Connect to DB
  หัวข้อ “ประเมินผลงาน 1 ปีรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ”
  ระเบียบวิธีการสำรวจ:
   

         การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุ่มเขต
การปกครองจำนวน 30 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก
ได้แก่ เขตคลองสาน คลองสามวา ดอนเมือง ดินแดง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุ่งครุ บางกะปิ บางเขน
บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบ พญาไท พระโขนง พระนคร มีนบุรี
ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดพร้าว วังทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง สัมพันธวงศ์ สาทร สายไหม  และ
ปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จากนั้นสุ่มถนน และประชากรเป้าหมาย
อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,075 คน เป็นเพศชายร้อยละ 51.7 และเพศหญิงร้อยละ 48.3

   
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 2 - 7 ตุลาคม 2550
  วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ: 9 ตุลาคม 2550
  สรุปผลการสำรวจ:
   
กราฟแสดงการประมวลผลข้อมูล
   
                          กราฟที่ 1: ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อผลงานของรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
ในภาพรวมได้คะแนน 4.46 (จากคะแนนเต็ม 10) โดยมีคะแนนความพึงพอใจผลงานด้านต่างๆ ดังนี้
   

   
                          กราฟที่ 2: เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจกับเมื่อตอนครบรอบ 9 เดือน 6 เดือน
และ 3 เดือน ปรากฏผลดังนี้
   

   
                          กราฟที่ 3: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
เมื่อรัฐบาลฯ เข้ามาบริหารประเทศครบ 1 ปี
   

   
                          กราฟที่ 4: เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
เมื่อรัฐบาลฯ เข้ามาบริหาร ประเทศครบ 1 ปีกับการสำรวจครั้งที่ผ่านๆมา ปรากฏผลดังนี้
   

   
                          กราฟที่ 5: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเมื่อให้เปรียบเทียบผลงาน 1 ปีที่ผ่านมากับ
ความคาดหวังของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่รัฐบาลฯ เข้ามาบริหารประเทศ ผลปรากฏว่า
   

   
                          กราฟที่ 6: เปรียบเทียบผลงานกับความคาดหวังของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่รัฐบาลฯ
เข้ามาบริหารประเทศครบ 1 ปี กับการสำรวจครั้งที่ผ่านๆ มา ปรากฏผลดังนี้
   

   
                          กราฟที่ 7: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อผลงานของรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
ที่น่าพอใจมากที่สุด (เป็นคำถามปลายเปิดให้ระบุคำตอบเอง)
   

   
                          กราฟที่ 8: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อผลงานของรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
ที่ไม่น่าพอใจมากที่สุด (เป็นคำถามปลายเปิดให้ระบุคำตอบเอง)
   

   
                          กราฟที่ 9: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อสิ่งที่อยากให้รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
เร่งดำเนินการมากที่สุดในขณะนี้ คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ระบุคำตอบเอง)
   

   
                          กราฟที่ 10: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการลาออกของรัฐมนตรีบางคนในรัฐบาล
และการปรับ ครม. ว่าจะกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลหรือไม่ พบว่า
   

   
                          กราฟที่ 11: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการเห็นด้วยหรือไม่กับการที่
พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ลาออกจาก ประธาน คมช. เพื่อมาเป็นรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง
พบว่า
   

   
                          กราฟที่ 12: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อสถานการณ์บ้านเมืองภายหลังการปรับ
คณะรัฐมนตรีของรัฐบาล แล้วคิดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือไม่ พบว่า
   

   
                          กราฟที่ 13: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อความเชื่อมั่นว่าจะมีการเลือกตั้ง
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 นี้ได้หรือไม่ พบว่า
   

   
                          กราฟที่ 14: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับบุคคลในคณะรัฐบาลชุดปัจจุบัน
ที่ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
   

   
                          กราฟที่ 15: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับบุคคลในคณะรัฐบาลชุดปัจจุบัน
ที่ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ ต่ำที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
   

   
                          กราฟที่ 16: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับบุคคลในคณะรัฐบาลชุดปัจจุบัน
ที่ประชาชนระบุว่า ไม่รู้จัก/ไม่ได้รับรู้ถึงการทำงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
   

   
     
    สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
    Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
    Download document file:   ( เธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เธœเธฅเธ‡เธฒเธ™ 1 เธ›เธตเธฃเธฑเธเธšเธฒเธฅ เธžเธฅ.เธญ.เธชเธธเธฃเธขเธธเธ—เธ˜เนŒ เธˆเธธเธฅเธฒเธ™เธ™เธ—เนŒ )
   
   

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

   

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776