Connect to DB
  หัวข้อ : "ว่าที่ กกต. ชุดใหม่ในความเห็นของประชาชน"
 

             ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ว่าที่ กกต. ชุดใหม่ในความเห็นของประชาชน”
โดยเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 11-12 สิงหาคมที่ผ่านมาจากประชาชนอายุ 21 ปีขึ้นไปที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจเอกชน และหน่วยงานสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 55 แห่ง โดยเลือกสอบถามเฉพาะผู้ที่ติดตามข่าว
การคัดเลือก กกต. ชุดใหม่ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,377 คน เป็นเพศชายร้อยละ 46.4 และเพศหญิงร้อยละ 53.6 สรุปผลได้ดังนี้
             ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 84.7 ระบุว่าพอใจผลการคัดเลือกผู้สมัคร กกต. ของศาลฎีกา มีเพียงร้อยละ 15.3 ที่ไม่พอใจ
และเมื่อถามถึงความชัดเจนโปร่งใสของกระบวนการรับสมัครและคัดเลือก กกต. ที่ผ่านมาของศาลฎีกา ร้อยละ 70.7   เห็นว่า
มีความชัดเจนโปร่งใส ขณะที่ร้อยละ 28.9 เห็นว่าไม่ชัดเจนโปร่งใส และร้อยละ 0.4 ไม่แน่ใจ
             ส่วนความเชื่อมั่นในความชัดเจนโปร่งใสของกระบวนการคัดเลือก กกต. ของวุฒิสภาชุดรักษาการ ที่จะดำเนินการต่อจาก
ศาลฎีกานั้น ประชาชนร้อยละ 53.0 ระบุว่าไม่เชื่อมั่น ขณะที่ร้อยละ 47.0 ระบุว่าเชื่อมั่น อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.0
ก็ยังมั่นใจว่าประเทศไทยจะได้ กกต. ชุดใหม่ที่เป็นอิสระจากพรรคการเมือง ขณะที่ร้อยละ 45.0 ไม่มั่นใจ

             สำหรับรายชื่อบุคคล 5 ท่านที่ประชาชนเห็นว่าสมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็น กกต. ชุดใหม่ เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนมาก
ไปหาน้อย ดังนี้
                 1. นายแก้วสรร อติโพธิ อดีตสมาชิกวุฒิสภา
                 2. นายอุดม เฟื่องฟุ้ง ผู้พิพากษาอาวุโสศาลอาญา
                 3. นายนาม ยิ้มแย้ม อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
                 4. นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานแผนกคดีแรงงานศาลฎีกา
                 5. นายวิชา มหาคุณ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวศาลฎีกา

             ส่วนความเชื่อมั่นว่า กกต. ชุดใหม่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมได้หรือไม่นั้น ร้อยละ 58.9 เชื่อมั่นว่า
กกต. ชุดใหม่จะทำให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมได้ ขณะที่ร้อยละ 16.7 ไม่เชื่อมั่น โดยให้เหตุผลว่ากกต. ชุดใหม่จะถูก
แทรกแซงจากพรรคการเมือง ตามไม่ทันกลโกงของนักการเมือง มีเวลาเตรียมการเลือกตั้งน้อยเกินไป คณะทำงานระดับล่างยังเป็น
ชุดเดิม และขาดประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้ง และร้อยละ 24.4 ไม่แน่ใจ

             สำหรับเรื่องที่ต้องการให้ กกต. ชุดใหม่จับตาดูเป็นพิเศษในการเลือกตั้งวันที่ 15 ตุลาคมที่จะถึงนี้ อันดับแรกคือเรื่องการ
แอบแฝงใช้งบประมาณของชาติไปหาเสียง (ร้อยละ 44.2) รองลงมาคือเรื่องการใช้ข้าราชการประจำเป็นเครื่องมือในการหาเสียง
(ร้อยละ 28.9) เรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายในการหาเสียงของผู้สมัคร แต่ละพรรค (ร้อยละ 18.9) และเรื่องอื่นๆ อาทิ เรื่องการซื้อเสียง
และวิธีการลงคะแนน (ร้อยละ 8.0)

             เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อประเด็นเรื่องการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปเป็นหลังวันที่ 15 ตุลาคม 2549   ร้อยละ 64.8 เห็นว่า
ไม่ควรเลื่อนวันเลือกตั้ง ขณะที่ร้อยละ 35.2 เห็นว่าควรเลื่อนวันเลือกตั้ง

   
 
รายละเอียดในการสำรวจ
  วัตถุประสงค์ในการสำรวจ :.
 

             เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สนใจติดตามข่าวการคัดเลือก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดใหม่ ในประเด็นต่อไปนี้
                     1. ความพึงพอใจต่อผลการคัดเลือกผู้สมัคร กกต. ของศาลฎีกา
                     2. ความคิดเห็นต่อความชัดเจนโปร่งใสในกระบวนการรับสมัครและคัดเลือก กกต. ที่ผ่านมาของศาลฎีกา
                     3. ความเชื่อมั่นในความชัดเจนโปร่งใสของกระบวนการคัดเลือก กกต. ของวุฒิสภา
                     4. ความมั่นใจในความเป็นอิสระจากพรรคการเมืองของ กกต. ชุดใหม่
                     5. รายชื่อผู้ที่ประชาชนเห็นว่าสมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กกต. ชุดใหม่
                     6. ความเชื่อมั่นต่อการที่ กกต. ชุดใหม่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม
                     7. เรื่องที่ต้องการให้ กกต. ชุดใหม่จับตาดูเป็นพิเศษในการจัดการเลือกตั้งที่จะถึงนี้
                     8. ความคิดเห็นต่อประเด็นเรื่องการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปเป็นหลังวันที่ 15 ตุลาคม 2549

