หัวข้อ “ตรุษจีนปี 2552 ในมุมมองคนกรุงเทพฯ”
                  ช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ชาวไทยเชื้อสายจีนต่างออกมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคักเพื่อเตรียม
ไว้ใช้เซ่นไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษตามความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานับพันปี  ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในตลาดแต่ละปี
จำนวนไม่น้อย แต่จากปัญหาเศรษฐกิจและการระบาดของโรคไข้หวัดนกที่เกิดขึ้นในขณะนี้อาจส่งผลต่อปริมาณการจับจ่าย
ใช้สอยและความมั่นใจในการบริโภคสัตว์ปีกในช่วงเทศกาลดังกล่าว   ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ตรุษจีนปี 2552 ในมุมมองคนกรุงเทพฯ”   โดยเก็บข้อมูลจากคนไทย
เชื้อสายจีนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาด 11 แห่ง ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,108 คน เป็นเพศชาย
ร้อยละ 48.0 และเพศหญิงร้อยละ 52.0 เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2552 สรุปผลได้ ดังนี้
 
             1. งบประมาณที่เตรียมไว้ใช้จ่ายในเทศกาลตรุษจีนในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว พบว่า

 
ร้อยละ
ลดลงกว่าปีที่แล้ว
         โดยให้เหตุผลว่า ต้องประหยัด เศรษฐกิจไม่ดี รายได้ลดลง
         เป็นต้น
49.2
เท่าๆ กับปีที่แล้ว
         โดยให้เหตุผลว่า ตั้งงบประมาณพอๆ กับปีที่แล้วแต่ปริมาณ
         ของที่ได้ อาจลดลงบ้าง ราคาสินค้าไม่ต่างจากปีที่แล้ว
         มากนัก เป็นต้น
25.5
เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว
         โดยให้เหตุผลว่า ครอบครัวใหญ่ต้องใช้ของไหว้จำนวนมาก
         สินค้ามีราคาแพงขึ้น ต้องการใช้ของไหว้ที่มีคุณภาพดี เป็นต้น
25.3
 
             2. ความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคสัตว์ปีกช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ พบว่า

 
ร้อยละ
มั่นใจ
     (โดยมั่นใจมาก ร้อยละ 24.7 และค่อนข้างมั่นใจ ร้อยละ 46.0)
70.7
ไม่มั่นใจ
     (โดยไม่ค่อยมั่นใจ ร้อยละ 26.2 และไม่มั่นใจเลย ร้อยละ  3.1)
29.3
 
             3. การรับทราบเรื่องการจัดทำสายรัดข้อขาสัตว์ปีกที่วางจำหน่ายซึ่งผ่านการตรวจแล้วว่าปลอดภัย
                 จากเชื้อไข้หวัดนก

 
ร้อยละ
ทราบ
42.8
ไม่ทราบ
57.2
 
             4. เรื่องที่ตั้งใจจะอธิษฐานขอพรจากเทพเจ้าในวันตรุษจีน (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ขอให้ค้าขายคล่อง กิจการเจริญรุ่งเรือง มีกำไร ร่ำรวยเงินทอง
39.7
ขอให้คนในครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง
39.6
ขอให้ประเทศชาติสงบสุข คนในชาติรักสามัคคีกัน
7.3
ขอให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น
6.8
อื่นๆ อาทิ ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
คุ้มครอง ฯลฯ
1.7
ไม่ขอพรใดๆ
5.0
 
             5. ความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 
ร้อยละ
มั่นใจ
     (โดยมั่นใจมาก ร้อยละ16.6 และค่อนข้างมั่นใจ ร้อยละ 36.8)
53.4
ไม่มั่นใจ
     (โดยไม่ค่อยมั่นใจ ร้อยละ 37.8 และไม่มั่นใจเลย ร้อยละ 8.8)
46.6
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ของการสำรวจ:

                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นต่อไปนี้
                     1. งบประมาณที่จะใช้จ่ายในเทศกาลตรุษจีนในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
                     2. ความมั่นใจในความปลอดภัยจากการบริโภคสัตว์ปีกในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้
                     3. การรับทราบเรื่องการจัดทำสายรัดข้อขาเป็ดและไก่ที่ผ่านการตรวจแล้วว่าปลอดภัยจากเชื้อไข้หวัดนก
                     4. เรื่องที่ตั้งใจจะอธิษฐานขอพรจากเทพเจ้าในวันตรุษจีน

                     5. ความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล

 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 31 ปีขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุ่มตลาดที่กระจายอยู่ในเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และ
ชั้นใน จำนวน 11 แห่ง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ได้แก่ ตลาดคลองเตย
ตลาดบางกะปี ตลาดบางขุนศรี ตลาดบางแค ตลาดบางนา ตลาดพระโขนง ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดเยาวราช ตลาดรุ่งเจริญ
ตลาดแสงจันทร์ และตลาดอุดมสุข จากนั้นจึงสุ่มเลือกประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้นจำนวน 1,108 คน เป็นเพศชายร้อยละ 48.0 และเพศหญิงร้อยละ 52.0
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีรวบรวมเก็บข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 21 - 22 มกราคม 2552
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 23 มกราคม 2552
 
สรุปผลการสำรวจ: ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล
ตารางที่ 1: ข้อมูลประชากรศาสตร
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
532
48.0
             หญิง
576
52.0
รวม
1,108
100.0
อายุ:
 
 
             31 - 40 ปี
418
37.7
             41 - 50 ปี
324
29.2
             51 - 60 ปี
234
21.1
             61 ปีขึ้นไป
132
11.9
รวม
1,108
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
680
61.4
             ปริญญาตรี
380
34.3
             สูงกว่าปริญญาตรี
48
4.3
รวม
1,108
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
74
6.7
             พนักงานบริษัทเอกชน
186
16.8
             ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
462
41.7
             รับจ้างทั่วไป
158
14.3
             พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
174
15.7
             อื่นๆ
54
4.8
รวม
1,108
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: research@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776