Connect to DB
  หัวข้อ “วัดและศาสนาในสายตาเยาวชน ”
  วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
   

         เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในประเด็นต่อไปนี้
                1. การรับทราบถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา
                2. การให้ความสำคัญต่อหลักคำสอนของศาสนาในการดำเนินชีวิต
                3. การใช้หลักคำสอนของศาสนาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
                4. ความเห็นต่อการที่ วัดสามารถเป็นที่พึ่งทางใจของเยาวชนได้
                5. ความเห็นที่มีต่อ วัดกับเยาวชนไทยห่างไกลกันมากขึ้น
                6. สาเหตุที่ทำให้เยาวชนไม่ค่อยเข้าวัด
                7. วิธีที่จะให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับวัด/ศาสนามากขึ้น

                8. ศีล 5 ข้อที่เยาวชนต้องการให้นักการเมืองไทยยึดถือและปฏิบัติมากที่สุด

  ระเบียบวิธีการสำรวจ:
   

         การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุ่ม
เขตการปกครอง จำนวน 30 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และ
เขตชั้นนอก ได้แก่ เขตคลองเตย คลองสาน คลองสามวา จตุจักร ดอนเมือง ดุสิต ตลิ่งชัน ทุ่งครุ ธนบุรี
บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางนา บางพลัด บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ
พญาไท มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง ลาดพร้าว สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม
หลักสี่ และปริมณฑล 3 จังหวัด คือ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ จากนั้นสุ่มถนน และประชากร
เป้าหมายอายุ 13-25 ปีขึ้นไป ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,233 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 43.5 และ
เพศหญิง ร้อยละ 56.5

   
  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 2 - 5 พฤษภาคม 2551
  วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ: 15 พฤษภาคม 2551
  สรุปผลการสำรวจ:
   
กราฟและตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
     
   
                กราฟที่ 1: การรับรู้ของเยาวชนต่อความสำคัญของวันวิสาขบูชาว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ
ตรัสรู้ ปรินิพพาน พบว่า
 
   

     
   
                กราฟที่ 2: ความสำคัญของหลักคำสอนของศาสนาที่มีต่อการดำเนินชีวิตนั้น เยาวชนเห็นว่า
 
   

     
   
                กราฟที่ 3: การใช้หลักคำสอนของศาสนาเป็นทางออกในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่า
 
   

     
   
                กราฟที่ 4: เมื่อถามความรู้สึกที่มีต่อ “วัด” ว่าสามารถเป็นที่พึ่งทางใจของเยาวชนได้หรือไม่นั้น
พบว่า
 
   

   
                กราฟที่ 5: ทั้งนี้ เมื่อให้เยาวชนระบุถึงสาเหตุที่ไม่ค่อยเข้าวัด เนื่องจาก 
(
เป็นคำตอบปลายเปิดให้เยาวชนระบุเอง)
 
   

   
                กราฟที่ 6: ความคิดเห็นต่อวิธีการที่จะทำให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับวัดและศาสนามากขึ้น คือ
( เป็นคำตอบปลายเปิดให้เยาวชนระบุเอง)
 
   

     
   
     
    สามารถทำการ Vote ได้วันละ 1 ครั้ง
    Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
    Download document file:   ( เธงเธฑเธ”เนเธฅเธฐเธจเธฒเธชเธ™เธฒเนƒเธ™เธชเธฒเธขเธ•เธฒเน€เธขเธฒเธงเธŠเธ™ )
   
   

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ ( Email: research@bu.ac.th )

   

โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1776