำคุก กกต. 3 คน โดยไม่รอลงอาญา
และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ขณะที่ร้อยละ 33.0 ไม่เห็นด้วย และเมื่อถามว่า อดีต กกต. ทั้ง 3 คนควรได้รับการประกันตัวหรือไม่ ร้อยละ 50.8
เห็นว่าควรได้รับการประกันตัวเนื่องจากไม่ใช่คดีฆ่าคนตาย ส่วนอีกร้อยละ 49.2 เห็นว่าไม่ควรได้รับการประกันตัว
            สำหรับความคิดเห็นต่ออนาคตการเมืองไทยหลังจากนี้เป็นต้นไป ร้อยละ 35.2 ระบุว่าไม่แน่ใจ เนื่องจากเห็นว่ายังมีปัจจัยอื่นอีกนอกเหนือ
จากเรื่อง กกต. เช่น ประเด็นเรื่องการยุบพรรคการเมือง และการตัดสินใจของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เกี่ยวกับการเว้นวรรคทางการเมือง ขณะที่
ร้อยละ 22.7 เชื่อว่าอนาคตการเมืองไทยจะดีขึ้น ร้อยละ 17.0 เชื่อว่าจะแย่ลง และร้อยละ 25.1 เชื่อว่าจะเหมือนเดิม
            เมื่อถามถึงความตั้งใจในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 15 ตุลาคม หลังมี กกต. ชุดใหม่ ร้อยละ 75.7 ระบุว่าจะไปเลือกตั้ง ร้อยละ 7.5
จะไม่ไป และร้อยละ 16.8 ไม่แน่ใจ
            ส่วนพรรคการเมืองที่ตั้งใจจะเลือกนั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.6 ระบุว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคใด รองลงมาร้อยละ 19.8 เลือก
พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 16.0 เลือกพรรคไทยรักไทย ร้อยละ 2.4 เลือกพรรคชาติไทย ร้อยละ 2.1 เลือกพรรคอื่น และร้อยละ 9.2 จะไม่เลือก
พรรคใดเลยหรือโนโหวต ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจเมื่อวันที่ 3 กรกฏาคมที่ผ่านมา พบว่าคะแนนโนโหวตลดลง ร้อยละ 29.6
            เมื่อถามว่าถ้า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ประกาศว่าจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อหากพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งในวันที่
15 ตุลาคม จะส่งผลอย่างไรหรือไม่ต่อการตัดสินใจ เลือกของประชาชน ร้อยละ 34.2 ระบุว่าจะส่งผลให้ไม่เลือกพรรคไทยรักไทย ร้อยละ 16.9
ระบุว่าจะส่งผลให้เลือกพรรคไทยรักไทย ขณะที่ร้อยละ 48.9 ระบุว่าจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เพราะจะไม่เลือกพรรคไทยรักไทยอยู่แล้ว และ
ถึงไม่เป็นนายกฯ พ.ต.ท. ทักษิณ ก็มีอำนาจมากที่สุดในพรรคไทยรักไทยอยู่ดี

   
 
รายละเอียดในการสำรวจ
  วัตถุประสงค์ในการสำรวจ :.
 

             เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในประเด็นต่อไปนี้
                  1. ความคิดเห็นต่อคำตัดสินของศาลอาญาที่พิพากษาจำคุก กกต. 3 คนโดยไม่รอลงอาญา และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี
                  2. ความคิดเห็นต่ออนาคตการเมืองไทยภายหลัง กกต. ถูกพิพากษาให้จำคุก
                  3. ความตั้งใจจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งหากมีการเลือกตั้งในวันที่ 15 ตุลาคม ที่จะถึงนี้
                  4. พรรคที่ตั้งใจจะเลือกหากมีการเลือกตั้งในวันที่ 15 ตุลาคม 2549
                  5. ถ้า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ประกาศว่าจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหากพรรคไทยรักไทย ได้รับเสียงข้างมากในการเลือกตั้ง
                      มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครของ ประชาชน หรือไม่อย่างไร

