หัวข้อ “การรับรู้และรับมือกับสตอร์ม เซิร์จ ของคนกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ”
                  จากข่าวการเกิดปรากฎการณ์ "สตอร์ม เซิร์จ" หรือคลื่นพายุซัดฝั่ง ในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย และพื้นที่ใกล้แม่น้ำ
ที่อาจส่งผลกระทบครอบคลุมถึงเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง“การรับรู้และรับมือ
กับสตอร์ม เซิร์จ ของคนกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
”
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป
ในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ จำนวน 1,103 คน เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคมที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้
 
             1. ความสนใจที่มีต่อข่าวการเกิดปรากฎการณ์ "สตอร์ม เซิร์จ"

 
ประชาชน
ทั่วไป
(ร้อยละ)
ประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย
(ร้อยละ)
ให้ความสนใจ
71.8
79.2
ไม่ให้ความสนใจ
21.6
20.8
ไม่ทราบข่าว
6.6
ไม่มีผู้ที่ไม่ทราบข่าว
 
             2. ความคิดเห็นต่อโอกาสที่จะเกิดปรากฎการณ์ "สตอร์ม เซิร์จ" ขึ้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
                 ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน

 
ประชาชน
ทั่วไป
(ร้อยละ)
ประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย
(ร้อยละ)
เชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริง
62.0
67.1
ไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้น
38.0
32.9
 
             3. ความวิตกกังวลกับข่าวการเกิดปรากฎการณ์ "สตอร์ม เซิร์จ"

 
ประชาชน
ทั่วไป
(ร้อยละ)
ประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย
(ร้อยละ)
ไม่วิตกกังวล
58.4
52.0
วิตกกังวล
41.6
48.0
 

             4. การเตรียมตัวเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์ "สตอร์ม เซิร์จ"

 
ประชาชน
ทั่วไป
(ร้อยละ)
ประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย
(ร้อยละ)
ยังไม่ได้เตรียมตัว
        (เนื่องจาก ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร
         และไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่)
65.1
58.4
เตรียมตัวแล้ว
        (โดยการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
        วางแผนหาที่อยู่ยามฉุกเฉิน และซื้อของใช้
        ที่จำเป็นเก็บไว้)
34.9
41.6
 

             5. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรากฏการณ์ "สตอร์ม เซิร์จ" ที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
ประชาชน
ทั่วไป
(ร้อยละ)
ประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย
(ร้อยละ)
แนวทางการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับ "สตอร์ม เซิร์จ"
89.3
90.0
การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
88.5
87.9
โอกาสในการเกิด "สตอร์ม เซิร์จ"
85.7
86.1
ผลกระทบที่จะได้รับจาก "สตอร์ม เซิร์จ"
84.7
85.7
 

             6. ความพึงพอใจต่อการทำงานในเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ “สตอร์ม เซิร์จ” ของหน่วยงาน
                 ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

 
พอใจการทำงาน
(ร้อยละ)
ไม่พอใจการทำงาน
(ร้อยละ)
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
83.8
16.2
กรมอุตุนิยมวิทยา
81.4
18.6
กรุงเทพมหานคร
75.9
24.1
รัฐบาล
58.3
41.7
 
             7. สำหรับความมั่นใจต่อความสามารถในการรับมือกับปรากฏการณ์ "สตอร์ม เซิร์จ" ของหน่วยงาน
                 ที่เกี่ยวข้อง พบว่า

 
ประชาชน
ทั่วไป
(ร้อยละ)
ประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย
(ร้อยละ)
ไม่มั่นใจ ว่าจะสามารถรับมือได้
59.9
61.5
มั่นใจ ว่าสามารถรับมือได้
40.1
38.5
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ของการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการในประเด็นต่อไปนี้
                         1. ความสนใจต่อข่าวการเกิดปรากฏการณ์ “สตอร์ม เซิร์จ”
                         2. ความเห็นต่อการเกิด “สตอร์ม เซิร์จ” ขึ้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
                         3. ความกังวลต่อข่าวการเกิดปรากฏการณ์ “สตอร์ม เซิร์จ”
                         4. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์ “สตอร์ม เซิร์จ”
                         5. ความต้องการรับรู้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ “สตอร์ม เซิร์จ”
                         6. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                         7. ความมั่นใจที่มีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับปรากฏการณ์ “สตอร์ม เซิร์จ”
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุ่มเขตการปกครอง จำนวน
31 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย คลองสาน จตุจักร
จอมทอง ดินแดง ทุ่งครุ ธนุรี บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขต บางนา บางบอน บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ
พญาไท พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดพร้าว วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง
สาทร หลักสี่ และจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นสุ่มถนน และประชากรเป้าหมายอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้ กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
1,103 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 48.5 และเพศหญิง ร้อยละ 51.5   โดยเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ เสี่ยงภัย ร้อยละ 20.9
และอยู่นอกเขตพื้นที่เสี่ยงภัย ร้อยละ 79.1
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีรวบรวมเก็บข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มี
โครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check ListNominal) และ คำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 23 – 24 สิงหาคม 2551
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 26 สิงหาคม 2551
 
สรุปผลการสำรวจ: ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
ตารางที่ 1: ข้อมูลประชากรศาสตร
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
535
48.5
             หญิง
568
51.5
อายุ:
 
 
             18 - 25 ปี
328
29.7
             26 - 35 ปี
336
30.5
             36 - 45 ปี
266
24.1
             46 ปีขึ้นไป
173
15.7
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
425
38.5
             ปริญญาตรี
614
55.7
             สูงกว่าปริญญาตรี
64
5.8
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
125
11.3
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน
387
35.1
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
231
20.9
             รับจ้างทั่วไป
176
16.0
             พ่อบ้าน แม่บ้าน
107
9.7
             อื่นๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ
             ว่างงาน
77
7.0
พื้นที่อยู่อาศัย:
 
 
             อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย (ได้แก่ เขตบางนา ทุ่งครุ
             จอมทอง บางขุนเทียน ราษฎร์บูรณะ และ
             จังหวัดสมุทรปราการ)
231
20.9
             อยู่นอกเขตพื้นที่เสี่ยงภัย
872
79.1
รวม
1,103
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: research@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776