Connect to DB
  หัวข้อ “เทศกาลสงกรานต์ในมุมมองของวัยรุ่น”
  ระเบียบวิธีการสำรวจ:
   

         ด้วยในวันที่ 13 - 15 เมษายน เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์  อันเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่แบบไทยที่
สืบทอดมายาวนาน แต่จากพฤติกรรมการเล่นสงกรานต์ในช่วงหลังๆ ของคนบางกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มวัยรุ่นที่มุ่งความสนุกสนานสะใจ   จนมักก่อให้เกิดอันตรายตามมา   การใช้อุปกรณ์เล่นสงกรานต์
ที่เข้าข่ายรุนแรง   การดื่มสุรา  หรือการฉวยโอกาสลวนลามทางเพศ   ทำให้หลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการ
รณรงค์เล่นสงกรานต์อย่างมีสติเพื่อธำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้ 
ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์   สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง
“เทศกาลสงกรานต์ในมุมมองของวัยรุ่น”   โดยเก็บข้อมูลจากเยาวชนอายุ 12 - 20 ปี   ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล จำนวน 1,144 คน

   
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 2 - 9 เมษายน 2550
  วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ: 12  เมษายน 2550
  สรุปผลการสำรวจ:
   
กราฟแสดงการประมวลผลข้อมูล
   
                          กราฟที่ 1: สิ่งที่วัยรุ่นนึกถึงมากที่สุดเมื่อพูดถึงเทศกาลสงกรานต์
   

   
                          กราฟที่ 2: ความตั้งใจที่จะออกไปเล่นสงกรานต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้
   

   
                          กราฟที่ 3:  ความเห็นของวัยรุ่นต่อการเล่นสงกรานต์แบบถูกเนื้อต้องตัวกัน เช่น การทาแป้ง
                                   บนใบหน้าหรือลำตัว
   

   
                          กราฟที่ 4: เมื่อสอบถามถึงประสบการณ์ที่เคยถูกฉวยโอกาสลวนลามจากการเล่น
                                  สงกรานต์ พบว่า
   

   
                          กราฟที่ 5: ปัญหาที่วัยรุ่นเห็นว่าน่าเป็นห่วงและต้องการให้มีการแก้ไขมากที่สุดในช่วง
                                  เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คือ
   

   
                          กราฟที่ 6: บุคคลในแวดวงการเมืองที่วัยรุ่นต้องการรดน้ำขอพรมากที่สุด
                                  (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุชื่อเอง)
   

   
     
    สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
    Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
    Download document file:   ( เน€เธ—เธจเธเธฒเธฅเธชเธ‡เธเธฃเธฒเธ™เธ•เนŒเนƒเธ™เธกเธธเธกเธกเธญเธ‡เธ‚เธญเธ‡เธงเธฑเธขเธฃเธธเนˆเธ™ )
   
   

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

   

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776