  ระเบียบวิธีการสำรวจ :
              การสุ่มตัวอย่าง
               การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1 ,113 คน
เป็นเพศชายร้อยละ 47 .5    และเพศหญิงร้อยละ 52.5
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน    5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : . การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล :   25   - 27   กรกฎาคม 2549
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล : . 27   กรกฎาคม  2549
  สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
     
   

ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์

   
 
 จำนวน
ร้อยละ
เพศ :
            ชาย
529
47.5
            หญิง
584
52.5
อายุ :
            18 – 25 ปี
344
30.9
            26 – 35 ปี
468
42.0
            36 – 45 ปี
496
17.6
            46 ปีขึ้นไป
105
9.4
การศึกษา :
             ต่ำกว่าปริญญาตรี 337 30.3
             ปริญญาตรี 612 55.0
             สูงกว่าปริญญาตรี 164 14.7
อาชีพ :
             ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 188 16.9
             พนักงาน ลูกจ้างบริษัทเอกชน 475 42.7
             ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 155 13.9
             รับจ้างทั่วไป 92 8.3
             นิสิต นักศึกษา 155 13.9
             พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ 28 2.5
             อื่น ๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ 20 1.8
รวม 1,113 100.0
     
 

ตารางที่ 2: ความคิดเห็นต่อคำตัดสินของศาลอาญาที่พิพากษาจำคุก กกต. 3 คน โดยไม่รอลงอาญา และเพิกถอน
               สิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

   
  จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วย
746
67.0
ไม่เห็นด้วย
367
33.0
     
 

ตารางที่ 3: ความคิดเห็นต่อเรื่องการอนุญาตให้ประกันตัว กกต. 3 คน

   
  จำนวน ร้อยละ
ควรได้รับการประกันตัว
565
50.8
ไม่ควรได้รับการประกันตัว
548
49.2
     
 

ตารางที่ 4: ความคิดเห็นต่ออนาคตการเมืองไทยหลังจากนี้

   
  จำนวน ร้อยละ
ดีขึ้น
253
22.7
แย่ลง
189
17.0

เหมือนเดิม

279
25.1
ไม่แน่ใจ
392
35.2
     
 

ตารางที่ 5: ความตั้งใจจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งหากมีการเลือกตั้งในวันที่ 15 ตุลาคมที่จะถึงนี้

   
  จำนวน ร้อยละ
ไป
843
75.7
ไม่ไป
83
7.5
ไม่แน่ใจ
187
16.8
     
 

ตารางที่ 6: พรรคที่ตั้งใจจะเลือกหากมีการเลือกตั้งในวันที่ 15 ตุลาคม 2549

   
  จำนวน ร้อยละ
พรรคชาติไทย
27
2.4
พรรคไทยรักไทย
178
16.0
พรรคประชาธิปัตย์
220
19.8
พรรคอื่น ๆ
23
2.1
ไม่เลือกพรรคใดเลย
102
9.2

ยังไม่ตัดสินใจ

563
50.6
     
 

ตารางที่ 7: ถ้า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ประกาศว่าจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หากพรรคไทยรักไทยได้รับ
                เสียงข้างมากในการเลือกตั้ง มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครของท่านหรือไม่อย่างไร

   
  จำนวน ร้อยละ
มีผลให้เลือกพรรคไทยรักไทย
188
16.9
มีผลให้ไม่เลือกพรรคไทยรักไทย
381
34.2
ไม่มีผล เพราะจะไม่เลือกพรรคไทยรักไทยอยู่แล้ว และถึงไม่เป็นนายกฯ
             พ.ต.ท.ทักษิณ ก็มีอำนาจมากที่สุดในพรรคไทยรักไทยอยู่ดี
544
48.9
     
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เธญเธ™เธฒเธ„เธ•เธเธฒเธฃเน€เธกเธทเธญเธ‡เน„เธ—เธขเธซเธฅเธฑเธ‡เธจเธฒเธฅเธญเธฒเธเธฒเธ•เธฑเธ”เธชเธดเธ™เธžเธดเธžเธฒเธเธฉเธฒเธˆเธณเธ„เธธเธ 3 เธเธเธ•. )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776