  ระเบียบวิธีการสำรวจ :
               การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 21 ปีขึ้นไปที่ทำงานในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน
และหน่วยงานสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 55 แห่ง โดยเลือกเฉพาะผู้ที่ติดตามข่าว
เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,377 คน เป็นเพศชายร้อยละ 46.4
และเพศหญิง ร้อยละ 53.6
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน    5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : . การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล :   11  - 12  สิงหาคม 2549
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล : . 13 สิงหาคม  2549
  สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776
 
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
     
   

ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์

   
 
 จำนวน
ร้อยละ
เพศ :
            ชาย
639
46.4
            หญิง
738
53.6
อายุ :
            21– 30 ปี
554
40.2
            31– 40 ปี
488
35.5
            41– 50 ปี
256
18.6
            51 ปีขึ้นไป
79
5.7
การศึกษา :
             ต่ำกว่าปริญญาตรี 266 19.3
             ปริญญาตรี 962 69.9
             สูงกว่าปริญญาตรี 149 10.8
สถานที่ทำงาน :
             หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 631 45.8
             หน่วยงานธุรกิจเอกชน 732 53.2
             หน่วยงานสาธารณกุศล 14 1.0
รวม 1,377 100.0
     
 

ตารางที่ 2: ความพึงพอใจต่อผลการคัดเลือกผู้สมัคร กกต. 10 คนของศาลฎีกา

   
  จำนวน ร้อยละ
พอใจ
1,166
84.7
ไม่พอใจ
211
15.3
     
 

ตารางที่ 3: ความคิดเห็นต่อความชัดเจนโปร่งใสในกระบวนการรับสมัครและคัดเลือก กกต.
ที่ผ่านมาของศาลฎีกา

   
  จำนวน ร้อยละ
เห็นว่าชัดเจนโปร่งใส
973
70.7
เห็นว่าไม่ชัดเจนโปร่งใส
399
28.9
ไม่แน่ใจ
5
0.4
     
 

ตารางที่ 4: ความเชื่อมั่นในความชัดเจนโปร่งใสของกระบวนการคัดเลือก กกต. ของวุฒิสภา

   
  จำนวน ร้อยละ
เชื่อมั่น
647
47.0
ไม่เชื่อมั่น
730
53.0
     
 

ตารางที่ 5: ความมั่นใจว่าประเทศไทยจะได้ กกต. ชุดใหม่ที่เป็นอิสระจากพรรคการเมือง

   
  จำนวน ร้อยละ
มั่นใจ
757
55.0
ไม่มั่นใจ
620
45.0
     
 

ตารางที่ 6: รายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็น กกต. ชุดใหม่ (เรียงลำดับจากคะแนน
มากไปหาน้อย โดยการให้ผู้ตอบเลือกผู้ที่คิดว่าเหมาะสมจำนวน 5 คนจาก 10 คน)

   
 
คะแนนที่ได้
1. นายแก้วสรร อติโพธิ อดีตสมาชิกวุฒิสภา
1,059
2. นายอุดม เฟื่องฟุ้ง ผู้พิพากษาอาวุโสศาลอาญา
903
3. นายนาม ยิ้มแย้ม อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
876
4. นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานแผนกคดีแรงงานศาลฎีกา
738
5. นายวิชา มหาคุณ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวศาลฎีกา
700

6. นางสดศรี สัตยธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญา

638
7. นายประพันธ์ นัยโกวิท รองอัยการสูงสุด
562
8. นายสมชัย จึงประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา
506
9. นายสุเมธ อุปนิสากร ผู้พิพากษาอาวุโสศาลอาญา
473
10.นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมศาลฎีกา
430
     
 

ตารางที่ 7: ความเชื่อมั่นว่า กกต. ชุดใหม่จะทำให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมได้หรือไม่

   
  จำนวน ร้อยละ
ได้
811
58.9
ไม่ได้ เพราะ
         -      ถูกพรรคการเมืองแทรกแซง
         -      ตามไม่ทันกลโกงของนักการเมือง
         -      มีเวลาเตรียมการเลือกตั้งน้อยเกินไป
         -      คณะทำงานระดับล่างยังเป็นชุดเดิม
         -      ขาดประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้ง
230
16.7
ไม่แน่ใจ
336
24.4
     
 

ตารางที่ 8: เรื่องที่ต้องการให้ กกต. ชุดใหม่จับตาดูเป็นพิเศษในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้

   
  จำนวน ร้อยละ
เรื่องการแอบแฝงใช้งบประมาณของชาติไปหาเสียง
609
44.2
เรื่องการใช้ข้าราชการประจำเป็นเครื่องมือในการหาเสียง
398
28.9
เรื่องค่าใช้จ่ายในการหาเสียงของแต่ละพรรค
260
18.9
อื่นๆ อาทิ เรื่องการซื้อเสียงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และวิธีการลงคะแนน
110
8.0
     
 

ตารางที่ 9: ความคิดเห็นต่อการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปเป็นหลังวันที่ 15 ตุลาคม 2549

   
  จำนวน ร้อยละ
ควรเลื่อนวันเลือกตั้ง
485
35.2
ไม่ควรเลื่อนวันเลือกตั้ง
892
64.8
     
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
Vote :  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
Download document file :   ( เธงเนˆเธฒเธ—เธตเนˆ เธเธเธ•. เธŠเธธเธ”เนƒเธซเธกเนˆเนƒเธ™เธ„เธงเธฒเธกเน€เธซเน‡เธ™เธ‚เธญเธ‡เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธŠเธ™ )

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776