หัวข้อ “ประเมินผลงาน 4 ปี ผู้ว่าฯ อภิรักษ์ และแนวโน้มการเลือกผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่”
                  ด้วยถึงกำหนดของการครบวาระ 4 ปีการปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง“ประเมินผลงาน 4 ปีผู้ว่าฯ อภิรักษ์ และแนวโน้มการเลือกผู้ว่า กทม.คนใหม่”ซึ่งเป็นโครงการที่กรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตามสัดส่วนข้อมูลประชากรศาสตร์จำนวนทั้งสิ้น 1,795 คน เป็นเพศชายร้อยละ 48.5 และเพศหญิงร้อยละ 51.5 เมื่อวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2551 สรุปผลได้ ดังนี้
 
             1. คะแนนความพึงพอใจในผลงานด้านต่างๆ ของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าฯ กทม.

 
คะแนนเต็ม 10.0
ด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
5.94
ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
5.83
ด้านศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาเมือง
5.61
ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ
5.32
ด้านการจราจรและขนส่งมวลชน
5.27
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.03
คะแนนเฉลี่ย
5.51
(ผลงานครบรอบ 3 ปี่ได้ 5.19 คะแนน)
 
             2. สำหรับความเห็นต่อสภาพโดยรวมของกรุงเทพมหานครในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา

 
ร้อยละ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
45.0
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
34.4
เปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลง
9.8
ไม่มีความคิดเห็น
10.8
 
             3. โครงการด้านต่างๆ ของผู้ว่าฯ อภิรักษ์ ที่กลุ่มตัวอย่างระบุว่า พอใจมากที่สุด  (เป็นคำถาม
                 ปลายเปิดให้ระบุคำตอบเอง)

 
ร้อยละ
ด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาดของเมือง
37.2
ไม่มีผลงานที่พอใจ
22.3
ด้านการจัดสร้างระบบขนส่งมวลชน
20.4
ด้านการศึกษา สาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต
13.8
ด้านการส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจชุมชนและศิลปวัฒนธรรม
3.1
พอใจในทุกด้าน
1.3
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1
ด้านอื่นๆ (เช่น การทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ ห้ามขายสินค้าริมถนน)
0.8
 

             4. โครงการด้านต่างๆ ของผู้ว่าฯ อภิรักษ์ ที่กลุ่มตัวอย่างระบุว่า ไม่พึงพอใจมากที่สุด
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ระบุคำตอบเอง)

 
ร้อยละ
ไม่มีผลงานที่ไม่พึงพอใจ
44.9
ด้านการแก้ไขปัญหาจราจรใน กทม.
29.0
ด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาดของเมือง
11.7
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.6
ด้านการส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจชุมชนและศิลปวัฒนธรรม
3.2
ด้านการศึกษา สาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2
ด้านอื่น ๆ (เช่น การห้ามขายสินค้าวันจันทร์ ปัญหารถดับเพลิง การเปลี่ยนบ้านเลขที่ ฯลฯ)
4.9
ไม่พึงพอใจในทุกด้าน
0.5
 
             5. ความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
                 ได้คะแนนเฉลี่ย 6.24
จากคะแนนเต็ม 10 (เพิ่มขึ้นจากตอนประเมินผลงานรอบ 3 ปีที่ได้ 5.74)
 
             6. แนวทางการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม. คนต่อไป

                   1) พิจารณาจากเกณฑ์การสังกัดพรรคการเมือง พบว่า
 
ร้อยละ
จะเลือกผู้สมัครที่ไม่สังกัดพรรคใดๆ
56.7
จะเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์
26.9
จะเลือกผู้สมัครจากพรรคพลังประชาชน
7.7
จะเลือกผู้สมัครจากพรรคอื่นๆ
8.7

                   2) พิจารณาจากประสบการณ์ทางการเมือง พบว่า
 
ร้อยละ
จะเลือกผู้ที่ไม่เคยลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาก่อน
52.0
จะเลือกผู้ที่เคยลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาแล้ว
27.9

