Connect to DB
  หัวข้อ “ประเมินผลงาน 3 ปีผู้ว่าฯ อภิรักษ์ ”
  ระเบียบวิธีการสำรวจ:
   

         การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอายุ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขตตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,354 คน
เป็นเพศชายร้อยละ 45.3 และเพศหญิงร้อยละ 54.7

   
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2550
  วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ: 6 กันยายน 2550
  สรุปผลการสำรวจ:
   
กราฟแสดงการประมวลผลข้อมูล
   
                          กราฟที่ 1: ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อผลงานด้านต่างๆ ในฐานะผู้ว่าฯ กทม.ของ
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (ได้คะแนนเฉลี่ย 5.19 จากคะแนนเต็ม 10 เพิ่มขึ้นจากตอนประเมินผลงานรอบ
2 ปีที่ได้ 5.17)
   

   
                          กราฟที่ 2: ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (ได้คะแนนเฉลี่ย 5.74 จากคะแนนเต็ม 10 เพิ่มขึ้นจากตอนประเมินผลงานรอบ 2 ปี
ที่ได้ 5.71)
   

   
                          กราฟที่ 3: เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบผลของการทำงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมากับความ
คาดหวังตอนที่นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้รับเลือกเป็นผู้ว่า กทม. พบว่า
   

   
                          กราฟที่ 4: โครงการด้านต่างๆ ของผู้ว่าฯ อภิรักษ์ ที่กลุ่มตัวอย่างระบุว่าพอใจมากที่สุด
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ระบุคำตอบเอง)
   

   
                          กราฟที่ 5: โครงการด้านต่างๆ ของผู้ว่าฯ อภิรักษ์ ที่กลุ่มตัวอย่างระบุว่าไม่พึงพอใจมากที่สุด
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ระบุคำตอบเอง)
   

   
                          กราฟที่ 6: ปัญหาใน กทม. ที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ผู้ว่าฯ อภิรักษ์ แก้ไขโดยเร่งด่วน
   

   
     
    สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
    Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
    Download document file:   ( เธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เธœเธฅเธ‡เธฒเธ™ 3 เธ›เธตเธœเธนเน‰เธงเนˆเธฒเธฏ เธญเธ เธดเธฃเธฑเธเธฉเนŒ )
   
   

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

   

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776