หัวข้อ “บทบาทที่พึงประสงค์ของหนังสือพิมพ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน”  
                   ในยุคที่สถานการณ์บ้านเมืองของไทยยังไม่สามารถก้าวพ้นจากปัญหาความขัดแย้งและแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเช่น
ในปัจจุบัน การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์ในฐานะสื่อต้นทางที่คอยสอดส่องและรายงาน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้สาธารณชนได้รับทราบจึงเป็นที่สนใจและเฝ้าติดตามจากสังคม ว่าจะสามารถดำเนินบทบาท
ได้อย่างเหมาะสมในอันจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้องมั่นคงมากน้อยเพียงใด
                 ในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการก่อตั้ง สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ “
บทบาทที่พึงประสงค์ของ
หนังสือพิมพ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน
”  โดยเก็บข้อมูลจากผู้อ่านอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพจากทุกภาค
ของประเทศ จำนวน 2,248 คน   เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2551 สรุปผลได้ดังนี้
 
     
 

             1. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาสาระที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์รายวัน

 
ผู้อ่านทั่วไป

(คะแนนเต็ม 10)
ผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์
เป็นประจำทุกวัน
(คะแนนเต็ม 10)
ความรวดเร็วทันเหตุการณ์
7.28
7.36
ความน่าสนใจ สามารถตอบสนองความอยากรู้
7.20
7.10
ความชัดเจนเข้าใจง่าย
6.99
7.07
ความต่อเนื่องในการนำเสนอความคืบหน้า
6.74
6.72
ความละเอียดลึกซึ้งของเรื่องราว
6.62
6.64
ความสุภาพเหมาะสมของถ้อยคำภาษาที่ใช้
6.51
6.37
ความเป็นกลาง
6.28
6.25
ความถูกต้องเที่ยงตรงเชื่อถือได้
5.95
5.92
ความเคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้ตกเป็นข่าว
5.81
5.57
เฉลี่ยรวม
6.60
6.56
 
     
 

             2. ประเภทของเนื้อหาที่ต้องการให้หนังสือพิมพ์นำเสนอให้ มากขึ้น (เป็นคำถามปลายเปิด
ให้ผู้ตอบระบุเอง )

 
ผู้อ่านทั่วไป

(ร้อยละ)
ผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์
เป็นประจำทุกวัน
(ร้อยละ)
เนื้อหาที่เจาะลึกเรื่องการเมืองและนักการเมือง
22.2
23.8
เศรษฐกิจ การลงทุน การประกอบอาชีพ
21.4
26.0
วิทยาศาสตร์ การค้นพบและความรู้ใหม่ๆ
13.2
14.6
บันเทิง
8.8
4.9
สังคม
7.9
6.2
เรื่องราวชีวิตบุคคลที่มีคุณค่า เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
6.5
8.1
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และภูมิปัญญาชาวบ้าน
5.3
4.4
กีฬา
4.6
4.9
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.5
0.9
การดูแลสุขภาพ
1.4
2.2
เรื่องราวเกี่ยวกับต่างประเทศ
1.3
2.2
เรื่องในเชิงเกษตรและสิ่งแวดล้อม
1.2
0.9
อื่นๆ เช่น ท่องเที่ยว เรื่องราวดีๆ ในสังคม
1.7
0.9
 
     
 

             3. ประเภทของเนื้อหาที่ต้องการให้หนังสือพิมพ์นำเสนอให้ น้อยลง (เป็นคำถามปลายเปิด
ให้ผู้ตอบระบุเอง )

 
ผู้อ่านทั่วไป

(ร้อยละ)
ผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์
เป็นประจำทุกวัน
(ร้อยละ)
ข่าวอาชญากรรม ความรุนแรง ข่มขืน
34.2
41.5
ข่าวด้านลบของดารา ชีวิตดาราที่เป็นตัวอย่างไม่ดี
ของเยาวชน
29.8
29.7
ข่าวความแตกแยกทางการเมือง
16.8
12.4
ข่าวเกี่ยวกับความเชื่องมงาย ใบ้หวย ภูตผี
4.7
2.5
โฆษณา
3.5
5.0
ข่าวกีฬา
2.7
1.6
ข่าวที่ไม่เป็นความจริง ข่าวโคมลอย ไม่มีแหล่งข่าว
ที่ชัดเจน
2.6
3.3
ข่าวสังคม ข่าวไฮโซ
1.8
0.9
ข่าวความแตกแยกของคนไทยด้วยกัน
1.4
2.2
อื่นๆ เช่น ข่าวต่างประเทศ
2.5
0.9
 