                   3) พิจารณาจากคุณสมบัติส่วนตัว พบว่า
 
ร้อยละ
มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส / มีคุณธรรม
11.0
มีความขยัน อดทน ทุ่มเทในการทำงาน ตั้งใจทำงานพัฒนาบ้านเมือง
3.3
เป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
2.0
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ใส่ใจ ให้ความสำคัญและเข้าถึงประชาชน
1.6
พูดจริงทำจริง รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน ทำตามนโยบายที่แถลงไว้
0.9
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปลกใหม่
0.8
มีความเป็นผู้นำ รอบคอบ รวดเร็ว กล้าตัดสินใจในการทำงาน
0.6
มีความยุติธรรมและเป็นกลาง
0.5
ไม่สังกัดพรรคการเมือง และมีความเป็นตัวของตัวเองไม่ขึ้นอยู่กับใคร
0.4
มีนโยบาย และอุดมการณ์ที่ชัดเจน
0.4
อื่นๆ เช่น ทำงานร่วมกับรัฐบาลได้ / ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษา และคุณภาพชีวิต / เป็นคนกรุงเทพ
1.2
 
             7. เมื่อถามว่ามีบุคคลที่อยากให้เป็น ผู้ว่าฯ กทม. คนต่อไปอยู่ในใจแล้วหรือยัง พบว่า

 
ร้อยละ
มีอยู่ในใจแล้ว
22.7
     โดยกลุ่มตัวอย่างระบุชื่อผู้ที่อยู่ในใจ ดังนี้ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบ
ระบุชื่อเอง)
- นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ร้อยละ 11.0
- มล.ณัฐกรณ์ เทวกุล ร้อยละ 3.3
- นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ ร้อยละ 2.0
- ไม่ระบุ ร้อยละ 1.6
- ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ร้อยละ 0.9
- ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ร้อยละ 0.8
- ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ร้อยละ 0.6
- ดร.พิจิตต รัตตกุล ร้อยละ 0.5
- นางปวีณา หงส์สกุล ร้อยละ 0.4
- นายสมัคร สุนทรเวช ร้อยละ 0.4
- บุคคลอื่นๆ เช่น นายสมบัติ เมทะนี / คุณหญิงณัฐนนท์ ทวีศิลป์ / พล.ต.จำลอง ศรีเมือง / นายกรณ์ จิตกวานิช / นายดนุพร ปุณณกันต์ / ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง / พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส / ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ร้อยละ 1.2
 
ยังไม่มีอยู่ในใจ
77.3
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ของการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อการปฏิบัติหน้าที่ครบ 4 ปีในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ในประเด็นต่อไปนี้
                         1. ความพึงพอใจผลงานด้านต่างๆ ของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
                         2. การเปลี่ยนแปลงสภาพโดยรวมของกรุงเทพมหานคร
                         3. โครงการของผู้ว่าฯ กทม. นายอภิรักษ์ โกษะโยธินที่ประชาชนพอใจและไม่พอใจมากที่สุด
                         4. ความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
                         5. เกณฑ์ในการเลือกผู้ว่าฯ กทม. คนต่อไป     
                         6. การมีบุคคลในใจที่อยากให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. คนต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอายุ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขตตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,795 คน เป็นเพศชายร้อยละ 48.5 และเพศหญิงร้อยละ 51.5
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีรวบรวมเก็บข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มี
โครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check ListNominal) และ คำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 16 – 18 สิงหาคม 2551
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 22 สิงหาคม 2551
 
สรุปผลการสำรวจ: ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
ตารางที่ 1: ข้อมูลประชากรศาสตร
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
871
48.5
             หญิง
924
51.5
อายุ:
 
 
             18 - 25 ปี
480
26.7
             26 - 35 ปี
516
28.7
             36 - 45 ปี
456
25.4
             46 ปีขึ้นไป
343
19.2
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
677
37.7
             ปริญญาตรี
987
55.0
             สูงกว่าปริญญาตรี
131
7.3
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
207
11.6
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน
586
32.6
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
441
24.6
             รับจ้างทั่วไป
215
12.0
             นิสิต นักศึกษาุ
252
14.0
             อื่นๆ อาทิ พ่อบ้าน แม่บ้าน อาชีพอิสระ
             ว่างงาน
94
5.2
รวม
1,795
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: research@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776