หัวข้อ “ความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ต่อการประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ของ
              นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
”
                  เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร   เนื่องด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  มีมติชี้มูลความผิดฐาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในคดีทุจริตจัดซื้อรถดับเพลิง  เรือดับเพลิง  และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของ
กรุงเทพมหานคร   ทั้งนี้การลาออกจะมีผลหลังวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “
ความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯต่อการประกาศลาออกจาก
ผู้ว่าฯ กทม. ของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
จำนวน ทั้งสิ้น 1,225 คน เป็นเพศชายร้อยละ 46.1 และเพศหญิงร้อยละ 53.9 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 สรุปผล
ได้ดังนี้
 
             1. ความเห็นของคนกรุงเทพฯ ต่อการที่ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประกาศลาออกจากตำแหน่ง
                 ผู้ว่าฯ กทม.

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
เหตุผลที่เห็นด้วย
- เป็นการแสดงความรับผิดชอบ
  เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักการเมือง
  คนอื่นๆ และถือเป็นบรรทัดฐาน
  การเมืองใหม่
ร้อยละ 46.4
  - เชื่อว่ามีความผิดจริง ต้องยอมรับ
  ความผิด
ร้อยละ 16.1
  - ผลงานไม่มี ไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้
  อยู่แล้ว
ร้อยละ 2.1
  - เป็นการรักษาภาพพจน์ให้กับพรรค
ร้อยละ 0.2
  - อื่นๆ เช่น อยากให้เลือกตั้งใหม่
  เพื่อให้โอกาสคนอื่นมาทำงานแทน
  ดีกว่าถูกศาลตัดสินให้พ้นจาก
  ตำแหน่ง ฯลฯ
ร้อยละ 4.4
69.2
ไม่เห็นด้วย
เหตุผลที่ไม่เห็นด้วย
- ยังไม่ถึงเวลา ควรรอให้ศาล
  ตัดสิน เพื่อพิสูจน์ตัวเองก่อน
ร้อยละ 14.4
  - สิ้นเปลืองงบประมาณการเลือกตั้ง
ร้อยละ 5.5
  - ที่ผ่านมาทำหน้าที่ผู้ว่าฯ กทม.
  ได้ดีมาตลอด
ร้อยละ 5.9
  - การลาออกเท่ากับยอมรับว่า
  ทุจริตจริง
ร้อยละ 5.0
30.8
 
             2. คะแนนนิยมของคนกรุงเทพฯ ที่มีต่อพรรคประชาธิปัตย์ หลังนายอภิรักษ์ประกาศลาออกจาก
                 ตำแหน่งผู้ว่า กทม.

 
ร้อยละ
ส่งผลให้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น
16.7
ส่งผลให้คะแนนนิยมลดลง
31.0
ไม่มีผลต่อคะแนนนิยม
52.3
 
             3. แนวโน้มของคนกรุงเทพฯ ในการเลือกผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. ครั้งต่อไป

 
ร้อยละ
จะเลือกผู้สมัครที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์
40.2
จะไม่เลือกผู้สมัครที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์
18.4
ยังไม่แน่ใจ
41.4

                         ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะคนกรุงเทพฯ ที่เคยเลือกนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เมื่อการเลือกตั้ง
                 ผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ผ่านมา   ระบุว่าจะยังคงเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 66.8
                 ไม่เลือก ร้อยละ 5.1   และยังไม่ตัดสินใจโดยจะรอดูบุคคลที่พรรคจะส่งลงสมัครก่อน ร้อยละ
                 28.1
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ของการสำรวจ:

                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นต่อไปนี้
                         1. ความเห็นต่อการที่ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ก่อนการ
                             ตัดสินคดีของศาลฎีกา
                         2. คะแนนนิยมที่มีต่อพรรคประชาธิปัตย์ หลังเกิดเหตุการณ์นี้
                         3. แนวโน้มการตัดสินใจเลือกผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในการเลือกตั้งครั้งหน้า

 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุ่มเขตการปกครอง จากนั้น สุ่มถนน แล้วจึงสุ่มประชากร
เป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,225 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 46.1 และเพศหญิง ร้อยละ
53.9
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีรวบรวมเก็บข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 13 พฤศจิกายน 2551
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 14 พฤศจิกายน 2551
 
สรุปผลการสำรวจ: ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
ตารางที่ 1: ข้อมูลประชากรศาสตร
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
565
53.9
             หญิง
660
46.1
อายุ:
 
 
             18 - 25 ปี
298
24.3
             26 - 35 ปี
437
35.5
             36 - 45 ปี
292
23.9
             46 ปีขึ้นไป
198
16.1
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
435
35.5
             ปริญญาตรี
652
53.3
             สูงกว่าปริญญาตรี
138
11.2
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
115
9.4
             พนักงานบริษัทเอกชน
502
41.0
             ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
248
20.2
             รับจ้างทั่วไป
140
11.4
             พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
50
4.1
             นิสิต/นักศึกษา
122
10.0
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน
48
3.9
รวม
1,225
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: research@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776