Connect to DB
  หัวข้อ “คนไทยกับการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม ”
  วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
   

         เพื่อทราบข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวัน
อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2550 ในประเด็นต่อไปนี้
                       1. การรับทราบกำหนดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคมนี้
                       2. ความตั้งใจที่จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้
                       3. ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาเลือกผู้สมัคร
                       4. พรรคการเมืองทีจะเลือกจาก สส. ระบบสัดส่วน
                       5. หัวหน้าพรรคที่คิดว่าเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปมากที่สุด
                       6. ลักษณะการซื้อเสียงและการวางตัวเป็นกลางของข้าราชการในพื้นที่
                       7. ความเชื่อมั่นที่มีต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
                       8. ความเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่จะทำให้สถานการณ์บ้านเมืองของไทยดีขึ้น

  ระเบียบวิธีการสำรวจ:
   

         การวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง “คนไทยกับการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม”   ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม
เมื่อวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2550 จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม โดยสุ่ม
จังหวัดที่เป็นตัวแทนของเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วนทั้ง 8 กลุ่ม กลุ่มละ 2 จังหวัด รวม 16 จังหวัด ได้แก่
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ลพบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ พะเยา ขอนแก่น
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี พัทลุง และสงขลา จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรได้กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 1,507 คน
เป็นเพศชายร้อยละ 45.5 และเพศหญิงร้อยละ 54.5

   
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 16 - 19 พฤศจิกายน 2550
  วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ: 22 พฤศจิกายน 2550
  สรุปผลการสำรวจ:
   
กราฟแสดงการประมวลผลข้อมูล
   
                          กราฟที่ 1: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการรับทราบกำหนดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น
ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคมนี้ พบว่า
   

   
                          กราฟที่ 2: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อความตั้งใจที่จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พบว่า
   

   
                          กราฟที่ 3: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเมื่อสอบถามว่าขณะนี้มีผู้สมัคร สส.
ที่จะเลือกอยู่ในใจแล้วหรือยัง พบว่า
   

   
                          กราฟที่ 4: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยสำคัญที่สุดที่ใช้พิจารณาเลือก
ผู้สมัครสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ คือ
   

   
                          กราฟที่ 5: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเมื่อสอบถามถึงลักษณะการเลือก สส.
แบบรวมเขตเรียงเบอร์ พบว่า
   

   
                          กราฟที่ 6: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อพรรคการเมืองที่คิดว่าจะเลือกในระบบ
สัดส่วน คือ
   

   
                          กราฟที่ 7: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อหัวหน้าพรรคการเมืองที่คิดว่ามีความ
เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปมากที่สุด คือ
   

   
                          กราฟที่ 8: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเมื่อสอบถามว่ามีข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
ในพื้นที่มีส่วนในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงบ้างหรือไม่ พบว่า
   

   
                          กราฟที่ 9: โดยในจำนวนที่ระบุว่ามีข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีส่วนในการ
ซื้อสิทธิ์ขายเสียง จำแนกออกเป็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
   

   
                          กราฟที่ 10: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเมื่อสอบถามถึงการติดต่อเพื่อซื้อเสียงของตน
หรือ คนใกล้ชิด พบว่า
   

   
                          กราฟที่ 11: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อความเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไป
อย่างถูกต้องและบริสุทธิ์ยุติธรรม พบว่า
   

   
                          กราฟที่ 12: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเมื่อสอบถามว่า ภายหลังการเลือกตั้ง
สถานการณ์การเมืองของไทยจะเป็นอย่างไร ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เห็นว่า
   

   
     
    สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
    Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
    Download document file:   ( เธ„เธ™เน„เธ—เธขเธเธฑเธšเธเธฒเธฃเน€เธฅเธทเธญเธเธ•เธฑเน‰เธ‡ 23 เธ˜เธฑเธ™เธงเธฒเธ„เธก )
   
   

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

   

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776