Connect to DB
  หัวข้อ “พุทธศาสนิกชนกับการรักษาศีล 5 ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ”
  ระเบียบวิธีการสำรวจ:
   

         การสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “พุทธศาสนิกชนกับการรักษาศีล 5 ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา”
ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุ่มเขตการปกครอง
จำนวน 30 เขต จาก 50 เขต  ของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก ได้แก่
เขตคลองเตย คลองสาน คลองสามวา ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ธนบุรี บางกอกน้อย บางกะปิ บางเขน
บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระนคร มีนบุรี ยานนาวา
ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง วังทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง สัมพันธวงศ์ สาทร หนองแขม
และปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จากนั้นสุ่มถนนและประชากร
เป้าหมาย ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,140 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 51.2 และเพศหญิงร้อยละ 48.8

   
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 13 - 17 กรกฏาคม 2550
  วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ: 25 กรกฏาคม 2550
  สรุปผลการสำรวจ:
   
กราฟแสดงการประมวลผลข้อมูล
   
                          กราฟที่ 1: ความคิดเห็นต่อการรักษาศีล 5 ของพุทธศาสนิกชนในปัจจุบันว่า
มีความสำคัญเพียงใด
   

   
                          กราฟที่ 2: การประพฤติผิดศีล 5 ในรอบ 30 วันที่ผ่านมา พบว่า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
   

   
                          กราฟที่ 3: ความเห็นต่อการประพฤติผิดศีล 5 ในข้อที่เห็นว่าจะเป็นการสร้างปัญหา
ให้สังคมมากที่สุด
   

   
                          กราฟที่ 4: สิ่งที่ตั้งใจจะทำในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
   

   
                          กราฟที่ 5: การรับรู้หรือรับทราบถึงข่าวสารการรณรงค์ให้รักษาศีลหรือโครงการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
เทศกาลเข้าพรรษาจากกลุ่มตัวอย่าง
   

   
                          กราฟที่ 6: จำนวนของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่าทราบข่าวสารการรณรงค์ของโครงการ
ต่างๆ สามารถระบุถึงโครงการที่จดจำได้
   

   
                          กราฟที่ 7: ความคิดเห็นต่อผลการดำเนินโครงการรณรงค์เพื่องดการดื่มสุรา
ใน ช่วงเข้าพรรษาของปีที่ผ่านมา  จากจำนวนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 43.0 ที่ระบุว่าดื่มสุรา
อยู่ก่อนเข้าพรรษา พบว่า
   

   
                          กราฟที่ 8: บุคคลในคณะรัฐบาลชุดปัจจุบันที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสมควรได้รับการยกย่อง
ให้เป็น
แบบอย่างในการประพฤติตนได้เหมาะสมในการรักษาศีล 5 มากที่สุด (เป็นคำถามปลายเปิด
ให้ระบุคำตอบเอง)
   

   
                          กราฟที่ 9: ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างถึงศีลหรือหลักธรรมข้อใดที่อยากให้ผู้บริหาร
ประเทศยึดถือปฏิบัติและนำมาใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองในปัจจุบัน มากที่สุด
   

   
     
    สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
    Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
    Download document file:   ( เธžเธธเธ—เธ˜เธจเธฒเธชเธ™เธดเธเธŠเธ™เธเธฑเธšเธเธฒเธฃเธฃเธฑเธเธฉเธฒเธจเธตเธฅ 5 เนƒเธ™เธŠเนˆเธงเธ‡เน€เธ—เธจเธเธฒเธฅเน€เธ‚เน‰เธฒเธžเธฃเธฃเธฉเธฒ )
   
   

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

   

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776