หัวข้อ “แนวโน้มการเลือกผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ (สำรวจครั้งที่ 2)”
                  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้วันที่ 11 มกราคม 2552 เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ
กทม. คนใหม่  ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)   จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง
“แนวโน้มการเลือกผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ (สำรวจครั้งที่ 2)”   โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร  จำนวนทั้งสิ้น1,594 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 48.8  และเพศหญิงร้อยละ 51.2   เมื่อวันที่
28 ธันวาคม 2551 - 2 มกราคม 2552 สรุปผลได้ ดังนี้
 
             1. การรับรู้ของคนกรุงเทพฯ เกี่ยวกับกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ในวันที่
                 11 มกราคม 2552

 
สำรวจครั้งที่ 1
(8-10 ธ.ค.)
ร้อยละ
สำรวจครั้งที่ 2
(28 ธ.ค.-2 ม.ค.)
ร้อยละ
ทราบ
47.5
88.8
ไม่ทราบ
52.5
11.2
 
             2. ความตั้งใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในวันที่ 11 มกราคม 2552

 
สำรวจครั้งที่ 1
(8-10 ธ.ค.)
ร้อยละ
สำรวจครั้งที่ 2
(28 ธ.ค.-2 ม.ค.)
ร้อยละ
ไป
82.7
87.8
ไม่ไป
4.4
3.9
ไม่แน่ใจ
12.9
8.3
 
             3. บุคคลที่คนกรุงเทพฯ ตั้งใจจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. คนต่อไป คือ

 
สำรวจครั้งที่ 1
(8-10 ธ.ค.)
ร้อยละ
สำรวจครั้งที่ 2
(28 ธ.ค.-2 ม.ค.)
ร้อยละ
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
30.2
36.4
นายยุรนันท์ ภมรมนตรี
7.7
17.9
ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล
17.2
13.8
นายแก้วสรร อติโพธิ
4.6
6.3
นางลีนา จังจรรจา
1.4
0.4
ผู้สมัครหมายเลขอื่น
2.2
4.5
ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร
33.3
19.3
จะไปใช้สิทธิแต่ไม่ลงคะแนนเลือกใคร
3.4
1.4
 
             4. เมื่อถามถึงโอกาสเปลี่ยนใจไปเลือกผู้สมัครคนอื่น พบว่า

 
สำรวจครั้งที่ 1
(8-10 ธ.ค.)
ร้อยละ
สำรวจครั้งที่ 2
(28 ธ.ค.-2 ม.ค.)
ร้อยละ
ยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนใจ
66.6
71.1
มีโอกาสเปลี่ยนใจไปเลือกผู้สมัครคนอื่น
33.4
28.9

                     โดยแยกตามผู้สมัครได้ดังนี้

 
ยืนยันว่า
จะไม่เปลี่ยนใจ
(ร้อยละ)
มีโอกาส
ไม่เปลี่ยนใจ
(ร้อยละ)
ผู้ที่ระบุว่าจะเลือก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
81.9
18.1
ผู้ที่ระบุว่าจะเลือก นายยุรนันท์ ภมรมนตรี
66.4
33.6
ผู้ที่ระบุว่าจะเลือก ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล
68.9
31.1
ผู้ที่ระบุว่าจะเลือกนายแก้วสรร อติโพธิ
51.1
48.9
ผู้ที่ระบุว่าจะเลือก นางลีนา จังจรรจา
33.3
66.7
 
             5. เหตุผลหลักในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ของ คนกรุงเทพฯ คือ

 
สำรวจครั้งที่ 1
(8-10 ธ.ค.)
ร้อยละ
สำรวจครั้งที่ 2
(28 ธ.ค.-2 ม.ค.)
ร้อยละ
ดูจากทีมงานและพรรคที่สังกัด
33.5
35.1
ดูจากนโยบายการดำเนินงาน
39.2
25.9
ดูจากผลงานในอดีต
13.9
10.5
อื่นๆ เช่น ดูจากคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร
ความขยันในการลงพื้นที่หาเสียง
13.4
28.5
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ของการสำรวจ:

                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นต่อไปนี้
                         1. การรับรู้เกี่ยวกับกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ วันที่ 11 มกราคม 2552
                         2. แนวโน้มการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในวันที่ 11 มกราคม 2552
                         3. ผู้สมัครที่ตั้งใจเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่
                         4. โอกาสเปลี่ยนใจไปเลือกผู้สมัครคนอื่น

                         5. เหตุผลหลักในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุ่มเขตการปกครอง จากนั้น สุ่มถนน แล้วจึง
สุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,594 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 48.8
และเพศหญิง ร้อยละ 51.2
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีรวบรวมเก็บข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 28 ธันวาคม 2551 - 2 มกราคม 2552
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 2 มกราคม 2552
 
สรุปผลการสำรวจ: ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
ตารางที่ 1: ข้อมูลประชากรศาสตร
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
778
48.8
             หญิง
816
51.2
อายุ:
 
 
             18 - 25 ปี
340
21.3
             26 - 35 ปี
412
25.8
             36 - 45 ปี
414
26.0
             46 ปีขึ้นไป
428
26.9
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
836
52.4
             ปริญญาตรี
680
42.7
             สูงกว่าปริญญาตรี
78
4.9
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
210
13.2
             พนักงานบริษัทเอกชน
380
23.8
             ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
364
22.8
             รับจ้างทั่วไป
230
14.4
             พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
156
9.8
             นิสิต นักศึกษาุ
208
13.0
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน
46
3.0
รวม
1,594
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: research@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776