หัวข้อ “ความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ต่อสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน”
                  จากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของไทยที่ดำเนินมาระยะหนึ่ง และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปในการ
ยุติปัญหาที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้จัดทำโครงการสำรวจเรื่อง
“
ความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ต่อสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป
ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,042 คน เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้
 
             1. ความคิดเห็นต่อการที่รัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์
                 ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา พบว่า

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
49.8
ไม่เห็นด้วย
50.2
 
             2. ความคิดเห็นต่อการแสดงจุดยืนของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. ในฐานะหัวหน้า
                 คณะทำงานแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉินเฉพาะที่จำเป็น โดยเน้น
                 การเจรจา และป้องกันมิให้ประชาชนปะทะกัน

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
83.8
ไม่เห็นด้วย
16.2
 
             3. ความคิดเห็นต่อการที่ สส. พรรคพลังประชาชนออกแถลงการณ์ให้ ผบ.ทบ. ปฎิบัติตาม
                 พรก.ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการห้ามชุมนุมเกิน 5 คน และให้มีการเซ็นเซอร์สื่อ

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
41.7
ไม่เห็นด้วย
58.3
 

             4. การตัดสินใจแก้ปัญหาทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี ที่ประชาชนต้องการ

 
ร้อยละ
ลาออก
35.6
บริหารประเทศต่อไป
31.4
ยุบสภา
26.8
อื่นๆ เช่น ครม.ลาออก ให้สู้ถึงที่สุด และให้เลิกเล่นการเมือง
6.2
 

             5. ความคิดเห็นต่อการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้น ได้แก่

 
นำเสนอข่าว
ได้เหมาะสม
เป็นกลางดีแล้ว
(ร้อยละ)
นำเสนอข่าว
เข้าข้างรัฐบาล
มากเกินไป
(ร้อยละ)
นำเสนอข่าว
เข้าข้างฝ่าย
พันธมิตรฯ มากเกินไป
(ร้อยละ)
โทรทัศน์
63.3
22.4
14.3
หนังสือพิมพ์
64.5
15.0
20.5
วิทยุ
64.5
19.4
16.1
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ของการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นต่อไปนี้
                         1. การประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน
                         2. การแสดงจุดยืนของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานแก้ไข
                             สถานการณ์ฉุกเฉิน ในการปฎิบัติตาม พรก.ฉุกเฉินเฉพาะที่จำเป็น โดยเน้นการเจรจา และป้องกัน
                             มิให้ประชาชนปะทะกัน
                         3. การที่ สส. พรรคพลังประชาชนออกแถลงการณ์ให้ ผบ.ทบ. ปฎิบัติตาม พรก.ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด
                         4. แนวทางการตัดสินใจแก้ปัญหาของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการ
                         5. การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุ่มเขตการ ปกครองจำนวน
25 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย คลองสาน
คลองสามวา ดอนเมือง ดินแดง บางกะปิ บางเขน บางนา บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบ พญาไท พระโขนง
มีนบุรี ราชเทวี ลาดพร้าว วังทองหลาง สวนหลวง สัมพันธวงศ์ สาทร สายไหม หลักสี่ และห้วยขวาง จากนั้นสุ่มถนน
และประชากรเป้าหมายอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,042 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.5 และเพศหญิง
ร้อยละ 47.5
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีรวบรวมเก็บข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มี
โครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check ListNominal) และ คำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 4 กันยายน 2551
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 5 กันยายน 2551
 
สรุปผลการสำรวจ: ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
ตารางที่ 1: ข้อมูลประชากรศาสตร
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
547
52.5
             หญิง
495
47.5
อายุ:
 
 
             18 - 25 ปี
255
24.5
             26 - 35 ปี
362
34.7
             36 - 45 ปี
249
23.9
             46 ปีขึ้นไป
176
16.9
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
455
43.7
             ปริญญาตรี
519
49.8
             สูงกว่าปริญญาตรี
68
6.5
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
114
10.9
             พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน
392
37.6
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
267
25.6
             รับจ้างทั่วไป
132
12.7
             พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
35
3.4
             อื่นๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ
             ว่างงาน
102
9.8
รวม
1,042
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: research@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776