หัวข้อ “1 เดือนรัฐบาลกับการปรับ ครม.”
                  จากการที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ  (นปช.)   ประกาศจะชุมนุมยืดเยื้อ
หากรัฐบาลไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอ 4 ประการ  นับตั้งแต่ให้ดำเนินคดีกับแกนนำกลุ่มพันธมิตรฯ  การปลดรัฐมนตรีบางคน
การยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 2550  และการยุบสภา  ท่ามกลางกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี ประกาศขอเวลา 3 วันในการตัดสินใจ  ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการ
สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “1 เดือนรัฐบาลกับการปรับ ครม.”   โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
ทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,254 คน  เป็นเพศชาย ร้อยละ 49.8   และเพศหญิง ร้อยละ 50.2   เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้
 
             1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอ 4 ประการที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
                 (นปช.) เสนอให้รัฐบาลดำเนินการ ได้แก่

 
เห็นด้วย
(ร้อยละ)
ไม่เห็นด้วย
(ร้อยละ)
ไม่แน่ใจ
(ร้อยละ)
1. ให้ดำเนินคดีกับแกนนำกลุ่มพันธมิตรฯ
    ที่บุกยึดทำเนียบรัฐบาล สถานีโทรทัศน์
    เอ็นบีที และสนามบิน
59.1
29.7
11.2
2. ให้ปลดนายกษิต ภิรมย์ รมว.กระทรวง
    ต่างประเทศออกจากตำแหน่ง
37.6
39.2
23.2
3. ให้รับร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการ
    ประชาชนเพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
    (คปพร.) หรือยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 2550
    แล้วกลับไปใช้รัฐธรรมนูญปี2540
28.7
49.8
21.5
4. ให้ประกาศยุบสภาทันทีหลังประกาศใช้
    รัฐธรรมนูญใหม่
27.2
57.5
15.3
 
             2. ความคิดเห็นต่อการนัดชุมนุมของกลุ่ม นปช. ที่ประกาศจะชุมนุมยืดเยื้อหากรัฐบาลไม่ปฏิบัติตาม
                 ข้อเสนอ 4 ประการข้างต้น ภายใน 15 วัน

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
       โดยให้เหตุผลว่า ต้องการความชัดเจนในเรื่องการดำเนินคดี
       กับกลุ่มพันธมิตรฯ เป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย
       ไม่ชอบนายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ และอยากได้
       รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ฯลฯ
23.7
ไม่เห็นด้วย
       โดยให้เหตุผลว่า กลัวเกิดเหตุการณ์รุนแรงบานปลาย
       สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติส่วนรวม สร้างความ
       เดือดร้อนให้คนอื่น และควรให้เวลารัฐบาลได้ทำงานก่อน ฯลฯ
76.3
 
             3. ความคิดเห็นต่อประเด็นเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี

 
ร้อยละ
เห็นว่าควรมีการปรับคณะรัฐมนตรี
โดยรัฐมนตรีที่เห็นว่าควรถูกปรับออกมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
1. นายกษิต ภิรมย์ รมว.กระทรวงการต่างประเทศ ร้อยละ 9.7
2. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 5.9
3. นายวิฑูรย์ นามบุตร รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร้อยละ 5.5
4. นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช.กระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 1.9
5. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 1.5
นอกจากนี้ มีผู้เห็นว่าควรมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีทั้งชุด ร้อยละ 1.0
31.9
เห็นว่ายังไม่ควรมีการปรับคณะรัฐมนตรีในระยะนี้
       โดยให้เหตุผลว่า การเปลี่ยนรัฐมนตรีบ่อยๆ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
       ภาพลักษณ์ของประเทศ  รัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นานควรให้เวลา
       มากกว่านี้ หลักฐานความผิดของรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหายังไม่ชัดเจน ฯลฯ
68.1
 
             4. คะแนนความพึงพอใจต่อการทำงานของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ในภาพรวม
                
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.42 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)
                 (ดูรายละเอียดได้จากตารางที่ 2 ในส่วนของข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง)
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ของการสำรวจ:

                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นต่อไปนี้
                     1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอ 4 ประการที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
                         เสนอให้รัฐบาลดำเนินการ
                     2. ความคิดเห็นต่อการนัดชุมนุมของกลุ่ม นปช. ที่ประกาศจะชุมนุมยืดเยื้อหากรัฐบาลไม่ปฏิบัติตาม
                         ข้อเสนอ 4 ประการ
                     3. ความคิดเห็นต่อประเด็นเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี
                     4. คะแนนความพึงพอใจต่อการทำงานของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในภาพรวม

 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุ่มเขตการปกครอง จากนั้น สุ่มถนน แล้วจึงสุ่มประชากร
เป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,254 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 49.8 และเพศหญิง ร้อยละ
50.2
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีรวบรวมเก็บข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 2 กุมภาพันธ์ – 3 กุมภาพันธ์ 2552 (เวลา 10.00 น.)
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 4 กุมภาพันธ์ 2552
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางที่ 1: ข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
624
49.8
             หญิง
630
50.2
รวม
1,254
100.0
อายุ:
 
 
             18 - 25 ปี
333
26.6
             26 - 35 ปี
348
27.8
             36 - 45 ปี
325
26.0
             46 ปีขึ้นไป
248
19.6
รวม
1,254
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
588
46.9
             ปริญญาตรี
600
47.8
             สูงกว่าปริญญาตรี
66
5.3
รวม
1,254
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
120
9.6
             พนักงานบริษัทเอกชน
342
27.3
             ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
317
25.2
             รับจ้างทั่วไป
201
16.0
             พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
90
7.2
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน และนิสิต
             นักศึกษา
184
14.7
รวม
1,254
100.0
 
ตารางที่ 2: รายละเอียดการให้คะแนนการทำงานของรัฐบาล
คะแนนที่ประเมินให้
จำนวน
ร้อยละ
0
74
5.9
1
50
3.9
2
48
3.8
3
73
5.9
4
109
8.7
5
291
23.2
6
147
11.7
7
216
17.3
8
135
10.8
9
48
3.8
10
63
5.0
รวม
1,254
100.0
 
Vote:  ดีมาก(5) ดี (4) ปานกลาง(3) พอใช้ (2) แย่ (1)  
 ผลคะแนนVote              
 
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: research@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776