หัวข้อ “ที่สุดแห่งปี 2551 ในสายตาคนกรุงเทพฯ”
                  ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ที่สุดแห่งปี
2551 ในสายตาคนกรุงเทพฯ
”   โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทุกสาขาอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร   เมื่อวันที่
20-23 ธันวาคมที่ผ่านมา จำนวน 1,206 คน ด้วยคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุคำตอบเอง  โดยไม่มี
ข้อคำตอบให้เลือก สรุปผลได้ดังนี้
 
             1. ข่าวหรือเหตุการณ์ในประเทศไทยที่สร้างความปิติยินดีมากที่สุดในรอบปี ได้แก่

 
ร้อยละ
ข่าวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ข่าวทรงหายจาก
พระอาการประชวร และข่าว การจัดงานพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ
22.2
การได้รัฐบาลใหม่ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี
21.2
การยุติการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯ
11.4
นักกีฬาไทยได้เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมที่กรุงปักกิ่ง
8.9
น้ำมันลดราคา
5.4
ประชนชนคนไทยน้อมส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สู่สวรรคาลัย
2.0
การออกนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือน อาทิ ขึ้นรถเมล์ฟรี และ
รัฐรับภาระเรื่องการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ
1.9
ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคการเมืองที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
1.5
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เดินทางออกนอกประเทศ
1.3
อื่นๆ อาทิ ปรากฏการณ์พระจันทร์ยิ้ม เด็กไทยได้เหรียญจาก
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ และการไม่โดนให้ออกจากงาน เป็นต้น
5.5
ไม่มีข่าวหรือเหตุการณ์ใดที่สร้างความปลื้ม ปิติ ยินดีมากที่สุด
18.7
 
             2. ข่าวหรือเหตุการณ์ในประเทศไทยที่สร้างความเศร้าสะเทือนใจมากที่สุดในรอบปี ได้แก่

 
ร้อยละ
การชุมนุมประท้วงยึดสนามบิน และทำเนียบรัฐบาล
ของกลุ่มพันธมิตรฯ
26.0
การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
23.8
การสลายการชุมนุมของตำรวจบริเวณหน้ารัฐสภาและการ
ปะทะกันของกลุ่มต่างๆ จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
19.4
สังคมไทยแตกความสามัคคี มีการแบ่งฝ่าย ทำให้เกิดการ
ขัดแย้งกันทางความคิด
12.5
การมีรัฐบาลที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่า
ประเทศชาติ
5.3
ข่าวความไม่สงบใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
4.1
เศรษฐกิจตกต่ำ การเลิกจ้าง การขึ้นราคาสินค้า
3.7
อื่นๆ อาทิ กรณีปราสาทพระวิหาร การชุมนุมประท้วงของ
กลุ่ม นปช. เป็นต้น
4.5
ไม่มีข่าวหรือเหตุการณ์ในประเทศไทยที่สร้างความเศร้า
และสะเทือนใจมากที่สุด
0.7
 
             3. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมไทยที่มีพฤติกรรมน่าชื่นชมยกย่องมากที่สุดในรอบปี ได้แก่

 
ร้อยละ
สมจิต จงจอหอ และทีมนักกีฬาไทยที่คว้าชัยชนะใน
โอลิมปิกเกมที่กรุงปักกิ่ง
15.8
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
8.3
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
5.3
ทหาร ตำรวจ ที่ประจำอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1
นาย อภิรักษ์ โกษะโยธิน
3.0
ทหาร
2.6
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
2.5
ตำรวจ
2.0
กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
1.8
นายสมัคร สุนทรเวช
1.5
นักเรียนไทยที่ชนะการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
1.4
พล อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา
1.2
อื่นๆ อาทิ ปู่เย็น ศาลรัฐธรรมนูญ และทีมจัดงานพระราชพิธีพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เป็นต้น
18.9
ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมไทยที่มีพฤติกรรมน่าชื่นชม
ยกย่องมากที่สุด
31.6
 
             4. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมไทยที่มีพฤติกรรมน่าผิดหวังมากที่สุดในรอบปี ได้แก่

 
ร้อยละ
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
31.1
ทั้งกลุ่มพันธมิตรฯ และกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
13.8
นักการเมืองไทย
11.5
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
7.9
กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
7.8
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
7.0
นายสมัคร สุนทรเวช
4.1
ตำรวจ
1.3
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
1.2
พรรคประชาธิปัตย์
1.0
พรรคพลังประชาชน
1.0
อื่นๆ อาทิ หมอดูกฤษ นายนพดล ปัทมะ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
สราวุฒิ มาตรทอง เป็นต้น
6.5
ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมไทยที่มีพฤติกรรมน่าผิดหวังมากที่สุด
5.8
 
             5. เรื่องที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดสำหรับประเทศไทยในปี 2552 ได้แก่

 
ร้อยละ
ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และการว่างงาน
69.1
ปัญหาความแตกแยกทางการเมืองและการใช้ความรุนแรง
ในการชุมนุมของฝ่ายต่างๆ
26.4
ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.0
อื่นๆ อาทิ ปัญหาโจรกรรม ปัญหาสังคม และปัญหาครอบครัวอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ
3.2
ไม่มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดสำหรับประเทศไทยในปี 2552
0.3
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ของการสำรวจ:

                  เพื่อสอบถามข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นต่อไปนี้
                         1. ข่าวหรือเหตุการณ์ในประเทศไทยที่สร้างความปิติยินดีมากที่สุด
                         2. ข่าวหรือเหตุการณ์ในประเทศไทยที่สร้างความเศร้าสะเทือนใจมากที่สุด
                         3. บุคคลหรือ กลุ่มบุคคลในสังคมไทยที่มีพฤติกรรมน่าผิดหวังมากที่สุด
                         4. เรื่องที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดสำหรับประเทศไทยในปี 2552

 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจำนวน 32 เขต
ได้แก่ คลองสาน ทุ่งครุ ดินแดง ดุสิต ธนบุรี ภาษีเจริญ บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา
บางบอน ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระโขนง วังทองหลาง วัฒนา ห้วยขวาง คลองสามวา ยานนาวา ราชเทวี มีนบุรี
ลาดพร้าว สวนหลวง จตุจักร จอมทอง สะพานสูง สัมพันธวงศ์ สาทร และหลักสี่ โดยในแต่ละเขตทำการสุ่มถนน และ
สถานที่เก็บข้อมูล จากนั้นจึงสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้นจำนวน 1,206 คน เป็นชายร้อยละ 50 และหญิงร้อยละ 50
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีรวบรวมเก็บข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 20 - 23 ธันวาคม 2551
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 26 ธันวาคม 2551
 
สรุปผลการสำรวจ: ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
ตารางที่ 1: ข้อมูลประชากรศาสตร
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
603
50.0
             หญิง
603
50.0
อายุ:
 
 
             18 - 25 ปี
389
32.3
             26 - 35 ปี
362
30.0
             36 - 45 ปี
246
20.4
             46 ปีขึ้นไป
209
17.3
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
680
56.4
             ปริญญาตรี
468
38.8
             สูงกว่าปริญญาตรี
58
4.8
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
102
8.5
             พนักงานบริษัทเอกชน
423
35.1
             ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
249
20.6
             รับจ้างทั่วไป
132
10.9
             พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
52
4.3
             อื่นๆ อาทิ นิสิต นักศึกษา อาชีพอิสระ
             ว่างงาน
248
20.6
รวม
1,206
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: research@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776