     
 

             4. ความพึงพอใจต่อการทำหน้าที่ของสื่อหนังสือพิมพ์รายวันของไทยในปัจจุบัน

 
ผู้อ่านทั่วไป

(คะแนนเต็ม 10)
ผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์
เป็นประจำทุกวัน
(คะแนนเต็ม 10)
การให้ความบันเทิง
7.01
6.89
การแสดงความเห็น ตีความ และเชื่อมโยงให้ประชาชน
เข้าใจถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวที่เกิดขึ้น
6.52
6.51
การแสวงหาข้อเท็จจริงที่มีคุณค่ามานำเสนอให้
ประชาชนได้รับทราบ
6.48
6.38
การให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องที่จำเป็นต่อการ
แก้ปัญหาของประเทศ เช่น การปฏิรูปการเมือง
การแก้รัฐธรรมนูญ
6.42
6.31
การให้ข้อมูลเชิงลึกด้านการเมืองแก่ประชาชน
6.32
6.27
การกระตุ้น ชี้นำสังคมไปในทางที่ถูกที่ควร
6.20
6.13
การยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องชอบธรรมในสังคม
6.13
6.08
การเป็นปากเสียงให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
6.02
6.07
การตรวจสอบรัฐบาลและผู้มีอำนาจในบ้านเมือง
6.01
6.02
เฉลี่ยรวม
6.35
6.30
 
     
 

             5. เรื่องที่ต้องการให้หนังสือพิมพ์ปรับปรุงแก้ไขมากที่สุด (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบ
ระบุเอง)

 
ผู้อ่านทั่วไป

(ร้อยละ)
ผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์
เป็นประจำทุกวัน
(ร้อยละ)
นำเสนอข่าวสารด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง
52.1
49.5
มีความเป็นกลาง ไม่เลือกข้าง ไม่อยู่ใต้อิทธิพลของใคร
11.0
13.5
ปรับภาษาและการเขียนให้เข้าใจง่าย
10.6
13.0
ระมัดระวังเรื่องการลงภาพและเรื่องราวที่ละเมิด
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
10.2
8.9
เน้นข่าวเชิงเจาะลึกให้มากขึ้น
8.0
6.8
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อ่าน อย่ามุ่งแต่ขายข่าว
3.3
4.3
สร้างความสมานฉันท์ในชาติ
1.9
2.0
เป็นปากเสียงให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
1.7
1.1
อื่นๆ เช่น เสนอข่าวให้รวดเร็วทันเหตุการณ์
ลงโฆษณาให้น้อยลง ลดราคาลง
1.2
0.9
 
     
 

             6. บทบาทที่ต้องการให้สื่อหนังสือพิมพ์ของไทย เน้นมากที่สุด ในปัจจุบัน

 
ผู้อ่านทั่วไป

(ร้อยละ)
ผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์
เป็นประจำทุกวัน
(ร้อยละ)
รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ประชาชน
ได้รับทราบ
39.3
36.6
สร้างความสมานฉันท์ระหว่างคนในชาติ
19.3
19.5
ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและผู้มีอำนาจ
ในบ้านเมือง
12.1
14.2
เป็นปากเสียงให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
8.9
8.4
กระตุ้น ชี้นำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างถูกต้องเหมาะสม
7.7
9.5
ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการปฏิรูป
การเมืองอย่างถูกต้อง
7.6
5.3
สร้างความบันเทิง
3.6
0.8
อื่นๆ เช่น ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
1.5
5.7
 
     
 

             7. ความคิดเห็นต่อสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ไทยในปัจจุบัน

 
ผู้อ่านทั่วไป

(ร้อยละ)
ผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์
เป็นประจำทุกวัน
(ร้อยละ)
เห็นว่ามีเสรีภาพในระดับที่เหมาะสมแล้ว
31.9
28.6
เห็นว่ามีเสรีภาพมากเกินไป
30.1
26.3
เห็นว่ามีเสรีภาพน้อยเกินไป
20.9
16.8
ไม่แน่ใจ
17.1
28.2
 
     
 

             8. ความคิดเห็นต่อวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการควบคุมดูแลจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์

 
ผู้อ่านทั่วไป

(ร้อยละ)
ผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์
เป็นประจำทุกวัน
(ร้อยละ)
ควรให้สื่อควบคุมกันเอง
39.1
42.0
ควรให้รัฐบาลเป็นผู้ควบคุมสื่อ
17.3
18.7
ไม่ควรมีใครมาควบคุมสื่อ
17.0
20.2
ควรให้ประชาชนผู้อ่านเป็นผู้ควบคุมสื่อ โดยวิธีการ
         - ตั้งองค์กรอิสระที่มีตัวแทนจาก.........ร้อยละ 11.3
           ทุกภาคส่วนมาควบคุมดูแล
         - ไม่ซื้อหนังสือพิมพ์ที่ไม่ปฏิบัติตาม.....ร้อยละ  7.2
            จรรยาบรรณ
         - เลือกรับข้อมูลจากหลายแหล่ง............ร้อยละ  5.9
           ประกอบกัน
         - อื่นๆ เช่น ประท้วง ฟ้องร้องสื่อ..........ร้อยละ  2.2
26.6
19.1
 
     
 

             9. การรู้จักสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 
ผู้อ่านทั่วไป

(ร้อยละ)
ผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์
เป็นประจำทุกวัน
(ร้อยละ)
ไม่รู้จักเลย
59.2
50.8
เคยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่รู้ว่าทำอะไร
35.6
30.9
รู้จัก
5.2
18.3
 
     

     
 
รายละเอียดในการสำรวจ
 
  ระเบียบวิธีการสำรวจ:  
                   การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์อายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพจากทุกภาค
ของประเทศ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Multi-stage Sampling)  โดยในแต่ละภาค
จะทำการสุ่มจังหวัด จากนั้นสุ่มอำเภอ แล้วจึงสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้นจำนวน 2,248 คน เป็นเพศชายร้อยละ 50.6 และเพศหญิงร้อยละ 49.4
 
     
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):  
                   ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
     
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:  
                   ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มี โครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถาม
ปลายเปิด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อน
บันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
     
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 7 - 30 พฤษภาคม 2551  
     
  วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ: 4 กรกฎาคม 2551  
     
  สรุปผลการสำรวจ: ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล  
 
ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรศาสตร์
 
 
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
1138
50.6
             หญิง
1110
49.4
อายุ:
 
 
             18 - 25 ปี
612
27.2
             26 - 35 ปี
578
25.7
             36 - 45 ปี
548
24.4
             46 ปีขึ้นไป
510
22.7
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
1094
48.6
             ปริญญาตรี
930
41.4
             สูงกว่าปริญญาตรี
224
10.0
อาชีพ:
 
 
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน
482
21.4
             ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
436
19.4
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
390
17.3
             นิสิต นักศึกษา
374
16.6
             รับจ้างทั่วไป
274
12.2
             พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ
138
6.1
             เกษตรกร ประมง
96
4.3
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน ฯลฯ
58
2.7
ที่อยู่อาศัย:
 
 
             กรุงเทพฯ
734
31.6
             ภาคเหนือ
296
13.2
             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
582
25.9
             ภาคกลาง
364
17.2
             ภาคใต้
272
12.1
ความถี่ในการอ่านหนังสือพิมพ์:
 
 
             อ่าน 1-2 วันต่อสัปดาห์
778
34.6
             อ่าน 3-4 วันต่อสัปดาห์
643
28.6
             อ่าน 5-6 วันต่อสัปดาห์
303
13.5
             อ่าน 7 วันต่อสัปดาห์ หรืออ่านทุกวัน
524
23.3
รวม
2248
100.0
 
       
 
สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
 
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 
 
Download document file:   (  เธšเธ—เธšเธฒเธ—เธ—เธตเนˆเธžเธถเธ‡เธ›เธฃเธฐเธชเธ‡เธ„เนŒเธ‚เธญเธ‡เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญเธžเธดเธกเธžเนŒเนƒเธ™เธชเธ–เธฒเธ™เธเธฒเธฃเธ“เนŒเธ›เธฑเธˆเธˆเธธเธšเธฑเธ™  )
 
     
   
     
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
 
 
Email: research@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776